Yuverta Labs: experimenteer- ruimte voor onderwijs- vernieuwing

Yuverta, één van de grootste Nederlandse organisaties voor beroepsonderwijs, wil beroepsonderwijs bieden dat aansluit bij actuele maatschappelijke en ecologische vraagstukken. Onder begeleiding van Kennisland onderzoeken en experimenteren acht instellingen van Yuverta wat deze onderwijsvisie in de praktijk kan betekenen. KL bouwt hiermee voort op de ervaringen met onder andere de Student Labs waar mbo-studenten en -docenten samen werkten aan beleidsaanbevelingen en concrete nieuwe concepten voor beter onderwijs.


header_img
Lamp met plant

Beter beroepsonderwijs over lucht, water en de groene leefomgeving.

Maker: Bruno Scramgnon

Rechten:

Download
Beter beroepsonderwijs over lucht, water en de groene leefomgeving.
2021 - 2022

Al jaren begeleidt Kennisland leraren, schoolleiders en bestuurders om te werken aan toekomstbestendig en inclusief onderwijs. Onze ervaring leert dat goede ideeën vanuit de praktijk van de grond komen wanneer het vernieuwend vermogen van leraren optimaal wordt gestimuleerd. Door studenten en leerlingen als bondgenoten te betrekken, passen oplossingen beter bij hun leefwereld (en worden die bovendien leuker). Net als Yuverta willen wij bouwen aan een onderwijssysteem met lerende netwerken, vernieuwend leiderschap en creatieve professionaliteit van leraren. De Yuverta Labs dragen hieraan bij door ruimte te scheppen waarin leerlingen, studenten en leraren zelf met vernieuwing van hun onderwijs aan de slag gaan. 

Hoe kan het blauw-groene++Blauw-groenOnder blauw-groen onderwijs valt al het beroepsonderwijs dat te maken heeft met lucht, water en de groene leefomgeving. beroepsonderwijs goed blijven aansluiten bij de ecologische en maatschappelijke vraagstukken van onze tijd? Hoe kunnen toekomstige professionals – van melkveehouders tot natuurbeheerders en leefstijladviseurs – zich al tijdens de opleiding ontwikkelen als pioniers++PioniersPioniers lopen voor de troepen uit met goede ideeën en een ondernemende instelling. Kennisland gelooft dat je kunt leren pionieren en dat er in alle geledingen van de samenleving potentiële pioniers te vinden zijn die baat hebben bij ondersteuning en verbinding. en vernieuwers? 

Yuverta gaat in de Yuverta Labs samen met studenten, leerlingen en leraren aan de slag met deze vragen. Niet eenmaligSamen leren door te doen. Co-creatief werken breed en blijvend toepassen als ontwikkelstrategie. , maar met de ambitie om co-creatief++Co-creatieEen verzamelnaam voor vormen van samenwerken waarbij diversiteit en het uitwisselen van verschillende perspectieven voorop staan, maar wel met concrete uitkomsten. Werkvormen als dialoog, brainstorm en design thinking kunnen worden ingezet om tot oplossingsrichtingen te komen waarbij de mens centraal staat. werken breed en blijvend toe te passen als ontwikkelstrategie. Samen leren door te doen. 

Zeker als het gaat om een duurzame toekomst is de noodzaak voor samenwerking en participatie niet meer weg te denken. Geen eilanden waar wetenschap, onderwijs en praktijk elkaar niet goed weten te vinden, maar lerende netwerken waar verschillende vormen van kennis en expertise gelijkwaardig samenwerken. In de driehoek van bedrijfsleven, school en leerlingen/studenten zijn de perspectieven van de laatste groep vooralsnog het meest onderbelicht bij het bepalen van de ontwikkelpaden richting de toekomst. Maar ook bij medewerkers valt een hoop te winnen.

Actieonderzoek en pionieren

In september 2022 gaat de eerste lichting Yuverta Labs van start. Met deze labs creëren we experimenteerruimte voor onderwijsvernieuwing. Onder begeleiding van Kennisland gaan gemengde teams bestaande uit leerlingen/studenten en leraren van Yuverta aan de slag met actieonderzoek++ActieonderzoekWordt steeds meer ingezet voor maatschappelijke vraagstukken. Actieonderzoek is onderzoek doen en de gegevens uit het onderzoek gebruiken om dingen in beweging te zetten. Dat gebeurt vrij direct; het is een kortcyclisch proces. De onderzoeker maakt actief deel uit van het onderzochte en betrekt mensen met wie hij onderzoek doet bij het reflecteren op het onderzoek en het werken aan oplossingen.. Tijdens dit actieonderzoek verkennen de teams binnen de eigen instelling en regio welke behoeftes en goede ideeën er leven als het gaat om de verbinding tussen het onderwijs en ecologische vraagstukken.Tijdens het actieonderzoek verkennen de teams binnen de eigen instelling en regio welke behoeftes en goede ideeën er leven. Ze creëren nieuwe oplossingen en maken goede ideeën groter. 

Tijdens vijf Yuverta Lab-dagen komen de diverse teams samen om meer te leren over de praktijk en theorie van het pionieren. Volgens methodieken als actieonderzoek en design thinking leren de deelnemers te onderzoeken, analyseren en experimenten op te zetten. Maar ook hoe ze collega’s en medestudenten/-leerlingen kunnen inspireren, hoe je een perfecte elevator pitch houdt en wat de ingrediënten zijn van een kansrijk innovatie-idee. 

Naast de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen zijn de labs er om de ideeën van de teams aan te scherpen en geleerde lessen uit te wisselen. De geleerde lessen bundelen we tot slot in een toolkit voor co-creatie en participatief werken voor alle Yuverta-instellingen. Hier verzamelen we werkvormen, do’s & don’ts en succesverhalen waarmee ook de andere instellingen aan de slag kunnen (en willen!) met deze methodiek. 

Kennisland heeft jarenlange ervaring met het opzetten van labs en broedplaatsen, waarin leraren en studenten/leerlingen samen experimenteren met onderwijsinnovaties. Kijk bijvoorbeeld naar het Albeda Innovatielab of pak het Handboek voor Onderwijspioniers erbij als je zelf direct aan de slag wil gaan. En in dit artikel delen we wat er nodig is voor succesvol participatief onderwijs.

 

Als je dit interessant vond, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/yuverta-labs-experimenteerruimte-voor-onderwijsvernieuwing/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/yuverta-labs-experimenteerruimte-voor-onderwijsvernieuwing/