Wat wij hebben geleerd in 2023

Wat hebben we geleerd

Een groep mensen kijkt van veraf naar de Aarde en de zon.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

Kennisland werkt aan maatschappelijke vooruitgang. We zetten ons al 25 jaar onafhankelijk en onvermoeibaar in voor een open, lerende, inclusieve en duurzame samenleving: een kennissamenleving. We experimenteren in de praktijk met nieuwe mogelijkheden voor de toekomst, samen met de betrokkenen van een maatschappelijk vraagstuk. En we leren mensen zelf vernieuwen. Dát is volgens ons sociale innovatie. 

Bekijk welke lessen wij het afgelopen jaar in de praktijk geleerd hebben over de samenleving en vooral ook over samen vernieuwen.

 


2023 was het jaar waarin generatieve AI definitief zijn intrede deed. Ter gelegenheid daarvan zijn alle onderwerpen in dit portfolio door kunstmatige intelligentie geïnterpreteerd in illustraties.(klik rechtsboven of selecteer hieronder op thema)

Netwerken: elk contactmoment versterkt het geheugenspoor

Netwerken

Twee mensen netwerken met elkaar.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

Netwerken wordt vaak gezien als een gemakkelijke manier om contacten te maken, maar netwerken gaat ook over halen en brengen. Het onderhoud ervan kost tijd en moeite. Samen met leden, rayonbestuurders, sectorconsulenten en beleidsmedewerkers van de Algemene Onderwijsbond (AOb) onderzochten we hoe en waarover onderwijsprofessionals zich met elkaar willen verbinden. Zo bleek het belangrijk om eerst de netwerkbehoeften, -skills en -verwachtingen van groepen en afzonderlijke personen in kaart te brengen.

Lees meer succesfactoren voor sterke netwerken in ‘De kunst van netwerken’.

Een spel maakt zware onderwerpen behapbaar

Buurtgenoten

Buurtgenoten spelen een spel over ouderenzorg in de toekomst.

Maker: Midjourney (AI)

Download

Er is een groot tekort aan medewerkers in de zorg, dus de druk op de gemeenschap neemt toe. Met ons samenspel ‘Buurtgenoten’ kunnen bewoners, ambtenaren, professionals en andere directbetrokkenen op een laagdrempelige manier samen een open gesprek voeren over hoe we dat met z’n allen voor elkaar gaan krijgen. Lees meer over hoe je kunt bouwen op de kracht van je eigen buurt en over hoe je met betrokkenen over de toekomst van ouderenzorg kan praten. Waarvoor zet jij een spel in?

“Het was heel fijn om als mens deel te nemen aan dit gesprek, in plaats van als gemeenteambtenaar.”

Een betrokken buurt ontstaat niet vanzelf

Actieve buurtbewoners

Actieve burgers in de buurt.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

De overheid stelt zich steeds terughoudender op zodat de actieve burger meer ruimte krijgt. Maar een terugtrekkende overheid levert niet automatisch actieve burgers op. Deze misvatting vormt een blokkade om goed na te denken over wat er wel nodig is voor maatschappelijk initiatief in een samenspel van betrokken burgers, een betrokken overheid en deskundige professionals. Ideeën en energie zijn er voldoende bij buurtbewoners, maar zij lopen vaak tegen bureaucratische barrières aan.

Kennisland ging samen met de buurt op zoek naar wat er nodig is

Leraren weten zelf het beste wat hun beroep inhoudt

Beroepsbeeld Leraar

Leraren en docenten schilderen een beeld van hun beroep op een canvas.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

Er wordt veel over hen geschreven. Maar er is maar één groep mensen die weet wat het betekent om leraar te zijn: leraren zelf. Met het Beroepsbeeld Leraar bouwen leraren en docenten aan hún beeld van het beroep. Wat betekent het om leraar te zijn, en wat niet? Duizenden leraren deelden hun verhaal met ons. Eindelijk komt er een beroepsbeeld gemaakt door henzelf.

