D66 grote winnaar in Kennisland Kieswijzer

Met een monsterscore van 45% eindigde D66 ver voor nummers 2 en 3, respectievelijk VVD (18%) en GroenLinks (16%).


15 juni 2010

D66 is veruit de meest geadviseerde partij in de Kennisland Kieswijzer (www.voorkennis.nu). Met een monsterscore van 45% eindigde D66 ver voor nummers 2 en 3, respectievelijk VVD (18%) en GroenLinks (16%). De uitslag staat in schril contrast met de 10 zetels die D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen gehaald heeft. De grote winnaar van de verkiezingen, de Partij van de Vrijheid, komt slechts bij 1,5% van de deelnemers als eerste advies naar voren. Ook PvdA en CDA scoren beiden met ruim 5% opvallend mager. In totaal hebben 4.269 mensen de Kennisland Kieswijzer volledig ingevuld.

Voor de Kennisland Kieswijzer zijn 22 stellingen geformuleerd die in de ogen van Kennisland richtinggevend zijn voor de Nederlandse kenniseconomie. Vervolgens is gekeken hoe de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen aan deze stellingen beantwoorden. Want alle politieke partijen spraken in hun programma’s over het belang van de kenniseconomie, maar hoe daarmee om te gaan verschilde behoorlijk. Met de Kennisland Kieswijzer konden mensen kijken welke partij het beste past bij hun visie op de kenniseconomie. De stellingen gingen over onderwijs, onderzoek en innovatie maar ook over zaken als bestrijding van bureaucratie, cultuur, auteursrecht en internet. Zo’n 5.400 mensen zijn begonnen aan de kieswijzer, uiteindelijk hebben 4.269 mensen deze volledig ingevuld. Als op basis daarvan bekeken wordt welke partij als ‘meest passend’ aan de deelnemers werd geadviseerd, komt het volgende overzicht naar voren:

Percentages per partij

Coalitie VVD, PvdA, D66 en GroenLinks scoort het hoogst
D66 schetst in haar programma blijkbaar ideeën voor een kenniseconomie waar de meeste mensen achter staan. De vervolgvraag is natuurlijk welke coalitie dan de voorkeur heeft onder de deelnemers van de Kennisland Kieswijzer. Op basis van de uitkomsten is hier een inschatting van te maken. Uitgaande van het aantal behaalde zetels en de uitsluiting van de PVV door PvdA, GroenLinks en D66 zijn er verschillende coalities mogelijk. Hieronder staat een overzicht van de coalities en hoe populair ze zouden zijn op basis van de adviezen uit de Kennisland Kieswijzer. Duidelijk favoriet is de Paars plus-coalitie van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks met 84%. Deze wordt gevolgd door een coalitie van VVD, PvdA, CDA en D66. Een grote coalitie van alleen VVD, PvdA en CDA krijgt slechts een score van 29%. Opvallend genoeg is de variant die momenteel als eerste verkend wordt (resp. VVD, PVV en CDA) met 25% volgens de deelnemers het minst populair.

Percentage per coalitie

Onderwijs: meer investeren
Niet verrassend vindt 85% dat er ondanks de bezuinigingen extra geïnvesteerd moet worden in onderwijs. 78% van de kiezers vindt dat kinderen met een (taal)achterstand moeten deelnemen aan voorschools onderwijs. En 77% vindt dat individuele salarisverschillen tussen docenten groter mogen worden, bijvoorbeeld op basis van presteren of zwaarte/inhoud van de functie. Een kleine meerderheid van 56% vindt dat hogescholen en universiteiten mogen selecteren aan de poort, 27% vindt juist van niet. Over de invoering van een sociaal leenstelsel ter vervanging van de huidige basisbeurs zijn de meningen verdeeld. Met 34% voor en 45% tegen scoren de tegenstanders iets hoger.

Onderzoek en innovatie: meningen vaak verdeeld
Precies 50% vindt dat Nederland niet overal goed in kan zijn en daarom bij het onderzoeks- en innovatiebeleid moet kiezen voor een beperkt aantal sleutelgebieden. 27% is het daarmee juist oneens. Opvallend is dat er flinke verdeeldheid heerst over de vraag of er moet worden gesneden in de subsidieregelingen en uitvoeringsinstanties voor innovatie. 38% vindt van wel, 36% vindt van niet en 26% heeft geen mening. 61% van de stemmers vindt dat er een verruiming van de urennorm voor ZZP’ers moet komen, zodat het gemakkelijker wordt om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen. Of het Innovatieplatform moet blijven bestaan, zal de meeste mensen een zorg zijn. Zelfs als deze verantwoordelijk wordt voor verdeling van onderzoeks- en innovatiegelden. Want 64% heeft geen mening hierover. Van 28% mag het Innovatieplatform blijven, 8% vindt van niet.

