Kafkabrigade

Onderzoeks- en interventiemethode om overbodige bureaucratie op te sporen en aan te pakken. Het probleem van de betrokken burgers en ondernemers staat centraal.


2006 - 2015

De Kafkabrigade is opgericht om bureaucratische toestanden te onderzoeken waar geen touw meer aan vast te knopen is. Het gebeurt vaak dat mensen in situaties terecht komen waarin ze tegelijk te maken hebben met meerdere logica’s, regels en procedures. Als deze niet goed op elkaar zijn afgestemd, kan dat vervelende gevolgen hebben. Voorbeelden hiervan zijn onduidelijkheid, frustratie, maar ook financieel verlies en verlies van tijd.

De Kafkabrigademethode

De belangrijkste uitgangspunten van de Kafkabrigademethode zijn:

  • Eindgebruiker centraal;
  • Alle betrokkenen worden betrokken;
  • Regels zijn nodig, maar soms kan het slimmer;
  • Onder de radar in een veilige omgeving;
  • Geen actie zonder reflectie, geen reflectie zonder actie.

De Kafkabrigade neemt steeds een praktijkcasus als uitgangspunt, waarin iemand – burger, ondernemer of professional (de ‘eindgebruiker’) – vastloopt in onnodige bureaucratie. Samen met de desbetreffende persoon of personen wordt de situatie geanalyseerd. Vervolgens kijkt de Kafkabrigade samen met de bij de casus
betrokken personen en instanties in een collectief ‘Functioneringsgesprek’ waar het beleid en/of de uitvoering vastlopen én hoe deze kunnen worden verbeterd. Om de resultaten hiervan te borgen, is de betrokkenheid van leidinggevenden onmisbaar. Zij kunnen knopen doorhakken en vernieuwingen doorvoeren.

De uitkomsten van een casusonderzoek worden weergegeven in een concreet actieplan. De Kafkabrigade beschrijft hierin de knelpunten en oplossingen die door de deelnemers van het ‘Functioneringsgesprek’ ter sprake gebracht zijn. Eventueel vult de Brigade aanbevelingen voor structurele oplossingen en een andere manier van werken aan. Met zo concreet mogelijke acties zetten we het proces naar structurele verbetering in gang. De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van de aanbevelingen – dus het doorvoeren van de acties – borgen we bij de opdrachtgever.

Knelpunten en oplossingen op 3 niveaus

Uit de meeste casusonderzoeken van de Kafkabrigade komen knelpunten en oplossingen op drie verschillende niveaus naar voren:

  • Informatie/Communicatie: dit zijn vaak knelpunten die op korte termijn met geringe inspanning opgelost kunnen worden, zoals het aanpassen van informatie op een website;
  • Uitvoering: oplossingen op dit niveau grijpen in op de cultuur en werkwijze van verschillende organisaties. Het kost meer tijd en commitment van betrokkenen om deze oplossingen te realiseren.
  • Beleid/regelgeving: knelpunten op dit niveau moeten worden opgelost met een politiek besluit of een wijziging van wet- of regelgeving. Het merendeel van de oplossingen die uit de onderzoeken van de Kafkabrigade naar voren komen liggen op de eerste twee niveaus.

1 September 2010: Kafkabrigade zelfstandige BV

Om met nog meer energie en op nog meer verschillende manieren organisaties te kunnen helpen bij het aanpakken van onnodige bureaucratie hebben de oprichtende partijen van de Kafkabrigade – Kennisland, Jorritdejong.nl en Zenc – besloten om een eigenstandige organisatie van de Kafkabrigade te maken, die als motor in het netwerk gaat functioneren.

De Kafkabrigade kun je bereiken via www.kafkabrigade.nl of info@kafkabrigade.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/kafkabrigade/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/kafkabrigade/