Crimelabs Gouda: Jongeren bedenken oplossingen voor drugscriminaliteit

Zestig mbo-studenten van mboRijnland in Gouda bedenken oplossingen voor het voorkomen van drugscriminaliteit. Ze doen dit in opdracht van de gemeente Gouda en het RIEC Den Haag. Kennisland organiseert, ontwerpt en begeleidt samen met Young Perspectives dit traject waarin jongeren door middel van design thinking met deze uitdaging aan de slag gaan.


header_img
Broek met smiley-stickers erop.

Maker: Via Unsplash

Rechten:

Download
2023 - 2024

Bij het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals jeugdcriminaliteit, zijn de perspectieven, (ervarings)kennis en vaardigheden van jongeren zelf veel belangrijker dan vaak wordt gedacht. Vanuit deze overtuiging hebben de gemeente Gouda, het RIEC Den Haag++RIEC’sDe tien RIEC’s (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) en het LIEC (Landelijk Informatie- en Expertise Centrum) ondersteunen partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met als doel samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken. Lees meer , mboRijnland, Young Perspectives en Kennisland de handen ineengeslagen om een nieuwe editie van Crimelabs+Crimelabs ArnhemIn 2022 hebben we in samenwerking met het ministerie van JenV, ROC Rijn IJssel en YOPE de pilot Crimelabs uitgevoerd. Tachtig mbo-studenten bedachten onder begeleiding van Kennisland en YOPE oplossingsrichtingen voor geweldsdelicten onder jongeren. Lees meer te organiseren. Binnen dit project gaan mbo-studenten aan de slag om oplossingen te ontwerpen om drugscriminaliteit onder jongeren te voorkomen. Het traject leidt niet alleen tot nieuwe inzichten voor beleidsmakers. Het is ook nuttig en leerzaam voor jongeren: ze doen nieuwe vaardigheden op, voelen zich gehoord en serieus genomen én vergroten hun bewustzijn over de gevolgen van drugscriminaliteit voor zichzelf en hun omgeving.

Crimelabs Gouda bestaat in totaal uit 6 bijeenkomsten waarin ongeveer 60 studenten van mboRijnland in groepjes aan de slag gaan. Ze onderzoeken wat er in hun directe omgeving leeft met betrekking tot drugsgebruik en -criminaliteit en ontwerpen haalbare en vernieuwende oplossingen om drugscriminaliteit onder jongeren te voorkomen.De jongeren onderzoeken wat er in hun directe omgeving leeft met betrekking tot drugsgebruik en -criminaliteit en ontwerpen haalbare en vernieuwende oplossingen om drugscriminaliteit onder jongeren te voorkomen. We bieden een programma waarin de studenten:

  • meer leren over de achterliggende factoren waardoor jongeren in de drugscriminaliteit belanden;
  • geïnspireerd worden door (ervarings)deskundige jongeren die in het verleden in detentie hebben gezeten en nu anderen willen helpen en informeren (de experts van YOPE);
  • de stad in gaan om kennis te maken met relevante maatschappelijke organisaties, zoals het jongerenwerk, de verslavingszorg en de politie;
  • oefenen met vaardigheden als gesprekken voeren en luisteren, onderzoeken, ontwerpen, samenwerken en presenteren;
  • verschillende methoden toepassen om uiteindelijk tot een haalbare en vernieuwende oplossing te komen. 

Aan het einde van het traject presenteren de jongeren hun ideeën aan de burgemeester van Gouda en andere geïnteresseerden, waarna een deel van de plannen door de gemeente, het RIEC en de school – al dan niet samen met de jongeren – in de praktijk wordt gebracht. 

Samen met jongeren maatschappelijke problemen aanpakken

Aanleiding voor de gemeente GoudaDocenten vangen regelmatig signalen op van (drugs)criminaliteit en criminele uitbuiting rond de school. om hiermee aan de slag te gaan, is dat zij zien dat “het steeds beter gaat met de veiligheid in Gouda”, maar dat er nog wel aandachtspunten zijn. In de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2023 – 2027 wordt de focus onder meer gelegd op de aanpak van jeugdcriminaliteit en drugscriminaliteit.

Gouda doet sinds 2021 mee aan Dealbreakers. Deze regionale aanpak van het RIEC Den Haag heeft als doel te voorkomen dat jongeren geworven en ingezet worden voor drugscriminaliteit. Inmiddels zijn verschillende interventies van Dealbreakers ingezet op Goudse scholen, waaronder #Docentalert. Uit deze training kwam naar voren dat docenten regelmatig signalen opvangen van (drugs)criminaliteit en criminele uitbuiting rond de school en zich zorgen maken. Ook docenten van mboRijnland, waar relatief veel jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie studeren, delen deze zorgen.

Dit zijn belangrijke signalen die de Gemeente Gouda serieus wil nemen. De gemeente wil graag meer en beter met jongeren samenwerken in het zoeken naar oplossingen die jeugdcriminaliteit voorkomen. Jongeren weten immers als geen ander wat er speelt onder hun leeftijdsgenoten en wat zij nodig hebben. Door jongeren te betrekken bij het maken van beleid, zorg je ervoor dat (lokale) initiatieven die daaruit voortkomen beter aansluiten op de behoeften en leefwereld van de betrokkenen.Door jongeren te betrekken bij het maken van beleid, zorg je ervoor dat initiatieven die daaruit voortkomen beter aansluiten op de behoeften en leefwereld van de betrokkenen. Die initiatieven hebben daardoor een grotere kans van slagen. Daarnaast hopen de school, de gemeente en andere betrokken partijen een bijdrage te leveren aan het versterken van de weerbaarheid van de jongeren, door hen te betrekken bij het onderzoeken en bedenken van oplossingen.

Als je dit interessant vond, dan waarschijnlijk ook:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/projecten/crimelabs-gouda-jongeren-bedenken-oplossingen-voor-drugscriminaliteit/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/projecten/crimelabs-gouda-jongeren-bedenken-oplossingen-voor-drugscriminaliteit/