KL: partners en opdrachtgevers

Kennisland heeft sinds de oprichting in 1999 met tientallen organisaties in binnen- en buitenland samengewerkt: scholen, ministeries, erfgoedinstellingen, gemeentes, netwerken, onderzoeksinstituten en andere adviesbureaus. Op deze pagina vind je een selectie van onze partners, opdrachtgevers, financiers, associates en spin-offs.

Opdrachtgever
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid

In 2018 is het Ministerie van Justitie en Veiligheid gestart met de pilot IPTA: Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid gericht op het voorkomen van daderschap bij ‘jongeren’ (16-27 jaar) in een kwetsbare positie met multiproblematiek. IPTA loopt in zeven gemeenten en er zijn 175 jongeren ingestroomd. Kennisland onderzoekt in samenwerking met Ecorys wat de impact van de IPTA-aanpak is en richt zich daarbij vooral op het perspectief van de jongeren.

Partner
Universiteit van Amsterdam

Onderwijs

Universiteit van Amsterdam

Met de Universiteit van Amsterdam onderzochten we onder andere hoe de roep om vernieuwing zich vertaalt naar duurzame verandering van het systeem? Wie is daarbij betrokken? Wat zijn de obstakels en hoe kunnen vernieuwingsprocessen gestimuleerd worden? Eigenlijk: hoe ontwerp je de universiteit van de toekomst?

We organiseerden ook samen de Social Innovation Safari in 2013.

Sowieso zijn we met kennisinstellingen, burgers en maatschappelijke organisaties op zoek naar nieuwe, manieren van kennisproductie voor meer maatschappelijke impact. Lees meer

Financier
Europese Commissie

Sociale innovatie, open data, publiek domein

Europese Commissie

KL organiseert al (mede) sinds 2013 de European Social Innovation Competition, een initiatief van DG Growth van de Europese Commissie.

De EU financierde ook Apps for Europe, een thematisch netwerk dat opendatacompetities organiseert. KL was ook partner in het door de EU gefinancierde SEED (Social Entrepreneur Exchange and Development) en Bridge-IT, een netwerk dat zich richt op informatie-en communicatietechnologieën voor migranten en etnische minderheden in Europa.

KL was in 2007 een van de oprichters van het door de EU gefinancierde COMMUNIA Network voor analyse van de toekomst van het publieke domein in het digitale tijdperk. In 2011 ging COMMUNIA als ‘association’ verder.

Opdrachtgever
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zorg

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

KL organiseert ‘proeftuinen’ in Zeeland en Oost-Nederland om samen met betrokkenen te onderzoeken hoe het komt dat moslimdiscriminatie nauwelijks wordt gemeld. Daarnaast ontwerpen we oplossingen die de meldingsbereidheid bij moslimdiscriminatie vergroten. Eerder onderzochten we al de sterktes en zwaktes van interventieteams voor fraudebestrijding en gingen we op zoek naar de waardepropositie van de dienst SZW.

Opdrachtgever
Openbaar Ministerie

Creatieve intelligentie

Openbaar Ministerie

Hoe zetten we creatieve intelligentie nog effectiever in voor complexe maatschappelijke vraagstukken? En hoe kunnen publieke en creatieve organisaties effectiever mogelijkheden aanboren om vernieuwende initiatieven te realiseren? Deze vragen staan centraal in het verkennend onderzoek dat Kennisland uitvoert voor het Openbaar Ministerie.

Opdrachtgever
Cordaan

Zorg

Cordaan

Zorgcentrum De Buitenhof in Amsterdam voldoet niet goed meer aan de eisen, behoeften en wensen van de gebruikers en de omgeving van nu én in de toekomst. Zorgorganisatie Cordaan heeft Kennisland daarom gevraagd om een toekomstvisie voor De Buitenhof te ontwikkelen.

Door middel van actieonderzoek geven we ruimte aan verschillende perspectieven, versterken we de lokale gemeenschap en bouwen we aan een toekomstbestendig zorgcentrum.

Partner
Hogeschool van Amsterdam

Onderwijs

Hogeschool van Amsterdam

Het ministerie van OCW wil onderzoeken waar studenten zelf de knelpunten van de doorstroom van mbo naar hbo zien en welke oplossingen zij hiervoor aandragen. In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en ResearchNed ondersteunen wij in zeven regio’s ruim driehonderd mbo-4- en hbo-studenten in het ontwikkelen van plannen ter verbetering van de overgang mbo-hbo. Lees meer over StudentLab

Partner
Divosa

Schuldhulpverlening

Divosa

In 2017 startte het programma Schouders Eronder, een samenwerkingsverband van Divosa en nog vier organisaties met als doel het vakmanschap van schuldhulpverlening verder te professionaliseren. Kennisland organiseert hiervoor ‘werkplaatsen’ waarbij één gemeentelijke organisatie samen met de ketenpartners een vraagstuk methodisch aanpakt en werkt aan een verbeterd werkproces: leren door te doen.

