Kennisland ondertekent Manifest Burgerberaad Klimaat & Milieu

Begin dit jaar is het ‘Manifest Burgerberaad Klimaat en Milieu’ gelanceerd. Een coalitie van burgers en organisaties roept de politiek op een ambitieus burgerberaad in te stellen, waarin burgers maatregelen bedenken om de klimaatcrisis te bestrijden en biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Kennisland steunt dit manifest omdat wij geloven dat een grotere betrokkenheid van burgers bij deze grote uitdaging leidt tot betere en eerlijkere oplossingen.


header_img

Tata Steel in IJmuiden, een van de grootvervuilers in Nederland.

Maker: Marcel Oosterwijk

Rechten:

Original

Download
Tata Steel in IJmuiden, een van de grootvervuilers in Nederland.
13 april 2021

De opwarming van de aarde raakt alles en iedereen. Om de aarde leefbaar te houden zijn snel grote veranderingen nodig. De Nederlandse overheid (gemeenten, provincies en Rijk) lijken nog onvoldoende in staat om tot een toereikende, integrale aanpak van de klimaatcrisis te komen. Een belangrijke barrière is dat moeilijke keuzes (bijvoorbeeld rondom de plaatsing van windmolens of het inperken van de intensieve landbouw) uit de weg worden gegaan. Ook worden burgers onvoldoende en vaak veel te laat betrokken bij de voorgestelde oplossingen, wat leidt tot vertraging en weerstand. 

Daarom roepen wij – door ondertekening van dit manifest – de formerende partijen op een ambitieus Burgerberaad Klimaat & Milieu in te stellen waarin gelote burgers maatregelen bedenken om de klimaatcrisis te bestrijden en biodiversiteitsverlies tegen te gaan. 

Waarom een burgerberaad?

Een burgerberaad++Waarom een burgerberaadIn dit stuk van De Correspondent lees je waarom en wanneer een burgerberaad succesvol kan zijn is een onafhankelijk georganiseerde werkwijzeWe roepen de formerende partijen op om een ambitieus Burgerberaad Klimaat & Milieu in te stellen.  waarbij een gelote dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking zich laat informeren door experts en belanghebbenden. Vrij van lobby en verkiezingsdruk ontwikkelen zij maatregelen die eerlijk en toereikend zijn, en bovendien gesteund worden door de samenleving. Onder andere dit rapport van de OECD laat zien dat deze democratische methode in het buitenland goed werkt++Voorbeeld burgerberaadIn Frankrijk is de afgelopen jaren een Citizens’ Convention on Climate georganiseerd. Daarbij kregen 150 random geselecteerde burgers het mandaat om CO2-maatregelen te bepalen waar de Franse politiek vervolgens uitvoering aan moest geven. om hete hangijzers aan te pakken. Een belangrijke voorwaarde is dat het proces transparant wordt ingericht.

Meer betrokkenheid van burgers bij grote maatschappelijke transities

Kennisland werkt al jaren aan het vergroten van de rol van burgers bij het aanpakken van de grote maatschappelijke vraagstukkenKennisland werkt al jaren aan het vergroten van de rol van burgers bij het aanpakken van de grote maatschappelijke vraagstukken. van deze tijd. Dit doen we door intensief samen te werken met mensen die het dichtst op het vraagstuk zitten en door in de praktijk te experimenteren met nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Zo zijn we eerder op basis van onderzoek naar ervaringen van bewoners met aardgasvrij wonen tot concrete aanbevelingen voor beleidsmakers gekomen. Binnen het project Amsterdammers, Maak je stad! hebben we een lerend netwerk gesmeed van professionals en bewoners om samen te leren hoe bewoners meer zeggenschap en eigenaarschap kunnen krijgen over hun eigen leefomgeving

 

Lees en teken het manifest

 


Wil je graag concreet aan de slag om de betrokkenheid van bewoners bij de energietransitie of andere maatschappelijke vraagstukken te vergroten en ben je op zoek naar methoden om dit te doen? We denken graag met je mee! Neem contact op met Dave van Loon, dl@kl.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-ondertekent-manifest-burgerberaad-klimaat-milieu/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/kennisland-ondertekent-manifest-burgerberaad-klimaat-milieu/