Dave van Loon
Dave van Loon

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Adviseur stedelijke vraagstukken

Dave van Loon

LinkedIn-profiel

Als adviseur stedelijke vraagstukken werkt Dave aan een eerlijke, veerkrachtige en duurzame stad. Hiervoor doet hij (actie)onderzoek, begeleidt hij leernetwerken en ontwikkelt hij interventies. Belangrijke thema’s daarbij zijn de duurzaamheidstransitie, het versterken van de lokale democratie en sociale gelijkheid.

Dave gelooft dat de huidige stedelijke vraagstukken vragen om nieuwe manieren van samenwerken tussen overheid, bewoners en maatschappelijke partijen. Evenals een andere, meer democratische en gelijkwaardige manier van sturing door de overheid. Zijn drijfveer is dat ook mensen die extra ondersteuning nodig hebben, goed mee kunnen komen in de samenleving. Daarvoor is het nodig om bij de ontwikkeling van nieuwe methodes en effectief beleid niet de systeemwereld (regels, procedures) centraal te stellen, maar de leefwereld en ervaringen van de doelgroep.

Dave studeerde bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, waar hij afstudeerde op een onderzoek naar het effect van kunst- en cultuurparticipatie op de sociale cohesie en talentontwikkeling van wijkbewoners in achterstandswijken. Na zijn studie werkte hij drie jaar als casusregisseur voor complexe multiprobleemgezinnen++CasusregieHet coördineren, afstemmen en volgen van benodigde hulpverlening en acties, oftewel: ‘een gezin, een plan’ om te komen tot betere samenwerking en betere resultaten voor gezinnen. bij de gemeente Nieuwegein. Daar stuurde hij op een effectieve samenwerking tussen de bij het gezin betrokken instanties op het gebied van zorg, welzijn en handhaving, om zo de complexe problematiek te doorbreken.

Na drie jaar werken aan individuele cases, wilde hij meer impact op systeem- en beleidsniveau. Hij ging daarom aan de slag als beleidsadviseur jeugd“Huidige stedelijke vraagstukken vragen om nieuwe manieren van samenwerken tussen overheid, bewoners en maatschappelijke partijen.” en preventie, waar hij werkte  aan de transformatie van het jeugdbeleid en het versterken van de ‘pedagogische civil society’.++Pedagogische civil societyEen bekende Afrikaanse uitspraak luidt: ‘It takes a village to raise a child’. Opvoeden is niet alleen de taak van ouders, maar de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, scholen, (sport)verenigingen en buurtbewoners. Samen vormen zij de ‘pedagogische civil society’. Bijvoorbeeld door het organiseren van laagdrempelige ondersteuning voor jongeren met verslavingsproblematiek, het faciliteren van oudernetwerken en het stimuleren van jongerenparticipatie.

Daarna werkte Dave als projectleider aan de ontwikkeling van de Omgevingsvisie van Nieuwegein: een integrale visie op de fysieke leefomgeving van de stad met thema’s als wonen, mobiliteit, groen, duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. Hij deed dit vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van de fysieke en de sociale infrastructuur van de stad samen zorgen voor het geluk van haar inwoners. En dat meer domeinoverstijgende samenwerking daarvoor hard nodig is.

Dave woont in Utrecht samen met zijn vrouw Rosanne, zoon Pim en hond Biggles. In zijn vrije tijd luistert hij het liefst de hele dag naar (live) muziek, geniet hij van een wekelijks potje voetbal in de kelderklasse en klust en rommelt hij graag in en aan zijn huis en tuin en geniet hij van alle mooie plekken in binnen- en buitenland.

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/dave-van-loon/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/dave-van-loon/