Dave van Loon
Dave van Loon

Maker: Giorgos Gripeos

Rechten:

Download

Adviseur overheid in transitie

Dave van Loon

LinkedIn-profiel

Als adviseur overheid in transitie werkt Dave aan een eerlijke, veerkrachtige en duurzame samenleving. Hiervoor doet hij (actie)onderzoek, begeleidt hij leernetwerken en ontwikkelt hij interventies. Belangrijke thema’s zijn de energietransitie, de transities in het sociaal domein, het versterken van de lokale democratie en sociale gelijkheid.

Dave gelooft dat complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om nieuwe manieren van samenwerken tussen overheid, bewoners en maatschappelijke partijen. Evenals een andere, meer democratische en gelijkwaardige manier van sturing door de overheid.  Zijn drijfveer is dat ook mensen die extra ondersteuning nodig hebben, goed mee kunnen komen in de samenleving. Daarvoor is het nodig om bij de ontwikkeling van nieuwe methodes en effectief beleid niet de systeemwereld (regels, procedures) centraal te stellen, maar de verhalen en ervaringen van mensen.

Dave zet zich in om het innovatief en lerend vermogen van mensen en organisaties te versterken door middel van leertrajecten en actieonderzoek. In deze rol heeft hij zich de afgelopen jaren beziggehouden met uiteenlopende onderwerpen en projecten: van aardgasvrij wonen tot buurtbudgetten en van schuldhulpverlening tot verpleeghuiszorg.

Dave studeerde bestuurskunde++OnderzoekDave studeerde af op een onderzoek naar het effect van kunst- en cultuurparticipatie op de sociale cohesie en talentontwikkeling van wijkbewoners in achterstandswijken. aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn studie werkte hij zeven jaar in verschillende rollen en functies bij de gemeente Nieuwegein. Als casusregisseur voor complexe multiprobleemgezinnen++CasusregieHet coördineren, afstemmen en volgen van benodigde hulpverlening en acties, oftewel: ‘een gezin, een plan’ om te komen tot betere samenwerking en betere resultaten voor gezinnen. stuurde hij op een effectieve samenwerking tussen de bij het gezin betrokken instanties op het gebied van zorg, welzijn en handhaving, om zo de complexe problematiekZijn drijfveer is dat ook mensen die extra ondersteuning nodig hebben, goed mee kunnen komen in de samenleving. te doorbreken. En als beleidsadviseur jeugd en preventie werkte hij aan de de transformatie van het jeugdbeleid en het versterken van de ‘pedagogische civil society’.++Pedagogische civil societyEen bekende Afrikaanse uitspraak luidt: ‘It takes a village to raise a child’. Opvoeden is niet alleen de taak van ouders, maar de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, scholen, (sport)verenigingen en buurtbewoners. Samen vormen zij de ‘pedagogische civil society’. Bijvoorbeeld door het organiseren van laagdrempelige ondersteuning voor jongeren met verslavingsproblematiek, het stimuleren van oudernetwerken en jongerenparticipatie. 

Dave stond als projectleider aan de wieg van de ontwikkeling van de Omgevingsvisie van Nieuwegein: een integrale visie op de fysieke leefomgeving van de stad met als centrale thema’s duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. Hij deed dit vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van de fysieke en de sociale infrastructuur van de stad samen zorgen voor het geluk van haar inwoners. En dat meer domeinoverstijgende samenwerking daarvoor hard nodig is.

Dave woont in Utrecht samen met zijn vrouw Rosanne, zoon Pim en hond Biggles. In zijn vrije tijd luistert hij het liefst de hele dag naar (live) muziek, geniet hij van een wekelijks potje voetbal in de kelderklasse en klust en rommelt hij graag in en aan zijn huis en tuin en geniet hij van alle mooie plekken in binnen- en buitenland.

Meer

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/dave-van-loon/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/dave-van-loon/