Cultuur en creatieve industrie: meer zelf doen
62% van de kiezers vindt dat culturele instellingen een groter deel van hun inkomsten zelf moeten verwerven, 22% is daar tegen. 60% vindt dat behoud van cultureel erfgoed prioriteit verdient bij het cultuurbeleid, slechts 15% is het daarmee oneens. 43% van de mensen wil dat kunst en cultuur een belangrijkere rol gaan spelen in het onderwijs, 31% vindt dit onnodig. 43% van de deelnemers vindt het bovendien belangrijk dat de overheid de ontwikkeling van de creatieve industrie stimuleert, 23% vindt dat creatieve bedrijven hun eigen boontjes moeten doppen.

Overheid: minder loketten, lagen en ministeries
Een overtuigende 89% van de invullers is van mening dat het terugdringen van bureaucratie naast het schrappen van regels ook het samenvoegen van loketten en het stroomlijnen van procedures betekent. Minder regels is niet genoeg om bureaucratie te bestrijden, is de boodschap. Een meerderheid wil dat de overheid inkrimpt door het aantal ministeries te beperken (60%), maar ook door niet meer dan twee bestuurslagen betrokken te laten zijn bij de vaststelling en de uitvoering van beleid en het toezicht hierop (68%). Zou dit uitgangspunt gehanteerd worden, zoals sommige partijen in hun programma hebben staan, dan heeft dat verregaande gevolgen voor de verdeling tussen Rijk, provincie en gemeente. 58% vindt dat de overheid gebruik moet maken van open standaarden en open source software.

Auteursrecht en media: hervormen noodzaak
Het auteursrecht is in het huidige internettijdperk niet meer geschikt en moet worden hervormd, vindt maar liefst 73% van de stemmers. Bovendien hoort toegang tot internet een grondrecht in de kennissamenleving te zijn. Er moet dus geen downloadverbod komen waarbij gebruikers kunnen worden afgesloten, zegt 76%. En 75% steunt het voorstel dat netwerkneutraliteit van het internet wettelijk wordt vastgelegd, zodat internetproviders niet mogen ingrijpen op het internetgedrag van individuele gebruikers. 76% van de mensen vindt dat publieke fondsen voor media niet alleen toegankelijk moeten zijn voor omroepen en kranten, maar ook voor nieuwe media. Dat zou een schokgolf betekenen voor Hilversum. Digitalisering biedt nieuwe kansen voor de media, maar ook nieuwe uitdagingen. Daarom moet volgens 69% van de deelnemers samenwerking tussen publieke omroepen en kranten worden gestimuleerd om innovatie te bevorderen.

Een agenda voor een nieuw kabinet
De 4.269 deelnemers aan de Kennisland Kieswijzer zien dus het liefst D66 in het kabinet. Als het kan samen met VVD, PvdA en GroenLinks. Dat nieuwe kabinet investeert in onderwijs en zorgt ervoor dat kinderen eerder naar school gaan. Maar het laat ook meer verschillen toe. Tussen de salarissen van docenten bijvoorbeeld, maar ook door selectie aan de poort van het hoger onderwijs toe te staan. Of studenten straks een sociaal leenstelsel krijgen, is nog de vraag. Datzelfde geldt voor keuzes op het gebied van onderzoek en innovatie. Veel interesse om het Innovatieplatform te behouden is er niet. Met de overheid kan het wel wat minder, niet alleen wat betreft regels maar ook loketten, bestuurslagen en ministeries. Ook de cultuursector moet meer voor zichzelf zorgen. De steun voor de creatieve industrie is er wel, maar weinig overtuigend. Duidelijk is dat het auteursrecht hervormd moet worden en het internet gewoon open moet blijven voor iedereen. En dat de traditionele media meer moeten gaan innoveren. Als het aan de deelnemers van de Kennisland Kieswijzer ligt tenminste. Maar ja, het ligt niet aan hen. En ook niet meer aan de kiezer. Het woord is nu aan informateur Uri Rosenthal en de fractieleiders om tot een akkoord te komen.

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/d66-grote-winnaar-in-kennisland-kieswijzer/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/d66-grote-winnaar-in-kennisland-kieswijzer/