Partner
AMSTA

Zorg, Onderwijs

AMSTA

Amsterdamse organisaties in de ouderenzorg experimenteren samen met zorgopleidingsinstituten met nieuwe vormen van leren in de zorg. Zij laten zien dat vernieuwing mogelijk is, juist op uitdagende plekken waar het personeel schaars is en de complexiteit van de zorg hoog. Kennisland onderzoekt in samenwerking met o.a. zorginstelling AMSTA hoe deze innovaties vorm krijgen, wat er al goed gaat en hoe dit op andere plekken in de zorg ook gerealiseerd kan worden. Lees meer

Partner
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Zorgvernieuwing

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

In Lab 2030 experimenteren zorgmedewerkers van organisaties die zijn aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) met ideeën die de verbinding tussen buurt en zorgorganisatie, tussen buurt en mensen met een beperking, verbeteren.

Opdrachtgever
Energieregio’s Noord-Holland

Overheid in transitie

Energieregio’s Noord-Holland

Samen met What Design Can Do, in opdracht van de Energieregio’s Noord-Holland, zetten we design thinking in om tot een nieuw narratief voor de energietransitie te komen dat recht doet aan wat de energietransitie ook is: een sociale, culturele en maatschappelijke transitie. Dit is hard nodig om mensen te enthousiasmeren en te activeren voor de ingrijpende plannen.

Partner
Gemeente Nijmegen

Stedelijke vernieuwing, Sociale innovatie

Gemeente Nijmegen

Voor de gemeente Nijmegen hebben we jongLAB ontwikkeld, een tijdelijke samenwerking tussen beleidsmakers, ambtenaren, professionals en burgers om te werken aan vernieuwing en verbetering rond een maatschappelijke vraagstuk. In Nijmegen ging het social lab over de onderzoeksvragen: “Hoe is het om ‘goed jong’ te zijn in Nijmegen, en hoe kan dat beter?”. Zie ook onze publicatie ‘Onderzoek doen en beleid maken mét burgers: hoe doe je dat?’.

Nijmegen is daarnaast een van de deelnemers aan de City Deal Kennis Maken waarin tien Nederlandse steden werken aan het versnellen en versterken van de duurzame samenwerking tussen stad en kennisinstellingen.

Partner, opdrachtgever
Leer- en Expertisepunt Open Overheid

Open overheid, Open data, Duurzaamheid

Leer- en Expertisepunt Open Overheid

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid werkt in opdracht van het ministerie van BZK, voor de directie Democratie en Bestuur en de directie Informatiesamenleving en Overheid.

In het traject Open overheid in de praktijk – Aardgasvrije wijken ondersteunden wij samen met het LEOO vijf gemeenten in de overgang naar aardgasvrije wijken met het toepassen van openoverheidprincipes. Met het Gemeentelijk Leernetwerk Open Data onderzochten we hoe open data van gemeenten kan bijdragen aan een innovatieve samenleving, en wat er moet gebeuren om data op verantwoorde wijze te openen.

Partner
Stichting Westelijke Tuinsteden

Onderwijs

Stichting Westelijke Tuinsteden

De Stichting Westelijke Tuinsteden in Amsterdam Nieuw-West zorgt voor financiële stabiliteit, efficiënt personeelsbeleid en kaders waardoor de basisscholen goed onderwijs kunnen geven.

Samen werkten we aan het vernieuwend vermogen van de leraren. Onder de titel ‘Waaghalzen van STWT’ kreeg een selectie van leraren, met ondersteuning van een innovatiefonds, de kans om te werken aan eigen ideeën en met elkaar te onderzoeken hoe vernieuwing tot stand kan worden gebracht. Verder gingen we met de Spring High Expeditie met leerlingen, leraren, ouders, buurtbewoners, ondernemers, de gemeente en andere betrokkenen, op zoek naar oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken in het klein.

Partner
Significant

Sociale innovatie

Significant

Significant is een onderzoeksbureau op het gebied van kwantitatief en kwalitatief hoogwaardig onderzoek en het adviseren over vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en aanbesteden.

Het was een afspraak uit het Regeerakkoord Rutte III: er moest een ‘maatschappelijke diensttijd’ komen die jongeren zou motiveren een bijdrage te leveren aan de samenleving. Kennisland kreeg, in samenwerking met Significant, de opdracht om dit fenomeen in wording te onderzoeken om te ontdekken wat de (niet) werkzame elementen zijn.

Partner
Vrij Nederland

Sociale innovatie, Radicale vernieuwing

Vrij Nederland

Drie keer waren we op zoek naar eigenzinnige personen die met veel lef, tegen de stroom in, werken aan concrete oplossingen voor de wereld van vandaag.

Kennisland, Vrij Nederland en Vandejong Creative Agency zochten Radicale Vernieuwers. Een jury onder leiding van Neelie Kroes selecteerde tien semi-finalisten en één winnaar. Kroes: “Er is in Nederland een enorm potentieel aanwezig van Radicale Vernieuwers met lef die Nederland en de wereld om ons heen anders en beter willen maken. Ik ben op zoek naar de beste en meest inspirerende vernieuwers die hierin een voortrekkersrol durven te pakken.”

