Voorstel Europese Commissie voor hervorming auteursrecht stelt teleur

15 september 2016

Gisteren presenteerde de Europese Commissie haar voorstel om de auteursrechtelijke regels uit 2001 te hervormen. Dit voorstel komt helaas niet tegemoet aan de behoeften van burgers, docenten en onderzoekers in Europa. Integendeel: de Commissie kiest voor behoud van de status quo afkomstig uit het analoge tijdperk in plaats van het versterken van de Europese kenniseconomie. Hiermee worden eigentijds onderwijs, onderzoek en culturele uitingen belemmerd.

Europarlementariër Marietje Schaake van D66 zei over het voorstel:

“Het is duidelijk dat de Commissie geen ambitie wil tonen; ze blijven oude businessmodellen verdedigen. We hebben een echte copyrightrevolutie nodig die aangepast is aan de behoeften van de digitale kansen. Uitgevers hebben legitieme zorgen over dalende inkomsten, maar een reactionaire aanpassing van de copyrightwetgeving is niet het juiste antwoord op dit probleem.”

Toen de Commissie haar plan voor de Digital Single Market presenteerde, had zij gezinspeeld op hervormingen die zouden zorgen voor een modern, technologieneutraal++Technologieneutraal Hiermee bedoelen we dat een wet niet onbruikbaar wordt als er technologische ontwikkelingen plaatsvinden. en flexibel auteursrecht. Dit voorstel doet de gemaakte verwachtingen teniet. Hoewel het voorstel essentiële auteursrechthervormingen had kunnen aanpakken ten behoeve van consumenten, gebruikers, docenten, start-ups en erfgoedinstellingen, doet het dit bijna niet. Het voorstel lijkt afstand te doen van het idee van een gemeenschappelijke digitale markt waarin alle Europeanen het recht hebben op toegang tot kennis en cultuur. Ook schrijft de Commissie niets over het belang van het beschermen en uitbreiden van het publieke domein.

Het voorstel van de Commissie richt zich op een ander doel: het minimaliseren van de impact van fundamentele veranderingen op verouderde businessmodellen die zijn ontstaan door digitale technologische ontwikkeling en het internet. Nieuwsuitgevers krijgen een ancillary copyright waarvan in de praktijk al is gebleken dat het niet werkt++Ancillary copyrightLees in dit opiniestuk waarom we hier afstand van moeten nemen.. Toegang tot audiovisuele content zal blijven afhangen van de geografische locatie van de gebruiker (ook al had de Commissie eerder beloofd hier een einde aan te maken), en online platforms worden misschien gedwongen samen te werken met rechthebbenden om de door gebruikers geplaatste content te filteren. In het gehele voorstel ontbreekt het aan maatregelen die toekomstgericht en innovatief zijn, en technologie omarmen als kans voor gebruikers, makers, bedrijven en publieke instellingen in Europa.

De Commissie verzaakt zijn plicht maatregelen te treffen die zicht geven op een betere toekomst waar de noodzaak voor hervorming nog sterker zal zijn. Binnenkort zullen de businessmodellen die de Commissie nu probeert te beschermen niet meer relevant zijn. Een innovatievriendelijk Europa waar het best mogelijke onderwijs aan burgers wordt gegeven, dat nieuwe talenten en investeringen aantrekt, enHet voorstel lijkt afstand te doen van het idee van een gemeenschappelijke digitale markt waarin alle Europeanen het recht hebben op toegang tot kennis en cultuur. het beste onderzoek koestert staat op het spel.

Commissie: datastart-ups, ga maar ergens anders heen

De voorgestelde aanpak van Text and Data Mining++TDMText and Data Mining is een methode om grote hoeveelheden data te doorzoeken op patronen. Het wordt veel gebruikt voor onderzoek en door start-ups. Simpel gezegd lijkt het op de zoekfunctie in een tekstdocument. (TDM) illustreert het negatieve effect van het beschermen van bestaande businessmodellen. De Commissie heeft een uitzondering voorgesteld, gestuurd door het belang van het verhogen van inkomsten uit licenties voor grote wetenschappelijke uitgeverijen, die nieuwe juridische onzekerheid veroorzaakt voor ieder die zich bezighoudt met TDM buiten het wetenschappelijk veld.

TDM heeft een grote potentie voor onze digitale maatschappij, maar het voorstel van de Commissie beperkt het tot de wetenschappelijke sector. Dit is een sterk signaal naar start-ups, bedrijven en wie dan ook die wil profiteren van de mogelijkheden die TDM ons brengt: doe dit maar buiten Europa. Het heeft tot gevolg dat nieuwe, innovatieve, competitieve bedrijven zich buiten Europa zullen vestigen waardoor Europa banen en kansen op innovatie zal missen.

