Zorgeloos(t) Vragenfeestjes vieren

Na drie Zorgeloostbijeenkomsten waar buurtbewoners samen met hulpverleners, ambtenaren en sleutelfiguren zoals de snackbareigenaar met elkaar spraken over ‘zorgen voor elkaar’, kan de balans opgemaakt worden. Een belangrijke uitkomst is dat ook minder zichtbare en hoorbare mensen uit de buurt in staat moeten zijn om hun vragen te stellen. Aanleiding om het eerste Vragenfeestje ooit te vieren en hier verder mee te experimenteren.


header_img
Zorgeloostbijeenkomst I

Samen tot oplossingen komen voor 'beter zorgen voor elkaar' in de buurt.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Samen tot oplossingen komen voor 'beter zorgen voor elkaar' in de buurt.
14 juni 2018

De verantwoordelijkheid van gemeenten in het sociale domein groeit en verandert continu sinds de decentralisaties++DecentralisatiesLees hier meer over het doel van decentralisaties en wat het betekent. een aantal jaar geleden. Door middel van ‘maatwerk’ moet zorg effectiever en efficiënter terechtkomen bij de mensen die het nodig hebben. Daarom zijn door gemeenten lokale wijkzorgnetwerken opgericht waarin professionals, bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers elkaar makkelijk moeten kunnen vinden. Maar hoe vindt deze verbinding plaats in de praktijk? En zijn wijktafels++WijktafelsWijktafels zijn bijeenkomsten waarin zorgprofessionals kennis en ervaringen binnen een wijk met elkaar maar ook met buurtbewoners en vrijwilligers kunnen delen. een geschikt instrument om hieraan bij te dragen? Hoe zorgen we nu al voor elkaar en hoe kan dit vooral nog beter? Om een antwoord te vinden op deze vragen is Kennisland in samenwerking met Stadsdeel Oost, de Zorggroep Amsterdam Oost, Dynamo en de Alliantie Wijkzorg Oost in de drie Amsterdamse buurten Amsteldorp++Goed oud wordenLees hier meer over ons project ‘goed oud worden‘ in Amsteldorp. , Jeruzalem en Indische buurt project Zorgeloost++ZorgeloostMeer weten over onze aanpak bij Zorgeloost? Lees hier verder. gestart.

We beginnen altijd graag bij de mensen waar het om gaat. Daarom gingen we verschillende keren de buurten in om te leren van zowel mensen die zorg ontvangen als van vrijwilligers of professionals die deze zorg verlenenWe gingen verschillende keren de buurten in om te leren van zowel mensen die zorg ontvangen, als van vrijwilligers of professionals die deze zorg verlenen.. Het Hoekhuis, Servicepunt Jeruzalem, wijktafels, het Stadsloket Oost, huisartsenpraktijken, maar bijvoorbeeld ook de de bibliotheek op het Javaplein, kerken, een friettent en kringloopwinkels bleken plekken met een belangrijke sociale functie in de wijk. Voor ons een bron van interessante verhalen over ‘zorgen voor elkaar’. Ook kwamen we erachter dat er ook buurtbewoners zijn die om verschillende redenen niet naar deze plekken gaan en dus minder makkelijk ‘zichtbaar’ en ‘hoorbaar’ zijn. Vanuit professionals en de wijktafels begrepen we dat het daarom een lastige opgave is om deze mensen te vinden en te betrekken bij het project.

Wijkzorg, wat is dat?

We waren dan ook erg blij met het grote en diverse gezelschap bij de eerste bijeenkomst van Zorgeloost op donderdag 29 maart in Grand Café Frankendael. Het doel van deze middag was om te inventariseren wat we willen met en verwachten van samenwerking tussen professionals en buurtnetwerken in Amsterdam Oost. Na een kop koffie en een stuk appeltaart gaf iedereen aan wat zij vonden van het sociale contact, de onderlinge betrokkenheid en in hoeverre zij op verschillende plekken kwamen in hun buurt. Er bleken hierin veel overeenkomsten maar ook veel verschillen tussen de wijken te bestaan en er ontstond een levendige discussie over de mogelijke redenen voor deze verschillen.

 

Zorgeloostboekje

Door samen open te praten over ‘zorgen voor elkaar’ ontstonden niet alleen nieuwe inzichten, ideeën en inspiratie, maar ook veel vragen.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

 

Met een interactieve opdracht kwamen we er vervolgens in groepjes achter hoe en van wie bewoners graag hulp, ondersteuning of zorg ontvangen en op welke manier vrijwilligers, mantelzorgers of professionals die hulp graag geven. Zij zijn, naast hun dagelijkse werkzaamheden, onmisbaar bij het signaleren van hulpvragen, doorverwijzen naar de juiste persoon en het leggen van duurzame verbindingen tussen de verschillende groepen. Wat meteen duidelijk werd tijdens deze bijeenkomst, is dat door samen open en uitgebreid te praten over ‘zorgen voor elkaar’ niet alleen nieuwe inzichten, ideeën en inspiratie ontstonden, maar vooral ook veel vragenWat meteen duidelijk werd tijdens deze bijeenkomst, is dat door samen open en uitgebreid te praten over ‘zorgen voor elkaar’ niet alleen nieuwe inzichten, ideeën en inspiratie ontstonden, maar ook veel vragen. waar niet altijd direct een antwoord op te vinden was.