Volg het proces, bekijk een impressie van de verhalen en lees waarom zo’n beroepsbeeld nodig is.

Smartphonebeleid wordt beter in samenwerking met jongeren

Smartphonebeleid

Jongeren kijken allemaal in zichzelf gekeerd naar hun smartphone.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

Veel volwassenen weten niet hoe het is om op te groeien met een smartphone. Jongeren leven, leren en ontwikkelen zichzelf en hun relaties voor een aanzienlijk deel online. De principes, overtuigingen en kennis van oudere generaties zijn daardoor minder relevant voor de beleving van jongeren nu. En daarmee ook voor de ontwikkeling van smartphonebeleid. Dit kwam zeer duidelijk naar voren in ons onderzoek naar een inclusief proces rondom nieuw smartphonebeleid op scholen.

Download ons inspiratiepakket voor alle scholen die hiermee bezig zijn en bekijk nog veel meer inzichten.

Maatschappelijke diensttijd (MDT) werkt, mits gekoppeld aan bestaande structuren op school

MDT

Een strip over jongeren die hun maatschappelijke diensttijd invullen.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

De belangrijkste succesfactor voor het integreren van MDT is om het een plek te geven binnen een bestaande structuur op school, zoals binnen burgerschap, in keuzewerktijd of loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Op deze wijze kunnen jongeren MDT ook (deels) binnen onderwijstijd doen.

Lees meer uitkomsten van ons ontwerpend onderzoek rondom de vraag: ‘Wat heeft het onderwijs nodig om structureel met MDT aan de slag te gaan en er een succes van te maken?’

Vooruitgang lukt alleen door de samenleving mede-eigenaar te maken

Complexiteit omarmen

Twee mensen, waarvan een in een doktersjas, omringd door complexiteit.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

Beleidsmakers hebben de neiging om veel over mensen te praten, in plaats van met mensen. Rondom de zorg spreken ze bijvoorbeeld over cliënten, medewerkers, mantelzorgers, ouderen, mensen met een beperking en andere ‘doelgroepen’. Maar om tot verbetering en vernieuwing te komen, is experiment, een lerende grondhouding en vertrouwen in de professionals én andere betrokkenen van de zorg nodig.

Lees meer over hoe wij de zorg vernieuwen en bekijk kansen, zorgen en aanbevelingen voor de ouderenzorg.

Jongeren lossen maatschappelijke vraagstukken creatiever op

Creatieve jongeren

Een creatief jongerenbrein.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

In een wereld met grote uitdagingen binnen thema’s zoals klimaat, mentale gezondheid en gelijkheid, wordt de creativiteit van jongeren nog maar beperkt ingezet. Zonde, want het jongerenbrein is veel creatiever dan het volwassen brein. Bovendien blijkt uit onderzoek dat jongeren een enorme behoefte hebben aan autonomie en graag een bijdrage leveren aan de samenleving. Hoog tijd dat we deze krachten van jongeren beter gaan benutten, zoals in ons JeugdLab en de Yuverta-labs.

Burgers betrekken bij beleid zorgt voor betere publieke dienstverlening

Burgers

Burgers lopen in een straat.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

Het vertrouwen van burgers in de overheid staat onder druk. Dat vraagt om betere publieke dienstverlening, zeker voor mensen die de overheid het hardst nodig hebben. Een van de belangrijkste randvoorwaarden om het vertrouwen te herstellen, is burgers en professionals betrekken bij de totstandkoming en evaluatie van beleid.

Lees hoe wij dat doen

Ga buurtjutten en ontdek: ‘alles is er al’

Buurtjutten

Een groep gezellige buurtgenoten, waaronder mensen met een beperking.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

In Lab2030 onderzochten we hoe je de kracht van de lokale gemeenschap aan kunt spreken om ervoor te zorgen dat mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking net zoveel kunnen meedoen en bijdragen aan de samenleving als ieder ander. Het gaat vooral om verbindingen leggen, want meestal zijn er al heel veel organisaties, buurtinitiatieven en activiteiten waar je bij kunt aanhaken. Met buurtjutten leer je die kennen én creëer je een maatschappelijke beweging in de buurt.

