Wetenschaps- en techniek- communicatie in kentallen

Onderzoek naar kengetallen over wetenschap- en techniekscommunicatie


2003

Goede wetenschaps- en techniekcommunicatie is essentieel voor de verdere ontwikkeling van Nederland als kennissamenleving. Maar het veld, bestaande uit honderden organisaties, is versnipperd en onoverzichtelijk. Daarom is monitoring van de efficiëntie en effectiviteit van hun communicatie noodzakelijk.

Op verzoek van Stichting WeTeN heeft KL de beschikbare kengetallen in kaart gebracht. Het resultaat staat in het rapport Wetenschaps- en Techniekcommunicatie in Kengetallen. Dit rapport bevat de resultaten van deze eerste exercitie op het vlak van kengetallen voor WTC. Hiermee is een aanzet gegeven voor een regelmatige meting van inspanningen op dit vlak. Deze eerste exercitie kan daarbij, met een aantal andere indicatoren (de NOWT-indicator, de Technologie-monitor) uitgebouwd worden tot een meer compleet instrument voor monitoring. Met behulp van dit instrument kunnen Nederlandse WTC-inspanningen in de toekomst worden vergeleken met die in het buitenland.

Belangrijkste bevindingen rapport

Het rapport geeft via een indeling in zes velden (overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijs, science centra en musea, en media) inzicht in de actoren, doelstellingen en activiteiten én de beschikbare kengetallen. De belangrijkste bevindingen zijn:

  • In Nederland, evenals in een aantal andere Europese landen, is de belangstelling (2/3 van de bevolking) een stuk groter dan de mate van geïnformeerdheid (1/3 van de bevolking). Er is behoefte aan meer informatie.
  • Het onderwijs is bij uitstek de omgeving om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met wetenschap en techniek. WTC is op verschillende manieren geïntegreerd in het onderwijs, onder andere door schooltelevisie, speciaal ontwikkeld lesmateriaal en bezoeken aan science centra. Daarnaast komen leerlingen in aanraking met WTC door buitenschoolse activiteiten als de Olympiades of binnen samenwerkingsverbanden met onder andere het bedrijfsleven. De keuze voor exacte richtingen in het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs is nog steeds laag, met name onder meisjes.
  • Science centra en musea brengen het publiek op laagdrempelige wijze in contact met wetenschap en techniek. Zij kunnen een belangrijke rol spelen binnen het reguliere onderwijs.
  • De media zijn voor WTC de schakel naar het brede publiek. Het bereik is vele malen groter dan dat van de andere beschreven velden. Nederlanders geven aan dat zij het liefst via krant of televisie worden geïnformeerd over wetenschap en techniek. De mate waarin diverse media aandacht besteden aan onderwerpen op het gebied van wetenschap en techniek is voor een belangrijk deel in kaart gebracht. Om een goed beeld te krijgen van de effectiviteit is inzicht in het bereik van deze media-uitingen essentieel.

Download het gehele rapport

Teamleden

Hans Westerhof, Kim van den Berg en Michiel de Lange</p>

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/wetenschaps-en-techniekcommunicatie-in-kentallen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/wetenschaps-en-techniekcommunicatie-in-kentallen/