Partner
Marant

Onderwijs

Marant

Marant ondersteunt kinderen, ouders en onderwijsprofessionals met advies, onderzoek en behandeling. Samen hebben we de Leergang Hoger Management opgezet om ónze kennis over vernieuwend leiderschap te koppelen aan hun kennis over onderwijskundig leiderschap.

Schoolleiders die verandering en vernieuwing willen stimuleren, blijken namelijk aan te lopen tegen een aantal paradoxale aspecten in hun werkpraktijk, achtergrond en referentiekader. Lees meer

Partner
KWR Watercycle Research Institute

Duurzaamheid, Stedelijke vernieuwing

KWR Watercycle Research Institute

KWR genereert kennis om de watersector in staat te stellen water-wise te opereren in onze verstedelijkte samenleving.

Steeds meer mensen willen ‘off the grid’; decentraal, duurzaam en zelfstandig in levensbehoeften zoals water en energie voorzien. Hoe verhoudt een waterschap zich tot deze veranderende maatschappelijke realiteit? KL onderzocht hoe waterbeheer zich kan ontwikkelen in een veranderende maatschappij.

Opdrachtgever
Wikimedia Foundation

Auteursrecht, Cultureel erfgoed

Wikimedia Foundation

De Wikimedia Foundation is een internationale organisatie die zich inzet voor de verspreiding van vrije kennis. De organisatie doet dit door middel van verschillende projecten, waarvan de internetencyclopedie Wikipedia het bekendste is.

Kennisland heeft de Wikimedia Foundation geadviseerd over het (her)gebruik van GLAM-data, in dit geval data over het gebruik van collecties op Wikipedia. Daar is ook een toolset uit voortgekomen. Ook hebben we voor hen een hackathon en bootcamp georganiseerd.

Partner
Beeld en Geluid

Cultureel erfgoed, Auteursrecht

Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is een toonaangevend instituut voor media, museum en een van de grootste archieven ter wereld voor radio- en televisie, video(games), geschreven pers, politieke prenten, gifjes, websites en objecten.

Samen met nog een paar andere partijen hebben we samen zeven jaar lang gewerkt aan Beelden voor de Toekomst, het grootste digitaliseringsproject van audiovisueel erfgoed in Europa, en vele spin-offs en verwante projecten. Denk aan Het Geluid van Nederland, Open Beelden en Open Cultuur Data.

Partner
Nationaal Archief

Cultureel erfgoed, Auteursrecht

Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is de grootste openbare archiefinstelling in Nederland. Er ligt bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland opgeslagen in 137 kilometer aan documenten, 800 terabyte aan digitale bestanden, 15 miljoen foto’s en 300.000 kaarten en tekeningen.

Met het Nationaal Archief zaten we in het grootschalige digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst, waarin een groot deel van het Nederlandse audiovisuele erfgoed werd gered voor de toekomst. In dat kader ontwikkelden we bijvoorbeeld Mapit1418, en inventariseerden de mogelijkheden van social tagging en publieksparticipatie.

associate
Anne Mieke Eggenkamp

Creatieve intelligentie

Anne Mieke Eggenkamp

Anne Mieke is een goede bekende van Kennisland en we hebben in het verleden vaker samengewerkt. Zo zat ze samen met KL in het Topteam Creatieve industrie. In 2020 was ze zelfs interim-directeur van KL tijdens het zwangerschapsverlof van de toenmalige directeur Nora van der Linden. Anne Mieke heeft een groot netwerk in het onderwijs, de creatieve industrie en het bedrijfsleven. Ze werkt als innovator samen met Fennemiek Gommer onder de naam Caracta, als bestuurder in diverse Raden van Toezicht (onder andere bij het Mediacollege Amsterdam en textile innovation studio BYBORRE) en als docent (bij ScaleUpNation en Comenius Leergangen). Eerder was zij voorzitter van het College van Bestuur van de Design Academy in Eindhoven.

Opdrachtgever/financier
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van OCW heeft veel van onze onderwijsprojecten gefinancierd sinds we ons in 2007 met het onderwijs in Nederland gingen bezighouden. Bijvoorbeeld de InnovatieImpuls Onderwijs, Operatie Regels Ruimen, Onderwijs Pioniers (nu LeraarOntwikkelFonds/LOF), het MBO BurgerschapLab en StudentLab.

Maar ook projecten in de culturele sector en het digitale domein, zoals het Kennisprogramma Innovatieve cultuuruitingen, Leiderschap in Cultuur en Digitale Pioniers.

 

 

Opdrachtgever
Zonmw

Zorg, Overheid in transitie

Zonmw

KL kreeg, in samenwerking met onderzoeksbureau Significant, de opdracht om het programma ‘Maatschappelijke diensttijd’ te onderzoeken om te ontdekken wat de (niet) werkzame elementen zijn. Binnen het ZonMW-programma ‘Onbeperkt meedoen!’ zetten vier projecten zich elk op hun eigen manier in om de participatie van jongeren met een beperking te bevorderen. KL brengt de projecten samen in een leernetwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen over onder andere het vergroten van kansengelijkheid.

Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport

Overheidsinnovatie, Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport

Kennisland zet met het project Leven Lang Leven (gesubsidieerd door VWS)  een nieuwe, positieve beweging rondom fijner oud worden in gang. Een beweging die bestaat uit vernieuwers die allemaal op een innovatieve manier naar de verpleegzorg kijken. 

Als onderdeel van het zogenoemde Expert Programma heeft Kennisland voor het ministerie van VWS een ‘doorbraaktraject’ ontwikkeld. Experts kwamen samen rondom grensoverschrijdende maatschappelijke uitdagingen die om nieuwe oplossingen vragen. Daarbij reflecteerden zij voortdurend op hun samenwerkingsproces.

Partner
Vereniging Nederlandse Gemeenten

Zorgvernieuwing

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Het Ministerie van VWS werkt samen met Divosa en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan een toegankelijke gemeentelijke dienstverlening voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Kennisland organiseert regionale inspiratiebijeenkomsten om kennis hierover uit te wisselen.

Opdrachtgever
Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Overheid in transitie

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

De veranderingen die nodig zijn om Nederland klimaatneutraal en klimaatbestendig te maken, behoren tot de grote uitdagingen van deze tijd. Nederlandse gemeenten maken in de komende jaren de overstap naar hernieuwbare energie. Deze transitie en de benodigde acties raken direct de dagelijkse levens van mensen. Kennisland onderzoekt in opdracht van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving de ervaringen van bewoners met het al dan niet aardgasvrij maken van hun woning. Lees meer

Partner
Ashoka

Sociale innovatie

Ashoka

De European Social Innovation Competition promoot en ondersteunt sociale innovatie in Europa en geeft een platform aan leidende Europese vernieuwers om nieuwe initiatieven te steunen, ze verder te brengen en om van elkaar te leren. Ashoka is een van Kennislands partners in dit project, en ook in het Wellbeing Project in Bilbao.

Partner
LOWAN

Onderwijs

LOWAN

Geïnspireerd op onze onderwijsprogramma’s, Onderwijs Pioniers en Waaghalzen, werken we samen met LOWAN aan het verbeteren van nieuwkomersonderwijs. We organiseren leerbijeenkomsten zodat leerkrachten met elkaar kennis en ervaring kunnen uitwisselen en samen kunnen onderzoeken hoe ze nog beter onderwijs aan deze specifieke doelgroep kunnen geven.

Opdrachtgever/financier
Gemeente Amsterdam

Stad, Onderwijs, Sociale innovatie

Gemeente Amsterdam

Amsterdam is in 2016 uitgeroepen tot de Capital of Innovation (‘iCapital’) van Europa. Kennisland was één van de partners in het winnende voorstel, getiteld Accelerating Amsterdam’s Assets en ontwikkelde met het prijzengeld Amsterdammers Maak je Stad!. KL is ook een van de ‘versnelpartners’ binnen Amsterdam Smart City.

Eerder schudde KL samen met de gemeente Amsterdam de onderwijssector op met de crowdsourcingchallenge Onze Nieuwe School. Met onze social labs in o.a. Amsteldorp en rond het Corfuplantsoen werkten we met alle betrokkenen aan maatschappelijke vraagstukken in de wijk.

Opdrachtgever
Yuverta

Onderwijs

Yuverta

Yuverta, één van de grootste Nederlandse organisaties voor beroepsonderwijs, wil beroepsonderwijs bieden dat aansluit bij actuele maatschappelijke en ecologische vraagstukken. Onder begeleiding van Kennisland onderzoeken en experimenteren acht instellingen van Yuverta wat deze onderwijsvisie in de praktijk kan betekenen.

Spin-off
Creative Commons Nederland

Auteursrecht

Creative Commons Nederland

Kennisland coördineerde tussen 2004 en 2018 de publieke activiteiten van Creative Commons in Nederland. We werkten hierin samen met Waag en het Instituut voor Informatierecht aan de ontwikkeling en promotie van Creative Commons-licenties in Nederland.

Op 14 september 2018 is een zelfstandige Nederlandse Chapter van Creative Commons opgericht die ondersteunt in het delen van kennis en creativiteit om een eerlijke, toegankelijke en innovatieve wereld te bouwen.

Partner
Instituut voor Informatierecht

Cultureel erfgoed, Auteursrecht

Instituut voor Informatierecht

Het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam is een van de grootste onderzoeksinstituten ter wereld op het gebied van informatierecht.

Samen met Waag en het IViR heeft KL de Nederlandse afdeling van Creative Commons opgezet. Daarnaast hebben we samen met het IViR, de Europeana Foundation en de Bibliotheque Nationale de Luxembourg het Licensing Framework voor het Europese erfgoedportaal Europeana.eu ontwikkeld en geïmplementeerd (zie ook EuropeanaConnect). Een andere mooie samenwerking is OutofCopyright.eu, een website waarmee je de auteursrechtelijke status van erfgoed kunt bepalen.

Partner, opdrachtgever
Gemeente Rotterdam

Onderwijs, Duurzaamheid

Gemeente Rotterdam

De Gemeente Rotterdam heeft grote ambities met het onderwijs in de stad. Eén daarvan is ambitieuze leraren de kans te geven om zich optimaal te ontwikkelen en zelf de leiding te nemen over nieuwe onderwijsinitiatieven. Daarom daagden we vernieuwende leraren in Rotterdam uit om hun ambitie in de praktijk te brengen in Broedplaats010 (VVE, po, vo en mbo).

