Vernieuwing in de stad met de stad

Kennisland organiseert ondersteuning voor stadsvernieuwers en helpt hen bij het verwezenlijken van hun ideeën en initiatieven. Vernieuwing is nadrukkelijk niet het exclusieve domein van een jonge, creatieve, stedelijke avantgarde, maar van iedereen.


header_img
Urban forest

Bosco Verticale (Vertical Forest) is a pair of residential towers in the Porta Nuova district of Milan, Italy.

Maker: Lorenzo Click

Rechten:

Original

Download
Urban forest

De meeste Nederlanders wonen, werken en leven in stedelijke omgevingen. De vraag hoe we die steden het beste organiseren, wordt steeds belangrijker. Hoe zorgen we ervoor dat de denkkracht die in de stad aanwezig is wordt benut en dat het een stad is voor iedereen? Wat hebben stadsvernieuwers nodig om hun initiatieven te realiseren? Kennisland ondersteunt pioniers die werken aan de slimme, productieve, leefbare en duurzame steden.

Internationaal worden steden in toenemende mate gezien als de plek waar bij uitstekWe zien dat onze steden een enorm potentieel aan kennis, kunde en vernieuwend vermogen herbergen. Inwoners zijn soms het beste zelf in staat om concrete oplossingen voor problemen te formuleren. vernieuwing en experiment plaatsvindt – of zou moeten plaatsvinden. De Smart City++Smart CitiesOnder de term ‘smart cities’ wordt doorgaans de inzet van (digitale) technologie verstaan, met als doel om de stad leefbaarder te maken. Lees meer lonkt. Boeken als The Metropolitan Revolution++Metropolitan revolutionBruce Katz beargumenteert dat er een machtsverschuiving moet plaatsvinden, waarbij lokale spelers uit de metropool een shift naar ‘the next economy’ kunnen bewerkstelligen. Lees meer en If Mayors Ruled the World++If Mayors Ruled the WorldPoliticoloog Benjamin Barber bepleit dat steden meer macht toebedeeld moeten krijgen, aangezien zij in staat zijn over landsgrenzen heen te kijken voor het oplossen van problemen. Lees meer zijn bestsellers. Ook in Nederland groeit de belangstelling voor de stad. Steeds meer overheidstaken worden op lokaal niveau uitgevoerd en het aantal stadsbewoners neemt onafgebroken toe++VerstedelijkingMomenteel woont 83% van de Nederlandse bevolking in stedelijk gebied. Een stijging tot 90% in 2050 wordt voorzien. (Bron). Met Agenda Stad++Agenda StadAgenda Stad werd in 2015 gelanceerd en is een samenwerking tussen het rijk, Nederlandse steden en stakeholders. stimuleert de Rijksoverheid het concurrerend en vernieuwend vermogen van stedelijk Nederland.

We zien dat onze steden een enorm potentieel We achterhalen welke barrières stadsvernieuwers tegenkomen en hoe zij het beste ondersteund kunnen worden.aan kennis, kunde en vernieuwend vermogen herbergen. Inwoners zijn soms het beste zelf in staat om concrete oplossingen voor problemen te formuleren++Social labsZie ook onze case ‘Labs: proeftuinen in terra incognita’., of zien nieuwe werkwijzen en mogelijkheden die de stad verrijken. We zien ook dat stedelijke vernieuwers niet altijd de ruimte en steun krijgen om hun innovaties te ontwikkelen en te verspreiden. En we zien dat sommige innovaties niet per se leiden tot het gewenste resultaat of mensen buitensluiten. Kennisland organiseert ondersteuning voor vernieuwers en helpt hen bij het verwezenlijken van hun ideeën en initiatieven, maar houdt daarbij altijd de hele stad in het vizier. Dat doen we onder andere via de Challenge Stad van de Toekomst.

Challenge Stad van de Toekomst

Welke vernieuwende ideeën bestaan er binnen onze steden? En hoe zorgen we er vervolgens voor dat het niet bij een idee blijft? Die vragen liggen ten grondslag aan de Challenge Stad van de Toekomst. Alle 161 inzendingen werden beoordeeld op creativiteit, realiseerbaarheid en maatschappelijke impact. De tien beste ideeën zijn door een vakjury geselecteerd voor de Urban Accelerator, een intensief traject waarin ze via masterclasses, een bootcamp, begeleiding van coaches en workshops tot wasdom kunnen komen. Dit programma wordt gaandeweg afgestemd op de wensen en behoeften van de deelnemers. We achterhalen welke barrières stadsvernieuwers tegenkomen en hoe zij het beste ondersteund kunnen worden. De ervaring van Radicale Vernieuwers komt hier goed van pas. Zo maximaliseren we de kans dat de innovaties daadwerkelijk tot stand komen.

Netwerk van stedelijke vernieuwers

De Challenge Stad van de Toekomst gaat uit van het idee dat vernieuwing tot stand moet komen in nauwe samenspraak met (eind)gebruikers. Hoewel Agenda Stad een nationale agenda is, verschillen stedelijke vraagstukken en structuren sterk per gemeente of regio. De kracht van Kennisland ligt in het herkennen van deze specifieke behoeften en het verbinden van personen, netwerken en initiatieven. Via de Challenge Stad van de Toekomst brengen we stadsvernieuwers met elkaar in contact en faciliteren we uitwisseling van ervaringen en expertise.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/cases/vernieuwing-in-de-stad-met-de-stad/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/cases/vernieuwing-in-de-stad-met-de-stad/