Actieagenda Transformatie Jeugdzorg

Gemeenten staan de komende jaren voor een flinke opgave: de jeugdhulp inhoudelijk versterken en tegelijkertijd de betaalbaarheid van het stelsel garanderen. Een transformatie in de jeugdzorg is hard nodig. Maar in de praktijk blijkt het lastig om bestaande patronen te doorbreken en echt anders te gaan werken. In opdracht van Divosa organiseert Kennisland daarom twee bijeenkomsten met gemeenten om samen acties te bedenken om de noodzakelijke omslag in de jeugdzorg te realiseren. Op basis van deze bijeenkomsten ontwikkelt Divosa een agenda om gemeenten de komende jaren te ondersteunen bij deze opgave.


Website
www.divosa.nl/agenda/patronen-doorbreken-een-gezamenlijke-werkagenda-voor-de-transformatie-van-de-jeugdhulp
header_img
Kind met ballonnen

Maker: Allan Mas

Rechten:

Download
2021

De jeugdzorg staat onder druk. Begin juni heeft het kabinet na een langslepende discussie besloten om in 2022 1,3 miljard euro extra uit te trekken voor de jeugdzorg waarmee gemeenten de ontstane tekorten kunnen opvangen. Dit is voor de korte termijn een oplossing, maar gemeenten staan de komende jaren nog voor een flinke opgave: de jeugdhulp inhoudelijk versterken en tegelijkertijd de betaalbaarheid van het stelsel garanderen. 

Veel gemeenten werken voor de daarvoor benodigde transformatie aan dezelfde thema’s, zoals:

  • meer aandacht besteden aan preventie en normalisering++NormaliseringAls tegenhanger van medicalisering. Dit betekent dat niet bij elke hulpvraag meteen specialistische zorg wordt ingezet. Eerst wordt bijvoorbeeld gekeken of iemand ondersteuning kan krijgen binnen het eigen netwerk van familie of vrienden of dat bijvoorbeeld een hobby kan helpen. Lees meer;
  • slimmer organiseren van de toegang tot jeugdhulp;
  • beter samenwerken in de keten, zowel lokaal als regionaal;
  • verminderen van de regeldruk en vergroten van leerruimte;
  • ruimte geven aan professionals voor maatwerk.

Hoewel er de afgelopen jaren in diverse gemeenten al mooie stappen zijn gezet, leven er ook nog een boel vragen: 

Hoe organiseer je daadwerkelijk een omslag in de zorg voor jeugd? Op welke thema’s moeten we ons de komende jaren richten? Welke barrières moeten we overbruggen? Hoe voorkom je dat het blijft bij mooie beleidsvoorstellen en kom je als gemeente en samenwerkende organisaties tot actie? 

Om deze vragen te beantwoorden organiseert Kennisland in opdracht van Divosa++DivosaDe vereniging van gemeentelijke directeuren en leidinggevenden; degenen met een eindverantwoordelijke rol in het sociaal domein. Divosa is een platform voor het delen van kennis en ervaring met als doel mensen in kwetsbare posities zo goed mogelijk te ondersteunen. Lees meer twee bijeenkomsten met directeuren, programmaleidersOp welke thema’s moeten we ons de komende jaren richten? Welke barrières moeten we overbruggen? en beleidsmedewerkers die in diverse gemeenten in Nederland werken aan de transformatie van de jeugdhulp. Tijdens deze sessies staan de ervaringen uit de uitvoeringspraktijk van de deelnemende gemeenten centraal. De uitkomsten van de bijeenkomsten gebruikt Divosa om te komen tot een actieagenda voor de komende jaren. Op basis van deze agenda ontwikkelt Divosa een ondersteuningsaanbod dat goed aansluit op de behoeften van gemeenten. Zo kan Divosa bijvoorbeeld leernetwerken rondom specifieke thema’s voor en met gemeenten opzetten. Ook kan Divosa gemeenten helpen door bij het Rijk te pleiten voor voldoende beleidsvrijheid, financiën en passende wetgeving voor de transformatie van de jeugdzorg.

Als je dit interessant vond, dan waarschijnlijk ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/actieagenda-transformatie-jeugdzorg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/actieagenda-transformatie-jeugdzorg/