Wat wij hebben geleerd in 2022

KL-lessen

Een betonblok met de KL-sticker erop.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Onze lessenOnze lessen

We willen graag dat anderen van onze lessen en inzichten profiteren, omdat we geloven dat kennis in al zijn verschijningsvormen de belangrijkste bron van maatschappelijke vooruitgang, welvaart en welzijn is. Laten we leren van elkaars fouten en successen, en voortbouwen op elkaars werk. Want we moeten het samen doen. Een schat aan kennis, creativiteit en innovatief vermogen ligt voor het oprapen!   

Bekijk welke 21 lessen wij het afgelopen jaar in de praktijk geleerd hebben over de samenleving en vooral ook over samen vernieuwen.

(klik rechtsboven of selecteer hieronder op thema)

Jongeren weten zelf het beste wat ze nodig hebben om een positieve bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren.

Skater

Skater op een trap omringd door graffiti.

Rechten:

Download

Jongeren vertegenwoordigen een uitermate belangrijke stem in de complexe vraagstukken van onze tijd. Om tot oplossingen te komen voor toekomstbepalende vraagstukken zoals de klimaatcrisis, kansengelijkheid en digitalisering, hebben we hun ervaringen, ideeën en oplossingen hard nodig. Dat werd weer eens bevestigd tijdens Crimelabs, waarin tachtig mbo-studenten oplossingen bedachten voor het voorkomen van daderschap en slachtofferschap van criminaliteit. Lees meer

Onderschat nooit de kracht van de wijk.

Blokken

Kinderen bouwen met blokken

Rechten:

Download

Scholen zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de talentontwikkeling van kinderen. Maar in al onze onderwijsprojecten zien we dat mensen in de wijk rondom de school staan te popelen om hieraan bij te dragen. Zo onderzoeken we in het project School & Omgeving, dat is voortgevloeid uit Lelystad Onderwijslab, hoe scholen in samenwerking met partners in de wijk tot een breed buitenschools activiteitenaanbod kunnen komen voor kinderen en jongeren in Lelystad-Oost. Wat daarvoor nodig is: vertrouwen, openheid en duidelijke kaders.

Leraren als architect van het onderwijs:
dat werkt.

Giraffen

Giraffen (Deze afbeelding is gemaakt door artificiële intelligentie (DALL.E))

Maker: DALL.E

Rechten:

Download

Appelmoes maken in de klas is prima te combineren met meten en rekenen, zo bleek toen we gingen kijken wat er is veranderd dankzij ons project Waaghalzen van een paar jaar geleden. Nieuwe informatie in een bekende context aanbieden en vakgebieden combineren, levert meer tijd op voor herhaling en verdieping. Lesstof dichtbij de belevingswereld van kinderen brengen, maakt die betekenisvoller en dus interessanter. Het is zomaar een voorbeeld van wat er kan ontstaan als je de leraar eigenaarschap en vertrouwen geeft. Lees meer

Landelijke aansturing van regionale aanpakken moet uitgaan van vertrouwen.

Ring

Twee handen trekken aan een ring.

Rechten:

Download

Meer controleren of beter ondersteunen? In deze publicatie delen we negen bouwstenen voor een verbeterde landelijke aansturing van regionale actieplannen. Deze uitgangspunten ontlenen we aan onze dynamische evaluatie van regionale actieplannen om het arbeidstekort in de zorg aan te pakken. Ze gelden ook voor andere gebieden waarin het nationale en het regionale niveau samenwerken.

De kracht van serious games zit in de gelijkwaardigheid en veiligheid die deelnemers ervaren.

Serious game

Een diverse groep spelers speelt onze serious game 'Buurtgenoten'

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Kennisland ontwikkelt serious games om met een diverse groep betrokkenen een constructieve dialoog te kunnen voeren over een complex maatschappelijk probleem en mogelijke oplossingen, zoals de toekomst van ouderenzorg. Hiermee krijgen we inzicht in de kansen, zorgen en aanbevelingen van de mensen om wie het gaat. De kracht van de games zit in de gelijkwaardigheid en veiligheid die deelnemers ervaren om (soms botsende) ervaringen en perspectieven uit te wisselen. De game is een gespreksstarter, maar kan tegelijkertijd dienen als onderzoeksmethode of bewustwordingscampagne. We maken de serious games op maat voor elk vraagstuk. Lees hoe jij ook serious games kunt inzetten

Jongeren hebben goede, vernieuwende ideeën over hun eigen leef- en onderwijsomgeving.