Ook brachten we schoolleiders, leerkrachten en mensen van de gemeente Rotterdam bij elkaar om samen te leren over leertijduitbreiding. In 2007 werkten we overigens al in Rotterdam aan een Innovatielab voor duurzame oplossingen voor de wijk De Groene Hagen.

Partner
Young in Prison

Overheid en jeugd

Young in Prison

Young in Prison begeleidt jongeren in detentie en jongeren die vrijkomen. Kennisland organiseert samen met Young in Prison en ROC Rijn IJssel de pilot Crimelabs waarin jongeren aan de hand van design thinking oplossingen bedenken voor het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap van criminaliteit.

Partner
Make a Difference Institute

Sociale innovatie, Stedelijke vernieuwing

Make a Difference Institute

Make a Difference (MaD) is een denk- en doeplatform voor innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in Hong Kong.

Samen met MaD hebben we in The LIBoratory project een social lab ontwikkeld in de arme wijk Sham Shui Po in Hong Kong om te onderzoeken hoe bibliotheken relevanter kunnen worden voor bewoners. Voor ons is het een unieke gelegenheid om onze aanpakken verder te ontwikkelen in een andere context.

Lees hier meer over onze avonturen in Hong Kong.

 

Partner
Nesta

Sociale innovatie, open data

Nesta

Nesta is een wereldwijde foundation voor innovatie. Samen met Nesta en andere partners organiseren we sinds 2013 de European Social Innovation Competition met als doel om sociale innovatie-initiatieven verder te ontwikkelen en te helpen om hun potentieel te verwezenlijken.

Eerder trokken Nesta en KL al samen op in Apps for Europe, een thematisch netwerk rondom open data.

Partner
DRIFT

Stedelijke vernieuwing

DRIFT

DRIFT draagt met interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek bij aan het beter begrijpen en kunnen beïnvloeden van grote maatschappelijke veranderingen en de nieuwe manieren van denken, doen en organiseren die daarvoor nodig zijn.

Waarmee zijn stadsvernieuwers het meeste geholpen? Die vraag stond centraal in de Challenge Stad van de Toekomst. De ervaringen en inzichten die werden opgedaan zijn verzameld in een publicatie die we samen met DRIFT schreven.

Spin-off
Voor je Buurt

Stedelijke vernieuwing, Sociale innovatie

Voor je Buurt

Kennisland heeft Voor je Buurt in 2012 opgestart als crowdfundingplatform voor buurtinitiatieven, samen met Netwerk Democratie en andere partners. Het platform werd in 2013 gelanceerd en binnen Kennisland succesvol uitgebouwd. Sinds 2015 staat Stichting Voor je Buurt op eigen benen.

Anno 2019 heeft Voor je Buurt al meer dan 600 succesvol gecrowdfunde buurtinitiatieven opgeleverd en is er in totaal ruim vier miljoen euro opgehaald.

Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht

Sociale innovatie, Stedelijke vernieuwing

Gemeente Dordrecht

Voor de gemeente Dordrecht ontwikkelde KL praktische interventies om de economie van Dordrecht te vernieuwen. De gemeente had hiertoe een Economische Adviesraad die wij adviseerden.

Daarnaast pionierden Kennisland en de gemeente Dordrecht samen met onze social lab-aanpak. Soms zelfs met een cocktail in de hand. Het thema: jongeren en kansen in Dordrecht. Hoe is het om jong te zijn in ‘Dordt’? Ook als je geen werk hebt, niet op school zit en geen uitkering hebt?

Spin-off
Kafkabrigade

Slimme overheid

Kafkabrigade

De Kafkabrigade is door Kennisland opgericht om overbodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken. De problemen van betrokken burgers en ondernemers staan daarbij centraal. Na vijf jaar en veertig casusonderzoeken in Nederland en het buitenland is het project als zelfstandige stichting verder gegaan.

Zie hier wat de Kafkabrigade onder de vleugels van KL bereikt heeft.

Partner
Thomas More Hogeschool

Onderwijs

Thomas More Hogeschool

De Gemeente Rotterdam heeft grote ambities met het onderwijs in de stad. Eén daarvan is ambitieuze leraren de kans te geven om zich optimaal te ontwikkelen en zelf de leiding te nemen over nieuwe onderwijsinitiatieven.

In samenwerking met de Thomas More Hogeschool en De Nederlandse School daagden we vernieuwende leraren in Rotterdam daarom uit om hun ambitie in de praktijk te brengen in Broedplaats010.

Partner
Open State Foundation

Open data

Open State Foundation

De Open State Foundation maakt zich sterk voor het ontsluiten van meer overheidsinformatie als open data. De focus ligt op data over overheidsfinanciën, onderwijs, cultuur en zorg.

