Slimmernetwerk Grand Café: alleen bezuinigen helpt niet

Op 22 november daagt het Slimmernetwerk in het jaarlijkse Grand Café managers, leidinggevenden en ervaringsdeskundigen in het openbaar bestuur uit om los te komen van de tekentafel.


  • Betrokken KL'ers
1 november 2012

Noodzaak en ambities voor vernieuwing in de publieke sector zijn er volop. Op 22 november daagt het Slimmernetwerk in het jaarlijkse Grand Café managers, leidinggevenden en ervaringsdeskundigen in het openbaar bestuur uit om los te komen van de tekentafel. Samen benoemen zij nieuwe, toonaangevende visies voor thema’s als zittenblijvers of open data waarin de overheid haar werk niet alleen goedkoper en in afgeslankte vorm, maar vooral ook beter kan gaan uitvoeren. 

Thema’s die vragen om actie zijn bijvoorbeeld Zittenblijvers (over mobiliteit), Open slopen (over benutting van open data), Gemeente zonder huis (over het ontwikkelproces naar een gemeente zonder gemeentehuis), Samenspel op de lokale agenda (over de samenwerking met lokale partners) en Niet kennen maar kunnen (over de lerende overheid). We verzoeken bestuurders ook vraagstukken in te brengen waar ze, naast een gangbare beleidsaanpak, professionals in Doetanks vragen om een interventie te ontwikkelen. In Doetanks leren professionals om zowel op inhoud andere strategieën uit te proberen, als om te leren door te doen. Deze vernieuwingskracht versterken en slimmer werken zijn onontbeerlijk als we de plannen van het nieuwe kabinet bezien. Bezuinigen alleen helpt ons niet aan een beter werkende overheid! 

Samen slimmer met KING en de RBB

De inzet voor het Grand Café is het creëren en benutten van ruimte voor innovatie van onderop. Dat doet het Slimmernetwerk inmiddels met een grotere groep samenwerkingspartners. Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) is als strategisch partner toegetreden tot het Slimmernetwerk en de contouren voor samenwerking met de Rijksbrede Benchmarkgroep liggen klaar.

KING is in oktober als strategisch partner toegetreden tot het Slimmernetwerk en zet zich met en voor gemeenten in om de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verhogen. KING werkt bijvoorbeeld met gecertificeerde organisatiecoaches die pilots begeleiden in gemeenten om hen te ondersteunen in de grote ontwikkelingen die op gemeenten afkomen zoals herindeling, decentralisatie van beleid in sociale zekerheid en zorg. Verder helpen ze gemeenten vorm te geven aan hun rol bij een terugtredende overheid of in het samenspel met lokale partners. De ervaringen die deze coaches opdoen brengt KING in het Slimmernetwerk mee voor de begeleiding van de Doetanks en de opleiding van de coaches. Bestuurders en managers van gemeenten worden vervolgens uitgedaagd om te reflecteren op de uitkomsten van Doetanks (zoals een slimmere manier van boetes innen voor gezinnen in de schuldhulpverlening) en we vragen hen hiermee te experimenteren in hun eigen gemeenten.

De Rijksbrede Benchmarkgroep (RBB) bestaat uit 35 uitvoeringsorganisaties in de publieke sector die hun krachten hebben gebundeld om van elkaar te leren en gezamenlijk de dienstverlening verder te ontwikkelen. Naast een jaarlijkse benchmark voeren ze elk jaar pilots uit vanuit de ontwikkelvraag van een organisatie. De pool van onderzoekers en begeleiders van deze pilots bestaat uit collega’s van andere organisaties die zich bij de RBB hebben aangesloten. Van elkaar leren en samen interventies ontwikkelen staat centraal binnen de RBB-groep. Ze willen de Doetankmethodiek inzetten om dit proces aan te jagen in aanvulling op het benchmarktraject. 

Slimmernetwerk voor vernieuwing in de publieke sector

Het Slimmernetwerk is een netwerk van professionals en managers met als doel om van onderop, vanuit de betrokken professionals, vernieuwing aan te zwengelen in de publieke sector. Kennisland, de Kafkabrigade en TNO doen dit gezamenlijk vanuit het programma ‘Innoveren door professionals’, onderdeel van het interbestuurlijke programma ‘Beter Werken in het Openbaar Bestuur (BWOB)’. 

Meer informatie over het programma van het Grand Café op 22 november is te vinden op: www.slimmernetwerk.nl 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-grand-cafe-alleen-bezuinigen-helpt-niet/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/slimmernetwerk-grand-cafe-alleen-bezuinigen-helpt-niet/