Topteam Creatieve Industrie

Een door minister Verhagen ingesteld topteam geeft richting en uitvoering aan de agenda voor de creatieve sector.


2011 - 2012

De creatieve industrie is al jaren een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. In het nieuwe bedrijvenbeleid van minister Verhagen is de creatieve industrie daarom een van de negen topsectoren. Een speciaal ingesteld topteam geeft richting en uitvoering aan de ambities van de creatieve topsector. Raad van Toezicht-lid Victor van der Chijs is voorzitter van het topteam en Martijn Arnoldus privaat-secretaris.

Begin 2011 stelde minister Verhagen voor elke topsector een zogeheten topteam samen. Voor de creatieve industrie bestaat dat team uit Victor van der Chijs (OMA, Raad van Toezicht KL), Anne Mieke Eggenkamp (Design Academy), Valerie Frissen (Erasmus Universiteit), Yuri van Geest (o.m. Singularity University, TEDx) en Judith van Kranendonk (Ministerie van OCW). Martijn Arnoldus is privaat secretaris van het topteam en Michiel Janson (ministerie van EL&I) de ambtelijk secretaris.

Het topteam werkte in de eerste helft van 2011 aan een toekomstagenda voor de creatieve industrie. Niet eerder werden zoveel bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere belanghebbenden betrokken bij een en dezelfde agenda. Het resultaat van het intensieve traject werd in juni 2011 overhandigd aan de minister. Het advies, ‘Creatieve Industrie in Topvorm’, beschrijft uitdagingen, kansen en acties op een groot aantal terreinen, variërend van ondernemerschap en onderwijs tot internationalisering en fiscaliteit.

Werk in uitvoering

In september maakte het kabinet bekend welke acties uit het advies de komende jaren door het kabinet worden overgenomen. Creatieve bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen krijgen daarbij gezamenlijk de vrijheid om invulling aan die acties te geven. Het topteam kreeg daarbij als nieuwe opdracht om de uitvoering van een groot deel van de agenda op zich te nemen.

Dutch Creative Industries Council

Op drie terreinen is de creatieve industrie onder aanvoering van het topteam een grote uitdaging aangegaan die al begin 2012 tot resultaat moet leiden. Samen met onder meer de Federatie Dutch Creative Industries, brancheorganisaties en bedrijfsleven werkt het topteam aan de inrichting van een Dutch Creative Industries Council. De Council is een belangrijke stap in de richting van meer zelforganisatie in de creatieve industrie. Bovendien helpt de Council de creatieve sectoren om sterkere verbindingen te onderhouden met andere topsectoren.

Innovatiecontract

De tweede uitdaging is om de relatie tussen creatieve industrie en toponderzoek te versterken. Te vaak blijft kennis op de plank liggen, weten ondernemers en onderzoekers elkaar niet te vinden en blijft er potentieel onbenut. Het topteam koesterde daarom de wens van de sector voor een topinstituut. Dat gaat er komen. Topteam, bedrijfsleven, kennisinstellingen, NWO, TNO en KNAW werken aan een innovatiecontract voor gezamenlijk toponderzoek. Inzet vanuit het bedrijfsleven is cruciaal, en nu is het moment om als bedrijf aan te haken bij de onderzoeksagenda voor de toekomst.

Human capital agenda

De derde uitdaging waarop het topteam actie in gang heeft gezet is de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De creatieve industrie werkt samen met onderwijsinstellingen aan een human capital agenda met een stevige ambitie: excellent onderwijs dat mensen optimaal opleidt voor het internationaal sterk concurrerende creatieve werkveld. Zowel onderwijs als bedrijfsleven hebben nu de kans om acties te formuleren waarmee het talent van morgen met de juiste bagage op sollicitatie komt.

Naast deze drie grote uitdagingen adviseert het topteam het kabinet over een hele reeks andere aangekondigde maatregelen ten behoeve van de creatieve industrie. Zo werkt de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de inrichting van een Fonds en een Sectorinstituut voor de Creatieve Industrie. Vanuit het ministerie van EL&I wordt werk gemaakt van een speciale positie voor de creatieve industrie in het MKB+ Fonds en binnen een aantal fiscale maatregelen. In 2012 werkt het topteam aan een internationaliseringsstrategie voor de creatieve industrie.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/topteam-creatieve-industrie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/topteam-creatieve-industrie/