Lees meer

Verbind de leefwereld van jongeren met de systeemwereld van de overheid voor meer vertrouwen

Leefwereld systeemwereld

Jongeren met op de achtergrond 'de systeemwereld'

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

Een podcast over loverboys, een drankstrippenkaart in de horeca om uitgaansgeweld tegen te gaan en een campagne met influencers om wapenbezit te ontmoedigen. Een greep uit de oplossingen die 80 ROC-studenten hebben bedacht om geweldsdelicten onder jongeren te voorkomen in ons project Crimelabs. Wat opviel is dat veel van de jongeren niet inzetten op repressie, maar juist op preventie en een positief opvoedklimaat. “Jongeren voelen zich eigenlijk nooit gehoord.” Maar door projecten als deze krijgen ze meer vertrouwen in de overheid.

Mensen met een beperking zijn de ‘kanarie in de kolenmijn’

Kanarie

Een gele kanarie in een zwarte kolenmijn.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak moeite met de manier waarop we onze samenleving hebben ingericht: te ingewikkeld, te digitaal, te geautomatiseerd en te afstandelijk. Maar je hoeft geen LVB te hebben om je buitengesloten of incompetent te voelen wanneer dienstverlening vanuit de overheid niet meer toegankelijk en van mens tot mens wordt aangeboden. De belangrijkste les: zie de mens achter de ‘doelgroep’.

Lees meer

De energietransitie heeft een nieuw, positief verhaal nodig

Energietransitie

Huizen met zonnepanelen en windmolens op de achtergrond.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

De klimaatcrisis en de noodzaak om op korte termijn volledig over te stappen op duurzame energiebronnen stelt Nederland voor een enorme opgave. In de samenleving is er enthousiasme over de energietransitie, maar vooral ook veel weerstand. Daarom is er een nieuw verhaal nodig – gedeeld door overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners – dat niet alleen de onvermijdelijkheid benadrukt, maar vooral laat zien waar de kansen liggen: betere leefbaarheid, een sterkere gemeenschap, rechtvaardigheid.

Lees meer over ons ontwerpend onderzoek in samenwerking met What Design Can do.

Goede voorbeelden maken het leuker om naar school te gaan

Goede voorbeelden

Lokale rolmodellen in een klas.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

Steeds meer jongeren uit Lelystad kiezen ervoor om voortgezet onderwijs of een mbo-opleiding te volgen buiten de stad. We onderzochten met leerlingen, docenten en ouders hoe het onderwijsaanbod in Lelystad aantrekkelijker kan worden om te leren en je te ontwikkelen. Leerlingen blijken meer aansluiting op de praktijk te willen en gastlessen van professionals en lokale rolmodellen of bezoeken bij inspirerende bedrijven en organisaties.

Bij technologische ontwikkelingen staat het welzijn van kinderen vaak niet centraal

Smartphonebeleid

Jongeren op een bankje kijken naar hun smartphones.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

Wrister Grommers, rector-bestuurder van het Amstelveen College, reflecteert op de beslissing om zijn school volledig smartphonevrij te maken met hulp van Kennisland. Wat waren de belangrijkste redenen voor dit ingrijpende besluit? Hoe ga je om met weerstand van leerlingen, ouders en medewerkers? En wat zou hij andere scholen aanraden op basis van zijn ervaringen met dit proces?

