Lab2030: Verbinding tussen mensen met een beperking en buurtbewoners

Meedoen in de samenleving betekent meedoen in de buurt waar mensen wonen. Maar hoe bouw je als zorgorganisatie een relatie met buurtbewoners op? Hoe kunnen bewoners met een beperking van betekenis zijn voor de wijk en andersom? In Lab 2030 experimenteren zorgmedewerkers van organisaties die zijn aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) met ideeën die de verbinding tussen buurt en zorgorganisatie verbeteren.


header_img
Marathon

Mensen met een beperking doen volwaardig mee in de buurt

Maker: Hans Martin Paul

Rechten:

Download
Mensen met een beperking doen volwaardig mee in de buurt
2022

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) werkt aan het realiseren van de Visie 2030. Hierin staat een betekenisvol leven waarin mensen met een beperking volwaardig meedoen in de samenleving centraal. Onderdeel van de Visie 2030 is experimenteren met andere manieren van werken in Lab2030, dat de VGN samen met Kennisland organiseert. In dit lab onderzoeken zorgmedewerkers hoe zij de verbinding tussen mensen met en zonder zorgvraag in de buurt van hun zorgorganisatie kunnen vergroten. 

Groot denken, klein doen

Veel gehandicaptenzorgorganisaties merken ondanks goede bedoelingen dat zij als zorgorganisatie weinig in contact staan met de rest van de buurt. Daardoor nemen eenzaamheid en uitsluiting van mensen met een zorgvraag++Urgente vraagstukkenLees dit visiedocument om inzicht te krijgen in de urgente maatschappelijke vraagstukken in
de gehandicaptenzorg.
verder toe. Onder het motto van de Visie 2030
‘Groot denken, klein doen’ wil de VGN aan de slag met gemotiveerde zorgmedewerkers die haalbare en duurzame oplossingen onderzoeken en toetsen in de praktijk. Al doende leren we in Lab2030 wat werkt en verbeteren we oplossingen die bijdragen aan het gevoel mee te doen en een betekenisvol leven.We leren samen wat werkt en verbeteren oplossingen die bijdragen aan het gevoel mee te doen en een betekenisvol leven.

Hoe ziet het Lab2030 eruit?

In Lab2030 vormen verschillende gehandicaptenzorgorganisties teams van gemotiveerde zorgmedewerkers. Ook mantelzorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen worden aangemoedigd hierbij aan te sluiten. Het lab loopt van september tot december 2022. In deze periode doorlopen de teams drie labdagen. Zij onderzoeken hoe ze kansen kunnen creëren in de buurt en zetten stappen om dit te realiseren. We gebruiken hiervoor de design-thinking-methode. De teams passen hun oplossingen direct toe in de praktijk.De teams passen hun oplossingen direct toe in de praktijk. Coaches en een adviescommissie met ervaringsdeskundigen ondersteunen de teams bij hun oplossingen. 

Het lab kent een aantal uitgangspunten: 

  • Inspireren: we delen best practices. Hierin richten we ons niet alleen op goede voorbeelden uit de zorg maar halen we ook inspiratie uit andere sectoren, zoals het onderwijs of het bedrijfsleven. Dit maken we toegankelijk voor de hele sector en daarbuiten.
  • Uitproberen: we creëren ruimte om te experimenteren. We staan in de doe-stand en leren door fouten te maken.
  • Leren van elkaar: zorgaanbieders en andere relevante partijen wisselen onderling uit wat wel en niet werkt en versterken elkaar. 
  • Verduurzamen: we zoeken draagvlak binnen de organisaties maar smeden ook nieuwe coalities zodat organisaties handvatten hebben om ook na het lab stappen te zetten.

Na Lab2030 organiseren we een feestelijke bijeenkomst waarin de deelnemers hun geteste prototypen presenteren aan een breder publiek: gehandicaptenzorgorganisaties, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. We nodigen iedereen uit die baat kan hebben bij de geteste prototypen. Op deze manier leven de oplossingen ook na Lab2030 door en ontstaan er steeds meer kansen voor verbinding in de buurt. 

Als je dit interessant vond, dan misschien ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/lab-2030-verbinding-tussen-mensen-met-een-beperking-en-buurtbewoners/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/lab-2030-verbinding-tussen-mensen-met-een-beperking-en-buurtbewoners/