Meer juridische onzekerheid voor docenten

Het digitale tijdperk lijkt een gouden eeuw voor onderwijs. Internationale, interactieve leermethoden kunnen studenten in contact brengen met het beste onderwijsmateriaal wat ons continent te bieden heeft, ongeacht waar een leerling leeft en hoeveel geld er beschikbaar is. De Commissie had de mogelijkheid de bestaande technologieneutrale uitzondering++Exceptions & LimitationsKijk op copyrightexceptions.eu om te zien waar in Europa deze bestaande onderwijsuitzondering geïmplementeerd is. voor docenten te harmoniseren in de Europese Unie. Maar helaas creëert het voorstel van de Commissie juist meer juridische onzekerheid. Het introduceert een parallelle, beperkte uitzondering voor online onderwijsmateriaal, waarbij de vrijheid om materiaal te gebruiken zonder toestemming vooraf, ophoudt zodra er een licentie bestaat.

De CommissieDit is een sterk signaal naar start-ups, bedrijven en wie dan ook die wil profiteren van de mogelijkheden die TDM ons brengt: doe dit maar buiten Europa. dwingt Europese scholen zo om licentiemechanismen te accepteren met als gevolg dat er alsnog zal moeten worden betaald via de achterdeur van deze nieuwe uitzondering. We hoopten dat het voorstel nieuw, divers en innovatief onderwijs zou belonen. Jammer genoeg versterkt het voorstel oude businessmodellen. Het rotsvaste geloof in licenties boven geharmoniseerde uitzonderingen zal zwaar wegen op de al beperkte educatiebudgetten binnen Europa en zal uiteindelijk een negatief effect hebben op de kwaliteit++Onderwijs en auteursrechtLees meer over hoe leraren gehinderd worden door auteursrecht in de serie over onderwijs op Copyright Untangled. van onderwijs.

Erfgoedinstellingen mogen hun werk niet doen

Op het eerste gezicht lijkt het voorstel van de Commissie goed nieuws voor erfgoedinstellingen. Bij nader inzien is het bereik van deze voorstellen zeer beperkt. De Commissie heeft de kans gemist om eindelijk een echte oplossing te presenteren die erfgoedinstellingen in staat stelt om hun gebruikers de toegang te verlenen die zij verwachten.

Het voorstel om een geharmoniseerde uitzondering te introduceren voor het digitaliseren (maar niet toegankelijk maken) van werken in de collecties van erfgoedinstellingen is welkom. In de meeste lidstaten bestaat een dergelijke uitzondering echter al, dus zijn de gevolgen van dit voorstel zeer beperkt.

Wat betreft het beter toegankelijk maken van Out of Commerce-werken heeft de Commissie niet naar de wensen van erfgoedinstellingen geluisterd. In plaats van een uitzondering die het erfgoedinstellingen toestaat om Out of Commerce-werken online toegankelijk te maken, heeft de Commissie voor een aanpak gekozen gebaseerd op Extended Collective Licensing (ECL). Het voorstel bevat een bepaling die lidstaten verplicht om wetgeving te introduceren die ECL mogelijk maakt.

Nederland is al een tijdje (mede op initiatief van Kennisland) bezig om ECL te introduceren. Het voorstel van de Commissie bevestigt deze aanpak en bevat naast maatregelen om ervoor te zorgen dat objecten beschikbaar gesteld via  ECL ook in andere EU-lidstaten zichtbaar zijn. Toch is het voorstel van de Commissie een gemiste kans. ECL werkt bij definitie alleen in sectoren met een bestaande praktijk van collectief rechtenbeheer. Het voorstel zal dus enig effect hebben voor wat betreft het toegankelijk maken van collecties uit sectoren waar dit niet het geval is, zoals bijvoorbeeld de audiovisuele sector.

ZonderDe Commissie heeft de kans gemist om eindelijk een echte oplossing te presenteren die erfgoedinstellingen in staat stelt om hun gebruikers de toegang te verlenen die zij verwachten. een EU-brede uitzondering die erfgoedinstellingen het recht geeft om Out of Commerce-werken waarvoor zij geen licenties kunnen verkrijgen online toegankelijk kunnen maken, zal een groot deel van deze collecties op slot blijven.

Commissie verzaakt concurrentie in de EU te faciliteren om traditionele businessmodellen te beschermen

Goede en betekenisvolle uitzonderingen voor online onderwijs, Out of Commerce-werken en Text and Data Mining, hadden een positieve bijdrage kunnen leveren aan onderwijs, innovatie en werk in Europa. Dat zou zich op de lange termijn vertalen in de groei van nieuwe bedrijven en het versterken van het concurrentievermogen van Europa wereldwijd. Helaas heeft de Commissie haar langetermijndenken ingeruild voor het beschermen van de status quo.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/opinie/voorstel-europese-commissie-hervorming-auteursrecht-stelt-teleur/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/opinie/voorstel-europese-commissie-hervorming-auteursrecht-stelt-teleur/