Lees het interview

Doorzetten is de belangrijkste succesfactor voor het veranderen van je leefomgeving

Rollende huiskamer

Een huiskamer op wielen.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

Tijdens de tweede KL Brouwerij gingen we met alle deelnemers op expeditie over het Marineterrein, een experimenteerruimte in Amsterdam, waar ook ons kantoor zit. Dit leverde veel inspiratie op voor gezonde plekken die bijdragen aan verbinding tussen mensen van allerlei generaties en achtergronden, zoals een rollende huiskamer, een guerillaplein met pop-upvoorstellingen en een groen mini-museum.

Enthousiaste docenten en leraren zijn een drijvende kracht achter participatief onderwijs

Enthousiaste docenten

Enthousiaste docenten vliegen in een soort rubberboot door de wolken.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

Kennisland onderzocht samen met onderwijsinstelling Yuverta hoe studentgestuurd onderwijs vorm kan krijgen. Want iedereen is het erover eens: participatief onderwijs zorgt voor meer betrokkenheid van studenten en leerlingen, is leerzaam voor alle partijen en geeft energie.

Bekijk 5 succesfactoren en als bonus 5 aandachtspunten

Een eerlijke klimaataanpak bestaat, mits we het samen doen

Klimaateerlijkheid

Een grote groep mensen kijkt naar een grote zon boven een grijze stad.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

Bij de derde KL Brouwerij ‘Van klimaat(on)eerlijk naar klimaat-heerlijk’ ging het opvallend vaak over allerlei kloven: tussen mensen die vervuilen en mensen die daar last van hebben, tussen de generatie die van de lusten profiteerde en de generatie die er straks de lasten van draagt. En ook tussen mensen die wel wat kunnen doen voor het klimaat, maar dat niet doen en mensen die graag wat willen doen, maar dat niet kunnen. Samen kunnen we de frustraties daarover omzetten in hoopvolle scenario’s over hoe een klimaatrechtvaardige buurt er wél uit zou kunnen zien.

Voor een 19-jarige werkt een kinderachtig tekenfilmpje over omgaan met agressiviteit niet

Halt-training

Kinderen maken ruzie op het voetbalveld.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

We deden onderzoek naar de training Sport & Gedrag van Halt en de KNVB. Die heeft als doel om ongewenst en grensoverschrijdend gedrag onder voetballende jongeren aan te pakken en herhaling te voorkomen. Maatwerk bij de leeftijd, het opleidingsniveau, de leefwereld en de achtergrond van de deelnemer is daarbij belangrijk. De verhalen geven een bijzonder inkijkje in het leven van jonge voetballers, hun dromen en de moeilijkheden waar ze soms op stuiten.

Mensen willen betrouwbare informatie over zorg, maar weten niet waar ze die kunnen vinden

Gezondheidsinformatie

Een vrouw zoekt op een ouderwetse computer naar informatie.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

Wanneer je zorg nodig hebt, is het belangrijk om zelf te kunnen kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Maar hoe weet je welke zorgverlener het beste bij jou past? Er is zoveel informatie beschikbaar – vaak ingewikkeld – en alleen toegankelijk voor mensen met goede ‘gezondheidsvaardigheden’. Dit vergroot gezondheidsverschillen onnodig. We onderzochten met een serious game wat mensen écht nodig hebben om een zorgkeuze te kunnen maken.

Bekijk de inzichten

‘Energiearmoede’ is een misleidende term die impliceert dat het probleem op zichzelf staat

Energiearmoede

Iemand kijkt bedenkelijk naar een gloeilamp met op de achtergrond een vieze fabriek.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

Energiearmoede doet zich voor bij mensen die niet alleen vanwege de stijgende energielasten moeite hebben om rond te komen, maar die bijvoorbeeld ook te maken hebben met uitdagingen op het gebied van werk, gezondheid of woonsituatie. Het is belangrijk om hier in de ondersteuning van inwoners rekening mee te houden.

Bekijk 14 acties die je als gemeente kunt uitvoeren om de energietransitie beter te laten verlopen.

