Operatie Regels Ruimen

Niemand is leraar geworden om de hele dag lijstjes en formulieren in te vullen. Toch bezorgt schooladministratie leraren onnodig hoge werk- en regeldruk. Waarom is het zo moeilijk om iets te veranderen aan deze regeldruk op scholen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leraren zich meer kunnen richten op wat ze het liefste doen: kennis overdragen op leerlingen? Daarover gaat dit nieuwe project in opdracht van OCW.


2017

In Operatie Regels Ruimen zoomen we in op vijf verschillende scholen uit het primair onderwijs en één school uit het voortgezet onderwijs. Samen met deze scholen uit alle hoeken van Nederland pluizen we uit welke overbodige regels er op school leven. We voeren goede gesprekken over het nut en de noodzaak van regels en met een ‘Operatieteam’ creëren we bewustzijn over wat werkelijk nodig is voor een effectieve schooladministratie en waar we mogelijk regels kunnen ruimen. Samen met de scholen bedenken we handvatten en oplossingen om de feitelijke en ervaren regeldruk te verminderen, zodat leraren weer toekomen aan waar het hen werkelijk om te doen is: lesgeven.

Uit recent onderzoek++RegistratieverplichtingenUit onderzoek van Regioplan in 2016 blijkt dat ervaren regel- en werkdruk in het basisonderwijs vooral wordt veroorzaakt door registratieverplichtingen die opgelegd zijn door de scholen zelf. Regioplan vroeg aan ruim 3.000 leerkrachten, schoolleiders en ondersteunend personeel uit het primair onderwijs welke registratieverplichtingen zij als last ervaren. Lees hier het rapport blijkt dat het op veel scholen niet altijd duidelijk is waar regels precies vandaan komen en lijken er misverstanden te bestaan over welke regels er wel en niet verplicht zijn. Onnodige regels en bureaucratie komen voort uit onvoldoende perspectief van de ‘eindgebruiker’ en onvoldoende zicht op de praktijk.Onnodige regels en bureaucratie komen voort uit onvoldoende perspectief van de ‘eindgebruiker’ en onvoldoende zicht op de praktijk. Ergens in de beleidsvorming, organisatiestructuur of organisatiecultuur gaat dus iets mis. Dit heeft als gevolg dat ‘eindgebruikers’, in dit geval leraren, last hebben van een te grote regel- en werkdruk. Dit is jammer, omdat er door de ervaren werkdruk soms minder aandacht is voor de uitwisseling tussen leraar en leerling.

Aanpak: Kafkabrigade

De ‘Operatie’ zal bestaan uit zes begeleidingstrajecten voor zes uiteenlopende scholen uit verschillende hoeken van Nederland. Nadat de scholen zelf onderwerpen van gesprek hebben genoemd die hen regel- of werkdruk opleveren, gaan we samen in gesprek, analyseren we de casus en delen we opgedane kennis. Ook zal elk van de deelnemende scholen gekoppeld worden aan een school die al succesvol omgaat met dezelfde problematiek. Bij de sessies zetten we verschillende activerende en creatieve werkvormen in en werken we volgens de methodiek van de Bij de sessies zetten we verschillende activerende en creatieve werkvormen in en werken we volgens de methodiek van de Kafkabrigade. Kafkabrigade++KafkabrigadeDe Kafkabrigade is een spin-off van Kennisland. De Kafkabrigade heeft inmiddels meer dan honderd casusonderzoeken naar onnodige bureaucratie in binnen- en buitenland uitgevoerd. Lees meer . Op die manier zorgen we dat de gesprekken niet aanvoelen als gewone ‘vergaderingen’, maar als een dynamische en constructieve dialoog die ruimte biedt aan uiteenlopende percepties en ervaringen.

Naast het Operatieteam wordt een begeleidingscommissie gevormd die bestaat uit medewerkers van het ministerie van OCW, de PO-raad, de VO-raad en betrokken onderwijsbonden. Zij geven op afstand advies over regeldrukvraagstukken en fungeren als inhoudelijke sparringpartner.

Om de stappen in het leerproces van de scholen, de opgedane inzichten en de opbrengstenDe opgedane inzichten en opbrengsten delen we in video’s en een toolkit die andere scholen kunnen inspireren. voor de scholen op een toegankelijke manier te kunnen presenteren, ontwikkelen we in samenwerking met Public Cinema++Public CinemaPublic Cinema is communicatiepartner van KL bij Operatie Regels Ruimen. video’s en een toolkit++Toolkit stap 1: casusselectieWil je zelf met jouw team tot actie overgaan? Maak dan gebruik van de toolkit. De toolkit van de eerste stap bestaat uit een instructiekaart, een rollenkaart, takenkaarten en een takenmatrix. die andere scholen kunnen inspireren. In een serie van drie video’s volgen we een basisschool en een middelbare school bij de start, het midden en het eind van het begeleidingstraject. Deze video’s publiceren we online gedurende het project, en verspreiden we via socialmediakanalen. Zo betrekken we het gehele onderwijsveld al tijdens het project bij de ervaringen en inzichten die we opdoen.

Inspiratiebijeenkomst 21 juni 2017

Op 21 juni 2017 vieren we de geruimde regels met een feestelijke inspiratiebijeenkomst voor alle deelnemende scholen, partners en overige geïnteresseerden. Die middag gaan vertegenwoordigers van de deelnemende scholen in gesprek met staatssecretaris Sander Dekker en delen ze plenair hun ervaringen. Daarnaast zijn er workshops die handvatten bieden om de regeldruk op school verder terug te dringen. Het volledige programma is te vinden in de uitnodiging (hieronder). Deze bijeenkomst vormt natuurlijk niet het sluitstuk van Operatie Regels Ruimen. Het ontmoeten van nieuwe mensen, de presentaties, workshops en gesprekken dienen als inspirerende aftrap voor alle scholen die willen innoveren op het gebied van werk- en regeldruk.

Inschrijven kan hier (tot 20 juni)!

 

 

Als je dit project interessant vindt, dan misschien ook:

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/operatie-regels-ruimen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/operatie-regels-ruimen/