Jongeren

Jongeren samen achter een laptop

Rechten:

Download

De ervaring leert dat goede ideeën voor het onderwijs van de grond komen wanneer we het vernieuwend vermogen van leraren optimaal stimuleren. Juist door studenten en leerlingen daarbij als bondgenoten te betrekken, passen oplossingen beter bij hun leefwereld, en worden die bovendien leuker. In de Yuverta Labs stappen leerlingen en studenten in de rol van ontwerper van hun eigen onderwijs(omgeving). Ze bedachten bijvoorbeeld ideeën om de school groener te maken, om mentale gezondheid op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken en stagebegeleiding beter aan te laten sluiten bij de behoeftes van studenten.

Fotografie in combinatie met verhalen van betrokkenen ophalen is een krachtige methode om rijke informatie te verzamelen.

Jongere

Jongere van opzij gezien.

Maker: Kennisland (Marcel Oosterwijk)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Download

Dit bleek uit ons onderzoek naar het voorkomen van criminaliteit bij jongeren en bij ons onderzoek naar de effectiviteit van de speciale trainingen van Halt om ongewenst en grensoverschrijdend gedrag onder voetballende jongeren aan te pakken en herhaling te voorkomen. Door de jongeren en hun context – in tekst en beeld – centraal te stellen in de onderzoeken, ontstegen we het niveau van abstracte cijfers en beschrijvingen. Lees meer

Ondanks een groot personeelstekort kun je toch medewerkers opleiden.

Zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers met roze achtergrond

Rechten:

Download

De zorg is steeds complexer geworden en dat vraagt om andere competenties van zorgprofessionals. Om te stimuleren dat medewerkers blijven leren en werken aan verbetering, is een werkomgeving nodig die gericht is op ontwikkeling. We deden een actieonderzoek in de ouderenzorg naar leren en werken op één plek. De lessen hebben we gebundeld in een praktische toolkit met concrete tips en tools die helpen bij het opzetten en verbeteren van een zogenoemd Leer- en InnovatieNetwerk in zorginstellingen.

De toolkit is speciaal ontwikkeld voor opleidingsadviseurs, docenten van hbo en mbo, praktijkopleiders, managers, werkbegeleiders, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en iedereen die belangstelling heeft voor leren en opleiden in de ouderenzorg.

Een public-design-aanpak werkt ook goed bij gevoelige vraagstukken zoals moslimdiscriminatie.

Moslimdiscriminatie

Twee moslima's lopen onder de A10 door in Amsterdam.

Maker: Marcel Oosterwijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op basis van onze bevindingen uit de Proeftuin Moslimdiscriminatie Melden hebben we een handreiking gemaakt vol tips, inzichten en tools voor antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen die samen met mensen die discriminatie ervaren, oplossingen willen ontwerpen die bijdragen aan het verhogen van de meldingsbereidheid bij discriminatie door middel van een public-design-aanpak.

Wanneer je twee opties hebt, kies voor de langetermijnoplossing.

Hoge bomen

Hoge bomen die lang hebben mogen groeien.

Rechten:

Download

Na twee jaar innoveren in de ouderenzorg met ouderen, mantelzorgers, sociaal ondernemers, vernieuwers, zorgmedewerkers en zorgorganisaties, is dat een van de lessen voor vernieuwing van de ouderenzorg. Alle lessen vind je in deze publicatie rondom de vraag: waar kan je morgen mee starten als je de ouderenzorg beter wilt maken?

Een positieve startvraag vergroot de betrokkenheid en motivatie.

Post-its

Post-its met vragen van deelnemers rondom het project Zonneparking Heemstede.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Toen we in Heemstede onderzoek deden onder bewoners naar de komst van een nieuwe zonneparking, vroegen we niet ‘hoe kunnen we die het beste aanleggen?’, maar ‘hoe maken we hier een plek van waar Heemstedenaren trots op zijn?’ Deze positief geformuleerde vraag nodigde hen uit om hun dromen en ambities uit te spreken in een sfeer van hoop en mogelijkheden, in plaats van risico’s en beperking. Een kleine verandering van de manier van vragen leidde tot veel meer betrokkenheid bij verbeteringen in hun leefomgeving. Lees meer over het project

In de strijd tegen energiearmoede is goede samenwerking tussen sociaal en fysiek domein de sleutel.

Peertje

Eenzaam peertje aan het plafond

Rechten:

Download

Onder het motto ‘Samen vooruit met energie’ hielpen we de gemeente Stichtse Vecht om een aanpak te ontwikkelen die mensen en organisaties aanspreekt op hun creativiteit en motiveert om de huidige hulp te versterken en tot nieuwe oplossingen te komen. De leefwereld van de mensen die de energierekening niet of amper kunnen betalen, stond bij deze aanpak centraal. We leerden daar vooral dat een goede samenwerking tussen partijen in het sociaal domein en het fysieke domein de sleutel is tot een effectieve lokale aanpak tegen energiearmoede. Lees meer

Individuele verhalen zeggen soms meer dan een grafiek.