Experimenteren met het allereerste Vragenfeestje

De drie belangrijkste thema’s die voortkwamen uit de eerste bijeenkomst waren de leidraad voor de tweede bijeenkomst van Zorgeloost op donderdag 26 april, wederom in Grand Café Frankendael.  Deze thema’s waren:

  • De rol van de omgeving bij ‘zorgen voor elkaar’.
  • Het zichtbaar en hoorbaar maken van mensen die dit uit zichzelf minder zijn.
  • Samenwerking tussen en met professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

De rol van omgeving in het succesvol kunnen ‘zorgen voor elkaar’ is groot. Sociale cohesie lijkt bijvoorbeeld minder in buurten die lang een sloopstatus++SloopstatusIn de Amsterdamse buurt Jeruzalem is er lange tijd onduidelijkheid geweest over het al dan niet slopen of renoveren van de huizen. Deze onzekerheid veroorzaakt een hoge doorstroom van bewoners en weinig binding met de buurt. hadden of waar door de jaren heen veel verschillende mensen woonden. Ook kwamen we erachter dat de aanwezigheid van een aantal voorzieningen zoals winkels, aantrekkelijke openbare ruimte en een café in elke wijk wenselijk is. De bereidheid om voor voorzieningen zoals een bibliotheek, zwembad of bioscoop te reizen is groot, maar het hangt er hierbij sterk vanaf hoe mobiel iemand is en hoe goed deze voorzieningen bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

 

 

Hierna gingen we aan de slag met de andere twee thema’s die uit de eerste bijeenkomst naar voren waren gekomen. We ontdekten dat zowel professionals als bewoners veel (hulp-)vragen hebben maar niet altijd weten waar ze met die vragen terecht kunnen. Daarnaast is het stellen van deze vragen niet altijd gemakkelijk of leuk. Nog sterker geldt dit voor mensen die niet naar centrale ontmoetingsplekken gaan of weinig tot geen contact hebben met professionals of buurtbewoners, omdat ze dit niet kunnen of niet willen. Dit is jammer want juist de ervaringen van deze ‘minder zichtbare en hoorbare’ bewoners zijn heel waardevol als we samen op zoek willen naar oplossingen om beter voor elkaar te kunnen zorgen. Om de ruimte te bieden om vragen te stellen, dit leuker en gemakkelijker te maken en tegelijkertijd de samenwerking tussen alle betrokkenen te verbeteren, werd een Vragenfeestje geïntroduceerd.Om de ruimte te bieden om vragen te stellen, dit leuker en gemakkelijker te maken en tegelijkertijd de samenwerking tussen alle betrokkenen te verbeteren, werd een Vragenfeestje geïntroduceerd. Samen met de aanwezige bewoners en professionals experimenteerden we die middag met deze nieuwe vorm van vragen stellen.

Mobiel terras, stekjes uitwisselen en scharrelruimte

Het doel van de derde en laatste bijeenkomst op donderdag 24 mei in de Elthetokerk was om het Vragenfeestje, samen met de mensen waar het om gaat en met de kennis en ervaring die we hier tijdens de vorige bijeenkomst mee op deden, aan te scherpen. De aanwezigen dachten in groepen na over hoe een Vragenfeestje eruit zou kunnen zien, waar en wanneer het zou kunnen plaatsvinden, wie er uitgenodigd moeten worden en wat er hiervoor aan materialen en eventuele ondersteuning nodig is.

De ideeën bleken erg uiteenlopend. Waar de ene groep een mobiel terras met muziek voor zich zag tijdens een buurtfeest, besloot een andere groep dat hun ideale Vragenfeestje juist bij een yogaschool of kinderboerderij plaats moet vinden om aldaar plantenstekjes uit te wisselen en filosofische gesprekken te voeren. Vanuit een andere hoek hoorden we juist de behoefte aan een kleinschalig Vragenfeestje, met niet meer dan vijf mensen en misschien zelfs wel één op één. Een Praatje en een Plaatje++Een Praatje en een PlaatjeBij deze mobiele huiskamerdisco gaan buurtbewoners op bezoek bij ouderen met een draagbare platenspeler en een mix met ‘singeltjes van toen’ om zo samen het plezier van muziek te ervaren. van Het Danspaleis werd aangedragen als goed voorbeeld waarin één op één wordt begonnen om daarmee voor een volgende keer mensen over een drempel te helpen. Rustig een kopje koffie en scharrelruimte++Scharrelruimte Lees hier meer over waarom scharrelruimte nodig is om met cliënten aan de slag te gaan of te zoeken naar alternatieve oplossingen. met elkaar zouden hier de hoofdingrediënten voor een succesvol Vragenfeestje zijn.

Toekomstmuziek voor het Vragenfeestje

Samen met alle aanwezigen is besloten dat de aankomende weken verschillende vormen van het Vragenfeestje getest zullen worden. Het eerstvolgende Vragenfeestje staat gepland op zaterdag 7 juli tijdens Amsteldorp Ontdekt. We onderzoeken wat werkt en wat juist niet om het vragen stellen leuker en laagdrempeliger te maken, voor iedereen.

Heb jij een idee voor hoe een Vragenfeestje eruit kan zien en/of wil jij ook meedoen aan dit experiment? Neem contact met ons op via info@kl.nl.

 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/zorgeloost-vragenfeestjes-vieren/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/zorgeloost-vragenfeestjes-vieren/