Open State was een van onze partners in Open Cultuur Data, een netwerk van cultuurprofessionals, ontwikkelaars, designers, auteursrechtspecialisten en open data-deskundigen, dat culturele data open maakt en de ontwikkeling van waardevolle culturele toepassingen stimuleert. Hierdoor werd cultuur op innovatieve wijze voor een breder publiek toegankelijk gemaakt.

Opdrachtgever
Hong Kong Jockey Club

Onderwijs en jeugd

Hong Kong Jockey Club

Het belangrijkste fonds voor maatschappelijke vernieuwing in Hongkong startte een ambitieus programma voor excellente en innovatiegerichte leraren. Ednovators en Kennisland voeren het uit.

Partner
EYE (Filmmuseum)

Cultureel erfgoed, Auteursrecht

EYE (Filmmuseum)

EYE zorgt voor het behoud van het filmerfgoed voor toekomstige generaties, zowel Nederlandse films als buitenlandse films die in Nederland vertoond zijn. Het museum wil een levendige filmcultuur in Nederland bevorderen.

Met EYE zaten we in het grootschalige digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst, waarin een groot deel van het Nederlandse audiovisuele erfgoed werd gered voor de toekomst. In dat kader organiseerden we bijvoorbeeld Celluloid Remix, een videoremix-wedstrijd met historische fragmenten uit de filmcollectie van EYE.

Associate
Frum van Egmond

Onderwijsvernieuwing

Frum van Egmond

KL werkt regelmatig samen met Frum, bijvoorbeeld in ons project Onze Nieuwe School, waar ze de zeventig deelnemers de kunst van het schoolmaken bijbracht vanuit haar eigen ervaring. Ook deelde ze haar lessen als pionierende schoolleider met po-, vo-, en mbo-leraren uit alle hoeken van het land voor ons project Onderwijs Pioniers. Tien jaar geleden was ze ook al betrokken bij ons project Expeditie 2020, een programma voor excellente studenten die gezamenlijk de lerarenopleiding van de toekomst ontwierpen.

Opdrachtgever
Algemene Onderwijsbond (AOb)

Onderwijs

Algemene Onderwijsbond (AOb)

Leraren zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Er wordt veel over hen geschreven. Maar er is maar één groep mensen die weet wat het betekent om leraar te zijn: leraren zelf. Met het Beroepsbeeld Leraar bouwen leraren aan hun beeld van het beroep.

De gezamenlijke lerarenorganisaties (AOb, CNV Onderwijs, FvOv, BVMBO, Lerarencollectief en PVVVO) hebben Kennisland gevraagd om tot een beroepsbeeld van dé leraar te komen. Een beeld dat beschreven is en herkend wordt door leraren uit het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Partner
CAOP

Onderwijs, zorg en overheid

CAOP

Het CAOP is een kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein (specifiek: rijksoverheid, onderwijs en de zorg).

KL was samen met het CAOP verantwoordelijk voor de samenstelling en uitvoering van het programma InnovatieImpuls Onderwijs, waarin innovatie-experimenten op 150 scholen door het hele land werden uitgetest. Het CAOP en KL begeleidden daarna in IIO op Maat innovatieve onderwijsconcepten om knelpunten in de regio’s aan te pakken. Ook hebben we met het CAOP en andere partijen Onderwijs Pioniers ontwikkeld, het latere LerarenOntwikkelFonds. En Vernieuwend leiderschap PO waarin schoolleiders uit het po samen op zoek gaan naar wat vernieuwend leiderschap concreet inhoudt. In 2022 fuseerde KL met het CAOP

Opdrachtgever
Transvorm

Zorg

Transvorm

In Noord-Brabant startte zorgwerkgeversorganisatie Transvorm samen met onderwijsinstelling Avans en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel Zorg & Welzijn. In het Actieprogramma dragen vijftien zorgorganisaties en zes onderwijsinstellingen acties aan voor het behoud van zorgprofessionals. Kennisland en partner Equalis maken het actieprogramma lerend.

Partner
Hivos

Sociale innovatie

Hivos

Hivos is een internationale organisatie die zoekt naar nieuwe oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen zoals discriminatie, ongelijkheid, machtsmisbruik en de overbelasting van onze leefomgeving.

Met Hivos organiseerden we de Social Innovation Safari, The Wicked Series met pioniers uit Griekenland, Nederland en India die taaie vraagstukken (wicked problems) aanpakten, het daaruit volgende Lab2: Experimental Learning Spaces for Social Innovation en een KL Cocktail over de zin en onzin van social design in maatschappelijke vraagstukken.

Partner
Universiteit Utrecht

Culturele sector

Universiteit Utrecht

Kennisland ontwikkelde samen met de Universiteit Utrecht, HKU en Coaching in de Cultuur het leerprogramma Leiderschap in Cultuur waar leiders in cultuur elkaar ontmoeten, discussiëren en kennis delen en samen met andere professionals en sectoren nieuwe, onontgonnen mogelijkheden onderzoeken.

Sinds 2018 startte de samenwerking met het Belgische beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de Antwerp Management School en startte LinC als een internationaal programma onder de naam LinC Lage Landen. Ook startte LinC Utrecht, de eerste lokale editie van LinC voor leiders in de cultuur.

