Week van de Mentale Gezondheid van start

Kennisland ondersteunt samen met Alles is Gezondheid de landelijke beweging voor mentale gezondheid onder de noemer ‘Missie Mentaal’. We verbinden de kennis, ervaring en vaardigheden van organisaties en personen die zich hier al mee bezighouden. Lees meer over de Week van de Mentale Gezondheid die vanaf maandag 3 juni van start gaat.


header_img
Schoenen

Stap in elkaars schoenen tijdens de Week van de Mentale gezondheid!

Maker: Missie Mentaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Download
Stap in elkaars schoenen tijdens de Week van de Mentale gezondheid!
30 mei 2024

Hoe kom je vooruit als je verleden je blijft achtervolgen? Hoe is het om het gevoel te hebben dat je faalt, terwijl je altijd op je tenen loopt? Van 3 tot en met 8 juni, in de Week van de Mentale Gezondheid, nodigt Missie Mentaal++Missie MentaalLees hier meer over Missie Mentaal. iedereen in Nederland uit in de schoenen van een ander te stappen. Want alleen als we écht luisteren, open staan voor een ander perspectief en ons met elkaar verbinden, kunnen we als samenleving een (mentaal) gezonde leefomgeving creëren.

Het is helaas een bekend gegeven: de mentale gezondheid van Nederlanders staat onder druk. Van studenten (hbo/wo) ervaart 44 procent psychische klachten, de mentale gezondheid van jonge vrouwen en tienermeisjes is de afgelopen 10 jaar verslechterd++OnderzoekDit blijkt uit het onderzoek ‘Mentale gezondheid van jongeren en studenten in Nederland. Een overzicht van trends en verklarende factoren’, dat het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer heeft uitgevoerd in maart 2024. en steeds meer mensen ervaren stress door hun werk++StressDit blijkt uit een verdiepende studie, onderdeel van de ‘Toekomstverkenning Gezond en Veilig Werken’. Het RIVM en TNO voeren deze toekomstverkenning uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.. Om het tij te keren en de veerkracht van Nederland te vergroten, worden onderzoeken verricht, initiatieven ontplooid, programma’s ontwikkeld, plannen geschreven en wordt er vooral meer over gesproken. Lokaal, regionaal en landelijk.

Karen van Ruiten, directeurIn heel Nederland vinden activiteiten plaats waarbij iedereen wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan, stigma’s te doorbreken en van elkaar te leren. van Alles is Gezondheid en initiatiefnemer van Missie Mentaal:

Er gebeurt veel op het gebied van mentale gezondheid en dat is belangrijk. Die inzet kan verder worden versterkt voor meer impact. Mentale gezondheid is een vraagstuk van ons allemaal, het raakt alle levensfasen en aspecten van het leven. Of het nu gaat over onze leefomgeving met veel prikkels, over geldzorgen, eenzaamheid of drukte en twijfels die mensen kunnen ervaren. Daarom zetten we met Missie Mentaal in op verbinding: een landelijke beweging en het échte gesprek. Domeinoverstijgend, publiek-privaat en vooral mét iedereen.”

‘Stap een keer in mijn schoenen’

Dit is het thema van de Week van de Mentale Gezondheid. In heel Nederland vinden activiteiten plaats waarbij iedereen wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan, stigma’s te doorbreken en van elkaar te leren. Denk aan een Doe-tank ‘Mentale gezondheid in het onderwijs’, een webinar ‘Rouw en werk’ of een ontwerpsessie ‘Van mentale ziekte als symptoom naar collectieve droom’. De hele week delen deelnemers online hun inzichten en ervaringen via #WeekMentaleGezondheid en #StapInMijnSchoenen.

Landelijk congres Mentale Gezondheid

Donderdag 6 juni organiseert Missie MentaaIn een mentaal gezonde omgeving krijgt iedereen de kans om met veerkracht op te groeien en te leven.l het landelijke congres Mentale Gezondheid, waar ontmoeten en verbinden centraal staan. Het congres biedt een vol programma, dat vanuit verschillende perspectieven laat zien dat de zorg er niet alleen voor staat. Ook personen en organisaties vanuit onderwijs, cultuur, natuur, bewegen, lokale politiek, en maatschappelijke instellingen en inwoners zelf kunnen en willen bijdragen aan een (mentaal) gezonde leefomgeving. In zo’n omgeving krijgt iedereen de kans om met veerkracht op te groeien en te leven. Mentale gezondheid is tenslotte van ons allemaal.

Lees hier meer over de Week van de Mentale gezondheid en bekijk het programma van het Landelijke congres Mentale Gezondheid.

 


Missie Mentaal ondersteunt de mensen en organisaties die werken aan het verbeteren van de mentale gezondheid in Nederland. Door te delen en verbinden kunnen we samen meer bereiken. Missie Mentaal is onderdeel van de kabinetsbrede aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ van de ministeries VWS, OCW, SZW en BZK. Initiatiefnemer Alles is Gezondheid is een zelfregulerend netwerk van ruim 3.000 partners, dat de transitie naar een vitaler Nederland stimuleert.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/week-van-de-mentale-gezondheid-van-start/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/week-van-de-mentale-gezondheid-van-start/