Co-creatie leidt tot nieuwe inzichten, creatieve oplossingen en meer draagvlak

Zonneparking

Huizen en een parkeerplaats in een wijk met zonnepanelen op het dak.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

Zonnepanelen op parkeerterreinen zijn een aantrekkelijke optie, omdat de ruimte op meerdere manieren tegelijk gebruikt wordt. Co-creatie zorgt ervoor dat het ontwerp aansluit bij de behoeften en wensen van de lokale gemeenschap. Dit proces leidt tot nieuwe inzichten, creatieve oplossingen en meer draagvlak en acceptatie van het ontwerp.

Bekijk 6 waardevolle lessen uit dit ontwerpgedreven, inclusieve participatietraject.

Een samenleving begint met samen

Samenleving

Een straat in het centrum van een stad met mensen.

Rechten:

Download

Met het CAOP en Sardes vormen we één organisatie met drie sterke merken: Stichting CAOP. Samen zetten we ons in voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen en bijdragen. Een samenleving waarin je gezien wordt, kansen krijgt en waarin iedereen voordeel heeft van vooruitgang. Dat doen we door te verkennen, te verbinden en te veranderen. Wij brengen mensen, organisaties en overheden bij elkaar en pakken samen met hen maatschappelijke vraagstukken aan.

Lees meer over Stichting CAOP

Wat we bieden

Wat we bieden

Een divers team werkt samen aan maatschappelijke vooruitgang.

Maker: Midjourney

Rechten:

Download

KL is sinds 1999 specialist in het onderzoeken en ontwerpen van maatschappelijke vooruitgang. We zetten verschillende instrumenten, methodieken en veranderstrategieën in om de collectieve intelligentie van de samenleving beter aan te spreken, zoals serious games, actieonderzoek, challenges, broedplaatsen, pioniersprogramma’s, leiderschapsprogramma’s en lerende community’s. Elk vraagstuk is anders, en onze aanpak dus ook.

Bekijk hier waarvoor je ons kunt inschakelen

Onze partners in maatschappelijke vooruitgang

Partners

Kopjes koffie op een tafel.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

We noemen onze opdrachtgevers liever partners, omdat we vanaf het begin graag samenwerken om tot duurzame impact te komen. In 2023 werkten we onder andere samen met Drentse VVT-organisaties, AOb, CNV Onderwijs, Sardes, CAOP, Halt, Amstelveen College, Ministerie van OCW, 1801, mboRijnland, Young Perspectives, Gemeente Gouda, RIEC Den Haag, Kandinsky College, Gemeente Heemstede, What design can do en Gemeente Stichtse Vecht.

Bekijk meer partners van Kennisland

Dreamteam van enthousiaste wereldverbeteraars

Superhelden

Een grote groep superhelden on the move.

Maker: Midjourney (AI)

Rechten:

Download

Bij Kennisland werken academici, strategen, onderzoekers, ontwerpers, prototypers, lobbyisten, technologen en activisten aan maatschappelijke vooruitgang. De Raad van Advies houdt ons scherp op inclusie, diversiteit, duurzaamheid, lerend vermogen en impact. De tien leden hebben hun sporen verdiend binnen een of meerdere van onze thema’s.

Bekijk ons team

Kennisland-publicaties

pijlen

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

We streven naar een kennissamenleving en geloven dat de wereld beter wordt als mensen kennis en kunde delen en meer samenwerken. Als we open werken en delen kan de hele samenleving van elkaars aanpakken en oplossingen profiteren. Onze publicaties staan boordevol kennis, inzichten, tips en ervaringen op het gebied van onder andere bewonersparticipatie, sociale innovatie, pionieren in het onderwijs en verhalen ophalen. Doe er je voordeel mee!

Bekijk al onze publicaties

Samen vernieuwen.

KL was here

KL was here

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download

Volg Kennisland:

www.kl.nl
linkedin.com/company/kennisland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief vol inspiratie.

Je kunt ons ook bereiken via:

info@kl.nl
+31 20 5756720

sommige rechten voorbehouden