Omgevingsvergunning laat (nog) een jaar op zich wachten

13 september 2010

Auteur: Lobke van der Meulen

Met de Kafkabrigade hebben we verschillende keren onderzoek gedaan waarin de bouwvergunning, de gebruiksvergunning, etc. een rol speelde. Wanneer wij dan de uitkomsten van het onderzoek met het ministerie van VROM bespraken, was het antwoord dat de nieuwe Omgevingsvergunning de hele situatie zal vereenvoudigen. Grote vraag is echter wanneer die Omgevingsvergunning – één regeling voor 25 verschillende vergunningstelsels voor onder andere de bouw-, monumenten- en milieuvergunningen – er nu komt. Er wordt al zo lang over gesproken en aan gewerkt, de verwachtingen worden steeds hoger, maar de invoering wordt telkens uitgesteld.

Onlangs heeft Minister Cramer besloten de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waar de Omgevingsvergunning onder valt, weer met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2010. Reden is dat de Minister het met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) niet eens kan worden over de financiering van de uitvoering van de nieuwe wet. De gemeenten willen dat de Minister bijdraagt in de investeringen die ze hiervoor zullen moeten doen. Daar komt nog bij dat ook de Eerste Kamer niet onverdeeld positief tegenover de nieuwe wet staat en dat de benodigde ict-voorzieningen nog ontbreken. Kortom: er lijkt nog een lange weg te gaan.

Werkgevers en MKB’ers zijn not amused door het uitstel en roepen gemeenten op om alvast op de wet vooruit te lopen om zo alsnog de doelstellingen voor lastenvermindering te kunnen halen. Zij zijn verbijsterd dat dit al de derde vertraging is in dit hele proces. En dat voor de gebruikelijke “aanloopproblemen”.
Ik sluit me aan bij de oproep aan gemeenten om alvast vooruit te lopen op de invoering van de Wabo en Omgevingsvergunning. Als je alleen al naar de Bouwvergunning kijkt: daar worden ca. 50.000 aanvragen per jaar voor ingediend. Dat betekent nog zo’n 75.000 tot 1 januari 2010. Als de Omgevingsvergunning echt de oplossing is voor de belangrijkste rompslomp en het is mogelijk om alvast op een ‘omgevingsvergunningachtige manier’ te werken, dan is dit een aanzienlijke vereenvoudiging voor een aanzienlijke groep. De 24 andere vergunningen nog buiten beschouwing gelaten! Bovendien zou ik als gemeente niet langer willen wachten op VROM. Want wie garandeert dat de Wabo nu echt op 1 januari 2010 ingevoerd zal worden?

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/omgevingsvergunning-laat-nog-een-jaar-op-zich-wachten/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/omgevingsvergunning-laat-nog-een-jaar-op-zich-wachten/