Terugblik landelijke IIO-dag 2013

Op woensdag 13 november organiseerde de InnovatieImpuls Onderwijs de landelijke IIO-dag op Dé Onderwijsdagen in Rotterdam.


  • Betrokken KL'ers
19 november 2013

Op woensdag 13 november organiseerde InnovatieImpuls Onderwijs de landelijke IIO-dag. Dit jaar vond deze plaats op Dé Onderwijsdagen in het WTC in Rotterdam, een jaarlijks evenement van Kennisnet in samenwerking met SURF. Het gemeenschappelijke thema van de dag was gepersonaliseerd leren, een onderwerp dat ook in de zes IIO-workshops besproken werd.

Prins Constantijn over ICT en Europa

Naast de verschillende sessies waarmee IIO een kwart van het programma vulde, waren er zowel aan het begin als aan het eind van de dag plenaire keynotes. ‘s Ochtends was het woord aan Constantijn van Oranje-Nassau. In het kader van zijn betrokkenheid bij de Digitale Agenda van Europa vertelde hij een verhaal over ICT in het Europese onderwijs. Daarnaast boden zijn ervaringen als vader en de omgang met ICT binnen zijn gezin een aantrekkelijke opmaat voor de rest van het programma. Het liet zien welke uitdagingen er zijn bij het gebruik van ICT in het onderwijs en het ‘leren op maat’.

Hans van der Vlist (secretaris-generaal van het ministerie van OCW) riep in zijn presentatie leraren vooral op tot het doorzetten van ICT-gebruik in de klas, en schoolleiders tot het faciliteren van vernieuwing in het onderwijs, zowel met middelen als met een visie op verandering.

IIO sterk aanwezig

Onderwijsinnovatie hangt net als innovatie in andere sectoren af van het delen van kennis en het voortbouwen op elkaars ideeën. Op de landelijke dag presenteerde IIO zes goed bezochte sessies aan de hand van verschillende thema’s, zoals samenwerkend innoveren, slimmer werken in knelpuntregio’s en leren op maat. De schoolleiders van verschillende IIO-scholen deelden hun ervaringen over de opbrengsten en lessen vanuit de verschillende experimenten. Nu IIO drie jaar op weg is, wordt de focus gelegd op het verbreden en verdiepen van deze ervaringen. De inbreng van de schoolleiders was zeer waardevol omdat zij hun ervaringen met verandertrajecten op school en de experimenten van IIO als geen ander kunnen overbrengen. De vragen van bezoekers gingen vooral over hoe zij zelf op hun school een soortgelijke verandering zouden kunnen bewerkstelligen en wat er in de praktijk bij komt kijken.

Een succesvolle samenwerking

Het was een dag waarop veel verschillende aspecten van onderwijsvernieuwing werden belicht. Zoals door meerdere sprekers werd beaamd, is het zaak om de onderlinge samenwerking en gedeelde visie te vinden. Door de landelijke IIO-dag als onderdeel van Dé Onderwijsdagen te laten plaatsvinden, zijn er veel verbindingen gelegd, zowel tussen verschillende leraren en schoolleiders als tussen verschillende organisaties als Kennisnet en de InnovatieImpuls Onderwijs.

De afsluitende keynote was van kunstenaar Daan Roosegaarde. Hoewel bij hem ‘leren innoveren’ in de breedste zin van het woord centraal stond en niet het onderwijs als zodanig, was zijn originele verhaal een waardige afsluiter van een mooie dag. Hij riep het onderwijs op niet alleen te blijven kijken naar de vraag ‘wat kost het?’, maar vooral te denken over de vraag ‘wat is het waard?’. De afsluiting van Daan Roosegaarde die zulke fundamentele vragen over leren stelde aan een zaal vol onderwijsexperts, leidde ertoe dat we met een heleboel frisse ideeën naar huis gingen.

Bekijk hier de keynotes terug.
Bekijk hier de slides van de IIO-sessies en de andere sessies terug.
Bekijk hier de foto’s van de landelijke IIO-dag

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/terugblik-landelijke-iio-dag-2013/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/terugblik-landelijke-iio-dag-2013/