‘Kansen die Werken’ voor vrouwen in de opvang

Hoe creëer je kansen voor deze vrouwen in een kwetsbare positie? Wie spelen daarin een rol? En vooral: hoe betrek je de vrouwen in het ontwikkelen van oplossingen? En zitten de vrouwen in de opvang hier ook echt op te wachten?


  • Betrokken KL'ers
15 oktober 2013

Nederland kent zo’n twaalfduizend vrouwen die het, om uiteenlopende redenen, niet zelfstandig redden in de samenleving. Bijvoorbeeld als gevolg van mensenhandel of huiselijk geweld. Veel van deze vrouwen maken gebruik van de vrouwenopvang (vooral het ‘Blijf-van-mijn-lijf-huis’ is alom bekend). In recent onderzoek en beleid wordt nadruk gelegd op het belang van werk voor deze doelgroep. Geen werk hebben is immers niet alleen een financieel probleem, maar leidt ook tot sociaal isolement en een negatief zelfbeeld. Werken kan dat keren en draagt bij aan de economische en sociale zelfstandigheid van deze groep. 

Beeld uit de campagne ‘Een krachtig verhaal

Gewoon gaan werken. Dat klinkt logisch en eenvoudig. Maar hoe creëer je kansen voor deze vrouwen in een kwetsbare positie? Wie spelen daarin een rol? En vooral: hoe betrek je de vrouwen in het ontwikkelen van oplossingen? En zitten de vrouwen in de opvang hier ook echt op te wachten? Met die vragen gaan Kennisland (i.s.m Sarah Schulman van InWithForward) en de Federatie Opvang (de organisatie die onder meer de vrouwenopvang in Nederland vertegenwoordigt) de komende maanden aan de slag in het project ‘Kansen die werken’. 

Op zoek naar kansrijke oplossingen

Het project bestaat voorlopig uit drie fasen. Als eerste de oriëntatie- en onderzoeksfase, waarin we de ‘leefwereld’ van de vrouwen leren kennen. Vervolgens gaan we met een aantal van deze vrouwen en enkele medewerkers van de vrouwenopvang ‘op Safari’: we doen een uitgebreid etnografisch onderzoek in de dagelijkse context van de vrouwen. Dat onderzoek levert een aantal belangrijke inzichten op naar wat werkt en niet werkt voor de doelgroep in het zoeken naar werk. Wat is kansrijk? Wat kunnen frisse, nieuwe ideeën zijn voor het begeleiden van de doelgroep naar werk? Maar ook: wat moeten we laten liggen? Deze kansen en richtingen gaan we met een brede groep stakeholders en beslissers uitwerken tot een selectie van de meest kansrijke oplossingsstrategieën. 

Bijzonder aan deze aanpak is dat we vanaf het begin gaan samenwerken met vrouwen uit de doelgroep zelf. We maken gebruik van een social design-methodiek: een ontwerpwijze die zich richt op sociale vraagstukken waarbij gedragsverandering gewenst is. Door de belevingswereld van de vrouwen centraal te stellen, ontwikkelen we oplossingsrichtingen die leiden tot een duurzaam effect. 

Van regionaal naar landelijk

Kansen die werken gaan we uitvoeren in nauwe samenwerking met een (nog te bepalen) regionale opvangorganisatie. We beginnen kleinschalig en ontdekken wat werkt, met een aantal kansrijke oplossingsstrategieën als voorlopig product. De ambitie is echter om deze strategieën landelijk te gaan uitwerken in de vorm van prototypes in diverse steden en regio’s: kleinschalige modellen van een dienst, product of proces, die je kunt testen en bijschaven waar nodig. Door daar ook de vrouwen en professionals bij te betrekken, zorgen we voor draagvlak (ook lokaal), wat de slagingskans aanzienlijk vergroot. Een effectieve oplossing wordt gedragen door de doelgroep zelf, niet (alleen) door professionals.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kansen-die-werken-voor-vrouwen-in-de-opvang/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kansen-die-werken-voor-vrouwen-in-de-opvang/