Buurtwebsites

Onderzoek naar succesfactoren van buurtgerichte websites en internetgemeenschappen


2003 - 2003

Vanuit verschillende hoeken, wordt ingezet op online activiteiten in de wijk als een middel om wijkgerichte sociale cohesie te vergroten. Uit onderzoek (Stedenlink ICT-monitor 2002) is echter gebleken dat de bekendheid van dit soort websites erg laag is. Dit onderzoek wil de succesfactoren van buurtgerichte internet-gemeenschappen in kaart brengen en vertalen naar een handreiking voor beleidsmakers, welzijnswerkers en eigenaren van buurtgerichte communities.

Het onderzoek richt zich op de vraag: Hoe kunnen online gemeenschappen een bruikbaar instrument zijn ter bevordering van sociale cohesie in wijken, winkelcentra of bedrijvenparken? Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de doelstellingen en motieven van vier typen initiators, namelijk buurtbewoners, welzijnsinstanties in de wijk, de gemeente en winkelcentra/parkmanagement. De aanpak bestaat uit een literatuurstudie, quick scan, interviews met experts, casestudies van online gemeenschappen en workshops met betrokkenen.

‘Internetgemeenschappen in de buurt.’

Het onderzoek is afgerond met de publicatie Buurtwebsites: Internetgemeenschappen in de buurt. Buurtwebsites hebben in toenemende mate de belangstelling van beleidsmakers als instrument voor sociale kwesties. Er valt echter nog een wereld te winnen op dit terrein. KL heeft een onderzoek naar buurtwebsites uitgevoerd in het kader van het programma Onderzoeken en Netwerken van de Transparante Regio.De centrale vraag in dit onderzoek is: "Hoe ontstaan internetgemeenschappen, hoe blijven ze voortbestaan en wat zijn de succesfactoren?".

Het onderzoeksrapport is hier te vinden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/buurtwebsites/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/buurtwebsites/