Oproep: charter innovatieve overheid

Denk mee over het opstellen van een charter voor een gezamenlijke visie op een innovatieve overheid waar vernieuwen de normaalste zaak van de wereld is.


  • Betrokken KL'ers
4 februari 2013

Een beter en slimmer functionerende overheid die maatschappelijke vraagstukken adequaat kan oplossen. Dat is de wens die we horen van mensen binnen en buiten de publieke sector. De rol verschuift meer naar facilitator van het proces om maatschappelijke vraagstukken beter op te pakken. De overheid kan en wil dat niet alleen doen. Het vergt samenwerking en een open blik. Vandaar de oproep om mee te denken over het opstellen van een charter voor een gezamenlijke visie op een innovatieve overheid. En doe vooral ook mee om dit doel daadwerkelijk te bereiken. 

Vernieuwers en andersdenkenden zijn vaak al actief in netwerken om elkaar te helpen en te versterken. Deze netwerken willen we verbinden om een grotere slagkracht te realiseren. Daarom nemen een aantal van deze netwerken het initiatief een charter op te stellen. Het doel is verbindingen te leggen in acties en projecten tussen deze netwerken en andere initiatieven. En wat kan iedere professional zelf nu al doen om richting te geven aan het proces van transformatie van de overheid?

Charter voor verbinding en actie

Het charter bestaat uit een globale visie op de gewenste, beter en slimmer functionerende overheid. Dat wordt kort en bondig uitgewerkt in enkele aandachtspunten. Daarbij kun je denken aan:

  • open cultuur
  • leiderschap
  • ruimte voor de professional
  • sturen op talent
  • netwerken
  • flexibilisering
  • slimmer organiseren 

Hiermee benadrukken we dat het klimaat van werken in een innovatieve overheid een werkomgeving is waarin veranderen en vernieuwen de normaalste zaak van de wereld is.

Vlaams voorbeeld

We hebben ons mede laten inspireren door het Vlaamse charter. Diverse Vlaamse netwerken en de Vlaamse overheid hebben een charter met ‘klimaatregelen’ opgesteld om een ander cultuur-, denk- en leefpatroon te realiseren in en met de overheid. 

Doe mee!

Een charter opstellen is niet voldoende. Wij willen mensen binnen de overheid ook uitdagen met het charter aan de slag te gaan in concrete projecten. Vind jij ook dat het echt anders moet? Heb jij hier ideeën over? Werk je mee aan één van de vele voorbeelden die dit doel nastreven? Wil je er niet alleen over praten, maar er ook naar handelen?

Laat je stem horen! Vanaf 6 februari verzamelen we via social media een diversiteit aan ideeën. Eind februari maken we een concept charter waar ook jouw idee in meegenomen kan worden! Het charter presenteren we vervolgens heel breed zodat iedereen deze kan ondertekenen om gezamenlijk het doel dichterbij te brengen. De volgende stap is natuurlijk: welke actie kun je zelf of samen ondernemen in de geest van het charter?

Doe mee en twitter je ideeën via #innoverheid.

Meer ruimte voor discussie is er op deze plekken:

Via deze groepen kun je het charter en de acties blijven volgen.

Namens de initiatiefnemers,

Slimmernetwerk
Ambtenaar 2.0
Programma Beter werken in het Openbaar Bestuur

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/oproep-charter-innovatieve-overheid/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/oproep-charter-innovatieve-overheid/