Twee Turkse ouderen.

Rechten:

Download

Door de vergrijzing is de druk op de Nederlandse ouderenzorg groot. Wat kunnen we leren van hoe ze in een ander land met dit vraagstuk omgaan? In A Common Challenge organiseerden we een lerende dialoog tussen zorgprofessionals, mantelzorgers en ouderen in Nederland en Turkije. We leerden hoe zorg en cultuur diep met elkaar verweven zijn. En dat je er vele grafieken, tabellen of wetenschappelijke artikelen over kunt lezen, maar dat geen van deze bronnen deze relatie zo goed kan blootleggen als persoonlijke verhalen. Lees hoe we verhalen inzetten om het gesprek aan te gaan over een maatschappelijk vraagstuk.

Leer- en Innovatienetwerken zijn een voorbeeld voor andere hybride opleidingspraktijken.

Twee zorgprofessionals

Rechten:

Download

In deze handleiding delen we vier concrete stappen om een leerwerkplek te starten. In dit geval is dat voor een plek binnen de verpleeghuiszorg voor een student of leerling aan een zorgopleiding waarbij leren, onderzoeken, innoveren en verbeteren van de kwaliteit van zorg centraal staan. Maar de handleiding is ook te gebruiken voor andere leerwerkplekken. Uit het juryrapport van de Henk Ritzen-Prijs over het artikel dat oud-KL’er Suzanne erover schreef: ‘Je hebt de neiging om met de blauwdruk in de hand in je eigen regio zo’n mooie hybride leer-werkplek in te richten’. Lees meer

Een schat aan kennis, creativiteit en innovatief vermogen ligt voor het oprapen.

Buurtfeest

Een buurtfeest op de Nieuwmarkt in Amsterdam.

Maker: Boendekoer

Rechten:

Original

Download

Binnen het open innovatienetwerk Amsterdam Smart City werken we samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen aan de sociale, slimme, duurzame stad en regio van de toekomst. Kennisland maakt zich vooral hard voor inclusieve vernieuwing: maatschappelijke vraagstukken oplossen met de mensen die het dichtst op het vraagstuk zitten, dus vooral ook bewoners. Want kennis en creativiteit ligt overal voor het oprapen. Lees meer

Soms kun je beter gewoon beginnen zonder eerst een uitgebreid plan te maken.

Design thinking

Design thinking tijdens ons project Lab2030

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

In Lab2030 onderzoeken we hoe je als zorgorganisatie meer buurtgericht kunt werken én wat de buurt voor een zorgorganisatie kan betekenen. Zorgprofessionals uit tien verschillende gehandicaptenzorgorganisaties komen samen om ideeën te bedenken en hiermee te experimenteren, volgens de methode van design thinking. Lees hoe de deelnemers tijdens de Marshmallow-challenge leerden dat je soms het beste gewoon kunt beginnen en fouten moet maken om verder te komen.

Op de arbeidsmarkt worden jongeren met een beperking te vaak gezien als ‘mensen die iets komen halen’.

Meisje met syndroom van Down

Meisje met het syndroom van Down in een boksring

Rechten:

Download

Zij hebben veel meer in hun mars hebben dan van tevoren vaak gedacht. Er zijn wel belangengroepen om hen te vertegenwoordigen, maar hun stem is nog veel te weinig onderdeel van beleidsprocessen. Door jongeren met een beperking actief en structureel te betrekken, maak je beleid met hen, niet over hen. In deze handreiking delen we lessen voor iedereen die zich bezighoudt met het verbeteren van de positie van jongeren met een beperking.

Samen werken aan behoud draagt bij aan behoud.

Zorgmedewerkers

Rechten:

Download

Met Behoud is goud experimenteren we in de praktijk met acties die bijdragen aan een meer wendbare zorgsector, een fijnere werkcultuur en het werkgeluk van zorgmedewerkers. We leren door te doen. Het doel is medewerkers te behouden, want zij maken de zorg. De zorgorganisaties werken bijvoorbeeld aan de vitaliteit en doorontwikkeling van medewerkers en een goed onboardingsproces. Steeds vaker worden verbeteringen samen met de medewerkers ontworpen en uitgevoerd. Zo draagt werken aan behoud zelf ook al bij aan behoud.

Een leerteam helpt om tot een zinvolle daginvulling te komen voor mensen met dementie.

Man

Een man kijkt wat onzeker voor zich uit.

Rechten:

Download

In veel gemeenten sluit het aanbod van activiteiten onvoldoende aan bij de wensen en behoeften van inwoners met dementie. Zij willen dingen ondernemen en van betekenis zijn en gezien worden als mensen met ervaringen, talenten en interesses, niet als iemand met een ziekte. Om het aanbod meer vraaggericht en toekomstbestendig te maken helpt het om de mensen om wie het gaat écht te zien, ruimte te maken voor laagdrempelige ontmoeting, rollen te herijken en overzicht te bieden. Leerteams zorgen daarbij voor de nodige verbinding. We schreven een handreiking om zelf aan de slag te gaan met leerteams.

