Actieonderzoek: leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg

Kennisland onderzoekt nieuwe vormen van leren in de zorg. Waar zitten de knelpunten, wat gaat er al goed en hoe kan dit op andere plekken in de zorg ook gerealiseerd worden? Hoe kunnen onderwijs en praktijk dichter bij elkaar komen? Het actieonderzoek levert een vooruitblik naar de zorgorganisatie van de toekomst.


header_img
Verpleeghuis

Bewoner van een verpleeghuis

Maker: unclelkt

Rechten:

Original

Download
Bewoner van een verpleeghuis
2019 - 2022

Amsterdamse organisaties in de ouderenzorg experimenteren samen met zorgopleidingsinstituten met nieuwe vormen van leren in de zorg. Zij laten zien dat vernieuwing mogelijk is, juist op uitdagende plekken waar het personeel schaars is en de complexiteit van de zorg hoog. Kennisland onderzoekt++PublicatieIn deze handleiding vind je vier concrete stappen om een leerwerkplek te starten. In dit geval is dat voor een opleidingsplek voor een student of leerling aan een zorgopleiding (mbo of hbo) waarbij leren, onderzoeken, innoveren en verbeteren van de kwaliteit van zorg centraal staan. Maar de handleiding is ook te gebruiken voor andere leerwerkplekken. in samenwerking met AMSTA en Hogeschool Inholland hoe deze innovaties vorm krijgen, wat er al goed gaat en hoe dit op andere plekken in de zorg ook gerealiseerd kan worden.

 

download handleiding

Op zoek naar nieuw imago voor ouderenzorg door innovatie

De noodzaak om te vernieuwen is groot. Organisaties in de ouderenzorg kampen al geruime tijd met een tekort aan medewerkers. Daarnaast worstelen verpleeghuizen met een imagoprobleem.De noodzaak om te vernieuwen is groot. Organisaties in de ouderenzorg kampen al geruime tijd met een tekort aan medewerkers. Daarnaast worstelen verpleeghuizen met een imagoprobleem. Zorgstudenten kiezen massaal voor stages in ziekenhuizen of werkplekken met meer populaire doelgroepen zoals kinderen en jongeren. 

“Studenten die een stageplek in een verpleeghuis toegewezen krijgen, roepen zelfs dat ze een tussenjaar nemen. Zo maken ze een jaar later weer kans om in een ziekenhuis stage te lopen.” 

Dat vertelt een hbo-v-student tijdens dit onderzoek aan ons. Het negatieve imago maakt het voor verpleeghuizen noodzakelijk om vernieuwende stageplekken te bieden met voldoende uitdaging. 

Werkomgeving meer richten op ontwikkeling

Behalve met het negatieve imago van de ouderenzorg, hebben zorgorganisaties te maken met een opdracht vanuit het Zorginstituut Nederland. Volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg++Kwaliteitskader verpleeghuiszorgMet ingang van 13 januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vastgesteld door onafhankelijke deskundigen van het Zorginstituut Nederland. hebben zorgverleners en zorgorganisaties de taak om samen de kwaliteit te verbeteren en te borgen en het lerend vermogen van de sector te versterken. In de afgelopen jaren is de zorg steeds complexer++ComplexiteitDie complexiteit wordt enerzijds veroorzaakt door de toegenomen zwaarte en complexiteit van de aandoeningen waarmee mensen in het verpleeghuis terechtkomen en verblijven. Anderzijds wordt de complexiteit veroorzaakt door een toegenomen diversiteit van cliënten zoals de variatie in etnisch-culturele achtergrond, familieomstandigheden en wensen en noden van cliënten. geworden en dat vraagt om andere competenties van zorgmedewerkers. Om te stimuleren dat medewerkers continu leren en werken aan verbetering, is een werkomgeving nodig die op ontwikkeling is gericht.Er is een werkomgeving nodig die op ontwikkeling is gericht. Met het vernieuwend opleiden van zorgstudenten geven de zorgorganisaties in ouderenzorg gehoor aan deze opdracht.

