Marktverkenning Internet & Scholen

Marktverkenning onder 15 internetaanbieders naar inkoopmogelijkheden voor internet op scholen.


2003

Eind 2003 liep het centrale contract voor internet van alle scholen in Nederland af. De scholen kregen vanaf 1 januari 2004 een eigen ICT-budget waardoor zij zelf toegang tot Kennisnet en het internet konden gaan inkopen. Het ministerie van OCW heeft hiervoor op jaarbasis € 45 miljoen gereserveerd. Uit een marktverkenning onder 15 aanbieders, uitgevoerd door Kennisland, blijkt dat dit bedrag onvoldoende is. Het benodigde bedrag is € 65 miljoen per jaar. Daarnaast is extra geld nodig voor scholen in gebieden waar toegang via kabel of ADSL niet mogelijk is. Dit bedraagt ca. € 14 miljoen per jaar. Tezamen maakt dit dat er € 79 miljoen nodig is voor internet op alle scholen.

Tot eind 2003 was er één leverancier voor alle scholen die toegang bood tot internet en de content en diensten van Kennisnet. Per 1 januari 2004 kunnen scholen zelf beslissen bij wie zij toegang tot kennisnet en internet inkopen. De organisaties voor bestuur en management en de schoolleiders uit het primair en voorgezet onderwijs hebben Kennisland verzocht een marktverkenning onder aanbieders (zgn. internet service providers) uit te voeren.

Conclusies en aanbevelingen marktverkenning

De marktverkenning maakte duidelijk wat het benodigde budget voor de scholen is en welke knelpunten bestonden die een goede marktwerking per 1 januari 2004 in de weg staan. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van deze marktverkenning waren: 

  • Er zijn betere definities nodig van de internetvoorzieningen voor scholen.
  • Scholen en aanbieders weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. De staatssecretaris OCW moet op de kortst mogelijk termijn helder maken wat er per 1 januari 2004 gaat gebeuren. Pas dan zal de markt zijn werk kunnen doen. Per onderwijstype (PO, VO, BVE) moet bekeken worden welke ondersteuning en voorlichting dan geboden moet worden.
  • Er is voldoende geld nodig voor internet op alle scholen. De voorgestelde € 45 miljoen voldoet daarvoor niet. Uit de marktverkenning blijkt dat een bedrag van ca. € 65 miljoen per jaar nodig is.
  • Bij de berekening van de vergoeding per school moet de positie van kleine scholen in de gaten worden gehouden. Een standaard vergoeding per leerling zal voor hen niet volstaan.
  • Er moeten additionele maatregelen genomen worden voor scholen in minder rendabele gebieden. Het streven moet zijn om deze groep op termijn zo klein mogelijk te maken. Voor deze scholen is een apart fonds nodig van ca. € 14 miljoen per jaar (met een bandbreedte van € 11 tot € 17 miljoen). Op termijn zal dit bedrag kunnen dalen.

De marktverkenning is in mei 2003 uitgevoerd. Er hebben 15 internet service providers meegewerkt aan dit onderzoek. Het rapport is in juni 2003 door de gezamenlijke onderwijsorganisaties aangeboden aan de staatssecretaris OCW en de Tweede Kamer. Je kunt de publicatie ‘Marktverkenning Internet & Scholen’ hier downloaden.

Teamleden

Joeri van den Steenhoven, Kim van den Berg, Lennard van Otterloo

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/marktverkenning-internet-scholen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/marktverkenning-internet-scholen/