Leernetwerk Onbeperkt meedoen!

Vier miljoen mensen met een beperking verdienen zoals ieder ander de kans om deel te nemen aan onze maatschappij. Kennisland koppelt projecten die zich voor deze groep mensen inzetten aan elkaar via het leernetwerk ‘Onbeperkt meedoen!’. Ze leren van elkaar om beter te worden in het creëren van gelijke kansen. Tegelijkertijd onderzoeken we zo hoe het ‘VN-verdrag handicap’ in de praktijk tot zijn recht komt.


header_img
Vrouw in rolstoel met laptop

Rechten:

Download
2021 - 2022

Een gelijkwaardige samenleving waaraan iedereen kan deelnemen, dat is de inclusieve samenleving waar Kennisland zich voor inzet. Te vaak worden er grote groepen mensen++Vier miljoenIn Nederland leven ongeveer vier miljoen mensen met een beperking. Dit kan een zintuigelijke-, motorische-, verstandelijke- of psychische beperking zijn. Maar ook een chronische aandoening die een structurele beperking in persoonlijk en maatschappelijk functioneren met zich meebrengt. Lees meer aan de kant gezet met kansenongelijkheid als gevolg. Zo ook mensen met een beperking. Om dit tegen te gaan, heeft Nederland in 2016 het VN-verdrag handicap ondertekend. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. 

Grondbeginselen in het VN-verdrag zijn toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Dat ook mensen met een beperking recht hebben op een toegankelijke samenleving, zou eigenlijk een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Toch blijkt uit onder andere een studie van het Soiaal Cultureel Planbureau uit 2021 dat mensen met een beperking allerlei zichtbare en onzichtbare drempels ervaren die volwaardige participatie in de samenleving in de weg staan.Mensen met een beperking ervaren allerlei zichtbare en onzichtbare drempels die volwaardige participatie in de weg staan.

Binnen het ZonMW-programma ‘Onbeperkt meedoen!’ zetten vier projecten zich elk op hun eigen manier in om de participatie van jongeren met een beperking te bevorderen. Dit doen zij bijvoorbeeld door jongeren met een arbeidsbeperking++ArbeidsbeperkingMensen met een arbeidsbeperking worden vanwege ziekte of gebrek belemmerd bij het vinden van en/of het verrichten van werk. Lees meer een betere start te bieden op de arbeidsmarkt, of door jongeren met een verstandelijke beperking basisvaardigheden aan te reiken die je nodig hebt voor de arbeidsmarkt. 

Kennisland brengt de projecten samen in een leernetwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen over hoe we effectief kunnen werken aan het vergroten van de kansengelijkheid en hoe we de uitgangspunten die in het VN-verdrag staan in de praktijk kunnen brengen. Dankzij het leernetwerk kunnen we geleerde lessen en inzichten open delen++Open delenKennisland gelooft in een kennissamenleving waarin de wereld beter wordt wanneer mensen kennis en kunde delen, en meer samenwerken. Lees meer over ons open beleid. zodat toekomstige netwerken en projecten hier ook profijt van hebben.

Als je dit interessant vond, dan waarschijnlijk ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/leernetwerk-onbeperkt-meedoen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/leernetwerk-onbeperkt-meedoen/