Sociale innovatie voor betere zorg in de regio Eemland

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen de zorg krijgt die nodig is? In het zorglandschap dat we hebben opgebouwd, lukt dat steeds minder goed, omdat het veel te duur is geworden en er te weinig zorgprofessionals zijn. Tegelijk zien we ook dat er regelmatig expertise wordt ingezet die helemaal niet nodig is. Welke zorg en expertise zijn echt nodig en wat zouden inwoners zelf kunnen regelen? Kennisland voert een actieonderzoek uit in de regio Eemland om samen met (zorg)organisaties tot oplossingen te komen waarmee inwoners verder kunnen.


header_img
Zorgverlener

Een hulpverlener helpt een oudere persoon.

Rechten:

Download
2023

Het aantal ouderen in de regio Eemland++Steeds meer ouderenWaren er in 2020 ca. 22.400 65-plussers in bijvoorbeeld Amersfoort, in 2040 zal dit aantal zijn opgelopen tot bijna 40.000. Als mensen ouder worden nemen vaak medische, maar ook sociale problemen (zoals eenzaamheid) toe. Lees meer neemt toe als gevolg van vergrijzing. Dit resulteert ook in een stijging van het aantal kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen hebben goede zorg en ondersteuning nodig om langer zelfstandig in hun eigen omgeving te kunnen blijven wonen en zelf regie te houden over hun gezondheid en levenskwaliteit. Om dit te bereiken, is er een gedeelde visie en vergaande samenwerking tussen verschillende (zorg)organisaties en organisaties in de domeinen van zorg, welzijn en wonen nodig. Het gezondheidsakkoord Samen Sterker++Samen SterkerIn 2021 tekenden huisartsen, een medisch centrum, instellingen voor verzorging, verpleging en thuiszorg, GGz Centraal, gemeenten en Zilveren Kruis het gezondheidsakkoord Samen Sterker. Zij willen intensiever samenwerken aan goede en toegankelijke zorg en ondersteuning voor de inwoners van Eemland. heeft als een van de aandachtspunten domeinoverstijgende samenwerking. Hoe zou dat er concreet uit moeten zien in de regio Eemland? Wat is daarvoor nodig? Dat onderzoeken we in opdracht van de King Arthur Groep en Beweging 3.0

Domeinoverstijgend samenwerken vraagt om een gedeelde visie en inspanningen van verschillende mensen. Maar in de praktijk zijn er vaak belemmeringen++BelemmeringenDe Raad voor Volksgezondheid & Samenleving stelt dat het eigenaarschap van de zorg voor burgers met complexe zorgvragen niet belegd is in ons stelsel van bekostiging, investeren in passende zorg vaak niet loont en domeinoverstijgend samenwerken voor zorgverleners vaak als belastend wordt ervaren. die het moeilijk maken om vanuit die gezamenlijke visie te werken. Sociale innovatie helpt om de belemmeringen zichtbaar en bespreekbaar te maken door ruimte te creëren waar betrokkenen samen kunnen reflecteren, experimenteren en leren.Sociale innovatie helpt om de belemmeringen zichtbaar en bespreekbaar te maken door ruimte te creëren waar betrokkenen samen kunnen reflecteren, experimenteren en leren. Zo kunnen we tot concrete oplossingen komen die verder reiken dan alleen zorg en welzijn.

Een ontwerpende aanpak

We gaan werken met het ‘double diamond-model’ dat uitgaat van de principes van design thinking++Design thinkingEen gestructureerd onderzoeks- en ontwerpproces dat o.a. bestaat uit ontdekken, definiëren, ontwerpen en testen. Lees meer. De eerste fase staat in het teken van onderzoek. Hierin nemen wij als Kennisland een grote rol in door veldwerk te doen in de Amersfoortse wijk Soesterkwartier. We zoeken uit hoe de betrokken partijen de huidige samenwerking in de wijk(en) ervaren, waar het knelt en waar kansen liggen voor verbetering. Tijdens het veldwerk gaan we ook met inwoners in gesprek om hun ervaringen rondom hun zorgtraject te verzamelen.

In de tweede fase van het project richten we ons op ontwerpen en experimenteren. Hiervoor brengen we verschillende betrokken partijen samen in twee leerteams++LeerteamsIn dit geval afgevaardigden van de betrokken partijen van Samen Sterker. Zij reflecteren, experimenteren en leren samen om een actieplan te formuleren voor toekomstbestendige domeinoverstijgende samenwerking. om vanuit de resultaten uit het veldwerk toe te werken naar een gedeeld toekomstperspectief. In de leerteams richten we ons op vragen als: 

Wat is onze gezamenlijke uitdaging? Hoe zien we onze samenwerking in de toekomst het liefst vorm krijgen? Wat is onze gezamenlijke stip op de horizon? Hoe werken we daar naartoe op een manier die aansluit bij wat er al bestaat en waarin rekening wordt gehouden met ieders belangen? 

We maken een actieplan op basis van een gedeeld toekomstperspectiefWe maken een actieplan op basis van een gedeeld toekomstperspectief., zodat betrokken partijen in de regio Eemland aan de slag kunnen met toekomstbestendig, domeinoverstijgend samenwerken. Na afloop organiseren we een evaluatiebijeenkomst waarin we de resultaten en gemaakte afspraken met alle betrokken partijen delen.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Faduma Mukhtar via fm@kl.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/sociale-innovatie-voor-betere-zorg-in-de-regio-eemland/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/sociale-innovatie-voor-betere-zorg-in-de-regio-eemland/