Opdrachtgever
Sociale Innovatiefabriek

Zorginnovatie

Sociale Innovatiefabriek

In opdracht van de Vlaamse organisatie de Sociale Innovatiefabriek organiseerden we een ontwikkeltraject voor sociaal ondernemers die vernieuwende ideeën hebben rondom mantelzorg.

Opdrachtgever
Gemeente Lelystad

Onderwijs en jeugd

Gemeente Lelystad

In 2040 moet Lelystad de hoofdstad zijn van de ‘nieuwe natuur’. Daar hoort een vernieuwend en onderscheidend onderwijsaanbod bij. Kennisland brengt samen met de gemeente en schoolbesturen in kaart waar de kansen liggen binnen nieuwe én bestaande structuren en onderzoekt welke behoeftes er zijn voor onderwijsontwikkeling.

Opdrachtgever/financier
Gemeente Hoorn

Onderwijs

Gemeente Hoorn

In Hoorn hebben we een broedplaats ontwikkeld waar leraren, pedagogisch medewerkers, schoolleiders, ouders en andere betrokken professionals met elkaar onderzoeken hoe beter samengewerkt kan worden tussen organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van kinderen. Broedplaats Hoorn geeft een boost aan de vorming van Integrale Kindcentra (IKC’s). Lees meer

Daarnaast onderzochten we samen met leraren, ouders, pedagogisch medewerkers en schoolleiders de mogelijkheden voor het opzetten van een nieuw montessori-kindcentrum in de gemeente. Daar was Stichting Talent overigens de opdrachtgever. 

Partner, opdrachtgever
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Slimmer overheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Voor BZK hebben we onderzoek gedaan naar innovatieve praktijkvoorbeelden in de publieke sector voor de database van InAxis. Daarnaast trokken we samen op in Slimmernetwerk, een online én offline platform voor professionals in de publieke sector dat een antwoord gaf op de beperkte ruimte binnen de overheid voor innovatie van onderop, onnodig hoge hiërarchische drempels en versnippering van overheidstaken.

Kennisland heeft ook met BZK het Beleidslab opgezet om binnen een aantal cases – rond kwaliteit van nieuwbouw en energiebesparing in de koopsector – tot nieuwe inzichten in de gebruikers, vraagstukken, aanpakken en oplossingen te komen.

Partner
What Design Can Do

Overheid in transitie

What Design Can Do

Samen met What Design Can Do, in opdracht van de Energieregio’s Noord-Holland, zetten we design thinking in om tot een nieuw narratief voor de energietransitie te komen dat recht doet aan wat de energietransitie ook is: een sociale, culturele en maatschappelijke transitie. Dit is hard nodig om mensen te enthousiasmeren en te activeren voor de ingrijpende plannen.

Partner
Ben Sajet Centrum

Zorg, Onderwijs

Ben Sajet Centrum

De manier waarop verpleeghuizen en scholen nieuwe vormen van leren aanbieden verschilt per organisatie. Samen met (partners van) het Ben Sajet Centrum, centrum voor kennisontwikkeling en innovatie in de zorg, onderzoeken we veelbelovende leerwerkplekken in de regio Amsterdam. Lees meer

Partner
Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Onderwijs

Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Kennisland begeleidt in samenwerking met ECBO (Expertisecentrum Beroepsonderwijs) studenten en docenten die meedoen aan het MBO BurgerschapLab voor beter en inspirerender burgerschapsonderwijs.

Partner, opdrachtgever
Levvel

Zorg

Levvel

Levvel is een organisatie voor jeugdhulpverlening.

Samen met Levvel (voorheen Spirit) en drie betrokken instellingen (Lijn5, De Koppeling en School2Care) deden we een LabSprint, waarbij we met jongeren, hun netwerken en de professionals in de instellingen aan de slag gingen om verhalen te verzamelen over hoe het is om jong te zijn in zo’n instelling, wat er goed gaat en wat er beter kan.

Netwerk
SIX network

Sociale innovatie

SIX network

SIX works globally to facilitate purposeful cross sector conversations, that challenge and inspire people to use innovation to increase social impact.

KL organiseerde in 2011 de SIX Spring school in samenwerking met het wereldwijde Social Innovation eXchange netwerk (SIX), The Young Foundation en het Dialogue Café. Ruim 100 internationale deelnemers vanuit overheden, bedrijven, NGO’s, wetenschap, design en media bogen zich over de vraag hoe de kracht van burgers kan worden ingezet voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dit leidde onder andere tot een Handleiding Co-creatie.

Partner
Pakhuis de Zwijger

Stedelijke vernieuwing, Sociale innovatie

Pakhuis de Zwijger

Er werd 600.000 euro aan iCapital-prijzengeld ter beschikking gesteld aan stadmakers in het programma Amsterdammers, Maak je Stad!. KL en het Pakhuis waren partners in dit project.

Om de vernieuwingskracht in de stad te stimuleren, organiseerden Kennisland en Pakhuis de Zwijger bovendien in opdracht van Agenda Stad en Innovatie Estafette de Challenge Stad van de Toekomst om stadsvernieuwers verder te helpen.