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn vaak onzichtbaar in de gemeentelijke dienstverlening.

Vaag

Onzichtbaar in de dienstverlening

Rechten:

Download

Onbegrijpelijke ambtelijke taal, ingewikkelde websites, maar ook onbegrip of onbekendheid bij gemeenten en andere publieke diensten, maken dat sommigen niet volledig mee kunnen doen aan de samenleving en geen hulp krijgen wanneer ze die nodig hebben. We organiseren regionale inspiratiebijeenkomsten waarin gemeenten, professionals en ervaringsdeskundigen van elkaar leren en goede praktijkvoorbeelden en ideeën uitwisselen. Doel is een brede maatschappelijke beweging richting inclusievere en toegankelijke gemeentelijke processen voor alle mensen die extra hulp nodig hebben.

Een samenleving begint met samen.

Samenleving

Mensen in een drukke stad.

Rechten:

Download

Afgelopen jaar hebben we onze krachten gebundeld met het CAOP en Sardes, en vormen we één organisatie met drie sterke merken: Stichting CAOP. Samen zetten we ons in voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen en bijdragen. Een samenleving waarin je gezien wordt, kansen krijgt en waarin iedereen voordeel heeft van vooruitgang. Dat doen we door te verkennen, te verbinden en te veranderen. Wij brengen mensen, organisaties en overheden bij elkaar en pakken samen met hen maatschappelijke vraagstukken aan. Lees meer over Stichting CAOP

Wat we bieden

KL-sticker

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

KL is sinds 1999 gespecialiseerd in het onderzoeken en ontwerpen van maatschappelijke vooruitgang. We zetten verschillende instrumenten, methodieken en veranderstrategieën in om de collectieve intelligentie van de samenleving beter aan te spreken, zoals serious games, actieonderzoek, challenges, broedplaatsen, pioniersprogramma’s, leiderschapsprogramma’s en lerende community’s. Elk vraagstuk is anders, en onze aanpak dus ook. Bekijk hier waar je ons voor kunt inschakelen.

Onze partners in maatschappelijke vooruitgang

Partners

Een greep uit onze partners.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

We noemen onze opdrachtgevers liever partners, omdat we vanaf het begin graag samenwerken om tot duurzame impact te komen. In 2022 werkten we onder andere samen met Young in Prison, Yuverta, één van de grootste Nederlandse organisaties voor beroepsonderwijs, Halt, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMW, Divosa, Zorginstituut Nederland, de werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn in Noord-Holland Sigra én Transvorm in Noord-Brabant, de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties, ROC Rijn IJssel, de VGN én de VNG, de Drentse Ouderenzorgorganisatie Tangenborgh, het ministerie van VWS en gemeenten zoals Lelystad, Amsterdam en Stichtse Vecht. 

Bekijk meer partners van Kennisland

Dreamteam van enthousiaste wereldverbeteraars

Ons team

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Bij Kennisland werken academici, strategen, onderzoekers, ontwerpers, prototypers, lobbyisten, technologen en activisten aan maatschappelijke vooruitgang. In 2022 hebben we ons team versterkt met Fabienne van Rossenberg, Michèl de Vries, Sacha van Tongeren, Faduma Mukhtar, Nina Sandford en Monique Spijkers. En sinds begin dit jaar is Marieke van Doorninck onze nieuwe directeur. De Raad van Advies houdt ons scherp op inclusie, diversiteit, duurzaamheid, lerend vermogen en impact. De tien leden hebben hun sporen verdiend op een of meerdere van onze thema’s.

Kennisland-publicaties in 2022

pijlen

Maker: Via Pexels

Rechten:

Download

We streven naar een kennissamenleving en geloven dat de wereld beter wordt als mensen kennis en kunde delen en meer samenwerken. Als we open werken en delen kan de hele samenleving van elkaars aanpakken en oplossingen profiteren. In 2022 deelden we zeven publicaties boordevol kennis, inzichten, tips en ervaringen op het gebied van onder andere bewonersparticipatie, sociale innovatie, pionieren in het onderwijs en verhalen ophalen. Doe er je voordeel mee! Bekijk al onze publicaties

Samen vernieuwen.

KL was here

KL was here

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download

Volg Kennisland:

www.kl.nl
linkedin.com/company/kennisland

Schrijf je in voor de nieuwsbrief vol inspiratie.

Je kunt ons ook bereiken via:

info@kl.nl
+31 20 5756720

sommige rechten voorbehouden