Veelbelovende voorbeelden van vernieuwend leren in de zorg

De manier waarop verpleeghuizen en scholen nieuwe vormen van leren aanbieden verschilt per organisatie. Samen met de partners van het Ben Sajet Centrum, centrum voor kennisontwikkeling en innovatie in de zorg, onderzoeken we veelbelovende leerwerkplekken in de regio Amsterdam. Dit zijn initiatieven vanuit verschillende opleidingsinstituten (ROC van Amsterdam, ROC Top en Hogeschool Inholland) in samenwerking met zorgorganisaties (AMSTA, Zonnehuisgroep Amstelland, ZGAO en Cordaan). Een van de opleidingen brengt het leslokaal van de school naar de praktijk. Zo kan een student een voorval in de ochtend ‘s middags als casus inbrengen in de les. De docent verbindt vervolgens zijn lesstof aan deze casus. Voor de studenten is het prettig om de stof meteen toe te passen in hun stage en de docent krijgt meer gevoel bij hoe het er in de praktijk aan toegaat. Op een andere leerplek starten studenten en medewerkers onderzoeksprojecten om de praktijk te verbeteren. Dat kan gaan over het aanpassen van een medicatievoorschrift, het uitproberen van een nieuwe behandelmethode of het opzetten van een andere procedure rondom het gebruik van washandjes. De gemeenschappelijke deler in alle initiatieven is het samenbrengen van praktijk en onderwijs.De gemeenschappelijke deler in alle initiatieven is het samenbrengen van praktijk en onderwijs.

De vier fases van dit actieonderzoek

Er komen steeds meer vernieuwende leer-/werkplekken in Amsterdam. Ze zijn echter vaak nog projectmatig en kleinschalig van karakter. Daarom is er meer kennis nodig over wat nu al goed gaat, waar de knelpunten zitten en wat ook op andere plekken zou kunnen werken. Precies dat gaan we in dit actieonderzoek naar boven halen. In de eerste fase verzamelen we via interviews ervaringen van praktijkbegeleiders, docenten, lectoren, studenten, cliënten en naasten. Vervolgens brengen we deze betrokkenen samen in leerlabs waar ze zullen reflecteren op hun praktijk, en leren ze over initiatieven van de ander en over werkplekleren in het algemeen. De uitkomsten van de leerlabs zijn het startpunt van het opschalen van werkplekleren in de regioDe uitkomsten van de leerlabs zijn het startpunt van het opschalen van werkplekleren in de regio. Amsterdam. In elke stap van het onderzoek staat leren centraal. Het onderzoek levert een vooruitblik naar de zorgorganisatie van de toekomst.

Kennisland interviewt betrokkenen, organiseert de leerlabs en begeleidt het actieonderzoek. Bekijk hieronder de verschillende fases. Houd onze website in de gaten voor tussentijdse inzichten en onderzoeksresultaten.

 

Vier fases van actieonderzoek
Actieonderzoek

Vier fases van actieonderzoek 'Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg'

Maker: KL

Rechten:

Download
Klik voor grotere versie!

Als je dit interessant vond, dan waarschijnlijk ook:

onderzoek
Actieonderzoek

voor professionals, inwoners, leiders van organisaties, experts, beleidsmakers

Actieonderzoek

Deze dynamische en inclusieve vorm van onderzoek combineert onderzoeken, leren, experimenteren en veranderen. De mensen die op allerlei verschillende manieren bij het vraagstuk betrokken zijn spelen een hoofdrol, met een groot draagvlak als gevolg: bijvoorbeeld professionals, inwoners, leiders van organisaties, experts en beleidsmakers. We verkennen het vraagstuk samen, ontwerpen al experimenterend oplossingsrichtingen en beoordelen ook weer gezamenlijk de effecten ervan. Voorbeelden zijn actieonderzoeken naar maatschappelijke diensttijd, flexwerk in de zorg, de toekomst van het onderwijs op een middelbare school, beter burgerschapsonderwijs in het mbo en een toekomstvisie voor een zorgcentrum.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/actieonderzoek-leren-en-verbeteren-in-de-verpleeghuiszorg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/actieonderzoek-leren-en-verbeteren-in-de-verpleeghuiszorg/