Voor het Sociale Innovatie Netwerk Nederland brachten we frontrunners in sociale innovatie bijeen in Pakhuis de Zwijger om de krachten te bundelen.

partner
Waag

Sociale innovatie, Technologie, Auteursrecht

Waag

Waag opereert op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Het verkent de sociale en culturele impact van nieuwe technologieën vanuit de waarden open, fair & inclusive.

Samen met o.a. Waag schreef KL Accelerating Amsterdam’s Assets over hoe Amsterdam het potentieel van de samenleving beter kan benutten. Met dit voorstel werden we innovatiehoofdstad van Europa. Met Waag zaten we ook in het COMMUNIA Network, in Creative Commons Nederland, in DISC (voor de democratisering van open source software en open content), in Apps for Europe en het Sociale Innovatie Netwerk Nederland.

Partner
Europeana

Cultureel erfgoed

Europeana

Europeana

Europeana is de grootste digitale bibliotheek van Europa met tientallen miljoenen audiovisuele objecten. Kennisland heeft allerlei projecten met Europeana gedaan zoals Art Up Your Tab, het Licensing Framework, EuropeanaConnect en Europeana Sounds. Lees meer over de samenwerking met Europeana.

Zie hier een overzicht van alle projecten, publicaties en andere zaken waar KL en Europeana samenwerkten, evenals opiniestukken en nieuwsberichten die iets met Europeana te maken hebben.

Opdrachtgever
imece

Stedelijke vernieuwing

imece

Ruim honderdvijftig studenten van hogeronderwijsinstellingen in Istanbul duiken in vraagstukken op het gebied van mobiliteit. Tijdens het imeceLAB-incubatieprogramma volgen ze workshops en ontwikkelen ze innovaties.

Kennisland is door sociale innovatieplatform imece gevraagd om te ondersteunen bij het evalueren van het programma.

Partner
Social Enterprise NL

Sociaal ondernemen

Social Enterprise NL

Social Enterprise NL (SENL) is een aanjager van de beweging van sociaal ondernemers in Nederland.

Samen met hen hebben we een verkenning uitgevoerd naar stimuleringsinstrumenten voor sociale ondernemingen. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd in dit rapport. Kennisland en SENL waren ook partners in SEED (Social Entrepreneur Exchange and Development), een van de consortia die van 2013-2015 de vijfde ronde van het Erasmus voor Jonge Ondernemers-programma runnen.

Partner
ROC Rijn IJssel

Onderwijs en jeugd

ROC Rijn IJssel

Honderd mbo-studenten van ROC Rijn IJssel bedenken oplossingen voor het voorkomen van zowel daderschap als slachtofferschap van criminaliteit. Kennisland organiseert samen met Young in Prison en ROC Rijn IJssel de pilot Crimelabs waarin jongeren aan de hand van design thinking met deze uitdaging aan de slag gaan.

Opdrachtgever
Gemeente Stichtse Vecht

Overheid in transitie

Gemeente Stichtse Vecht

We zitten middenin een energietransitie, waarin we overstappen van energie uit fossiele brandstoffen zoals aardgas naar volledig groene energie. In opdracht van de gemeente Stichtse Vecht werken we aan een lokale aanpak tegen energiearmoede.

Partner
Güven Foundation

Zorginnovatie

Güven Foundation

Kennisland en de Turkse Güven Foundation organiseren een lerende dialoog tussen Nederland en Turkije over hoe we als samenleving de toenemende vergrijzing en daarmee samenhangende zorg voor ouderen moeten organiseren.

partner, financier
Digitaal Erfgoed Nederland

Digitaal erfgoed

Digitaal Erfgoed Nederland

DEN is het kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector.

DEN financierde de mede door KL ontwikkelde plug-in Art Up Your Tab: erfgoed in je browser waarmee we werken uit de rijke collectie van Europeana laagdrempelig toegankelijk maakten. In BMICE vertaalden Kennisland en DEN een uit de commerciële sector afkomstige methodiek voor businessmodelinnovatie naar de semi-publieke erfgoedsector. KL zat ook met DEN in het Kenniscentrum Oorlogsbronnen waarin verschillende erfgoedorganisaties, archieven en ontwikkelaars werken aan de bundeling van activiteiten, producten en diensten rondom de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Associate
Remko Berkhout

Maatschappelijke vernieuwing

Remko Berkhout

Als coach en facilitator ontwerpt en begeleidt Remko ontwikkel- en veranderprocessen voor leiders, organisaties en coalities die werk maken van maatschappelijke vernieuwing. Remko werkt al meer dan tien jaar samen met KL. Hij werkte mee aan het ontwikkelen van methodologieën, netwerken en strategieën voor innovatielabs. (o.a. Lab2 en Labcraft). Van 2015 tot 2017 werkte hij met een KL-team aan Liebes Kreta, een community arts lab in Wenen. In 2022 begeleidde hij met KL de ontwikkeling van een nieuwe strategie voor Stichting DOEN. Daarnaast coacht Remko samen met Amis Boersma KL’ers bij hun individuele ontwikkeling.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/partners/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/partners/