Modernisering van het Auteursrecht, een tussenstand

  3 juni 2013

  Morgen zal de Europese Commissie tijdens de Raad voor Concurrentievermogen de lidstaten van de Europese Unie informeren over de stand van zaken ten aanzien van de actiepunten die in de mededeling content in de digitale interne markt op 18 december 2012 zijn gepresenteerd.

  In zijn brief aan de Tweede Kamer hierover beschrijft de minister van Economische Zaken de inhoud van deze mededeling als volgt:

  De mededeling beschrijft hoe de Commissie, door middel van modernisering van het auteursrecht, wil bijdragen aan een verdere ontwikkeling van de digitale interne markt. De Commissie zet in op twee parallelle trajecten, enerzijds de hervorming van het Europese wetgevingskader voor auteursrecht en anderzijds de voordracht van een aantal onderwerpen waarop snelle vooruitgang noodzakelijk en mogelijk is. Daarom start de Commissie met een gestructureerde dialoog met stakeholders om voor eind 2013 te komen met praktische oplossingen die door het bedrijfsleven gedragen worden. De Commissie heeft voor de stakeholdersdialoog vier terreinen geïdentificeerd waarop snelle en praktische oplossingen noodzakelijk zijn.

  Deze terreinen zijn: (i) hoe kan grensoverschrijdende toegang tot online content worden verbeterd door multiterritoriale licentieverlening, (ii) kunnen licentiemodellen worden gecreëerd voor user generated content teneinde voor meer rechtszekerheid te zorgen bij het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal op kleine schaal, (iii) hoe kan de online beschikbaarheid van audiovisuele werken worden verbeterd en de beschikbaarheid van audiovisueel cultureel erfgoed worden gegarandeerd, (iv) hoe kan datamining (het zoeken naar statistische gegevens in databanken) juridisch worden gefaciliteerd.

  Kennisland neemt sinds begin van dit jaar deel aan de werkgroep over User Generated Content, waarvan gisteren de vierde bijeenkomst plaatsvond. Aan het einde van deze eerste reeks van bijeenkomsten is er in deze werkgroep nog steeds geen overeenstemming bereikt over de vraag voor welk probleem er een oplossing gevonden zou moeten worden.

  Met de werkgroep over Text and Data mining is het nog slechter gesteld. Eind vorige week lieten de vertegenwoordigers van onderzoekers, academici, civil society, open access uitgevers en het MKB weten dat zij uit de werkgroep stappen omdat de Commissie onvoldoende ruimte biedt voor een echte discussie over het onderwerp.

  Met deze achtergrond zijn wij benieuwd wat de Commissie over de stand van zaken te berichten heeft. Naast de stakeholdersdialoog had de Commissie in december ook een interne review van de autersrechtenrichtlijn aangekondigd:

  Naast de stakeholdersdialoog zet de Commissie de inspanningen voort om het Europese wetgevingskader inzake het auteursrecht te herzien en te moderniseren. Zo heeft de Commissie aangegeven te zullen bezien hoe de bestaande uitzonderingen en beperkingen op het auteursrecht kunnen worden aangepast aan de moderne tijd. Tijdens de lunch van de informele Raad voor Concurrentievermogen op 3 mei in Dublin is ook kort gesproken over de modernisering van het auteursrecht.

  In 2014 zal besloten worden of het Europees regelgevend kader aangepast moet worden. Nederland onderschrijft het belang van de punten die de Commissie in haar mededeling noemt. Nederland is van mening dat het auteursrecht innovatie en nieuwe – online – verdienmodellen zoveel mogelijk moet stimuleren. Nederland acht daarom een regeling voor user generated content aangewezen. Ook is Nederland voorstander van de mogelijkheid van multiterritoriale licentiëring (Kamerstuk 22 112, nr. 1472). Voorts meent Nederland dat het bestaande systeem van uitzonderingen en beperkingen op het auteursrecht niet meer aansluit bij de huidige technologische ontwikkelingen en daarom dient te worden aangepast. Nederland vindt het van belang dat wordt gekozen voor een toekomstbestendig en technologieneutraal systeem van uitzonderingen en beperkingen dat niet alleen aansluit bij de huidige stand van de (digitale) technologie, maar ook is toegerust op toekomstige ontwikkelingen.

  Ook wat dit onderdeel betreft zijn wij benieuwd naar de stand van zaken. Tot nu toe heeft de Commissie weinig tot geen informatie over de review van de auteursrechtenrichtlijn naar buiten gebracht. Hopelijk is de inflexibele houding van de Commissie tijdens de stakeholdersdialoog geen indicatie voor de houding van de Commissie op dit gehele terrein. Dit zou niet alleen afbreuk doen aan de hoge verwachtingen van de Nederlandse overheid maar ook van talloze organisaties – zoals Kennisland – die zich inzetten voor modernisering van het auteursrecht.

  De bijeenkomst van de Raad voor Concurrentievermogen is via live-stream te volgen. De discussie over content in de digitale interne markt is het voorlaatste agendapunt.

  Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/modernisering-van-het-auteursrecht-een-tussenstand/

  This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/modernisering-van-het-auteursrecht-een-tussenstand/