aanpak
Serious games

voor professionals, inwoners, leiders van organisaties, experts, beleidsmakers

Serious games

Een serious game is een inspirerende aanpak om met een diverse groep betrokkenen een constructieve dialoog te voeren over een complex maatschappelijk probleem. Deelnemers doorlopen samen een verhaal waar verschillende scenario’s in verwerkt zijn en praten over de voors en tegens ervan. Daardoor ontstaat meer onderling begrip. De kracht van de game zit in de gelijkwaardigheid en veiligheid van deelnemers om verschillende perspectieven uit te wisselen en tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen. We maken de serious game op maat voor elk vraagstuk en begeleiden de game, zoals bij ‘Samen de ouderenzorg van morgen kiezen’ en ‘Inzicht of intuïtie?’.

Lees meer over onze serious games

onderzoek
Actieonderzoek

voor professionals, inwoners, leiders van organisaties, experts, beleidsmakers

Actieonderzoek

Deze dynamische en inclusieve vorm van onderzoek combineert onderzoeken, leren, experimenteren en veranderen. De mensen die op allerlei verschillende manieren bij het vraagstuk betrokken zijn spelen een hoofdrol, met een groot draagvlak als gevolg: bijvoorbeeld professionals, inwoners, leiders van organisaties, experts en beleidsmakers. We verkennen het vraagstuk samen, ontwerpen al experimenterend oplossingsrichtingen en beoordelen ook weer gezamenlijk de effecten ervan. Voorbeelden zijn actieonderzoeken naar maatschappelijke diensttijd, flexwerk in de zorg, de toekomst van het onderwijs op een middelbare school, beter burgerschapsonderwijs in het mbo en een toekomstvisie voor een zorgcentrum.

aanpak
Challenges

voor inwoners, vernieuwers. unusual suspects

Challenges

Een challenge (prijsvraag) – meestal verbonden aan specifieke beleidsdoelstellingen en gecombineerd met een ondersteuningsprogramma – levert een rijkdom aan innovatieve ideeën en initiatieven vanuit de hele samenleving op: van inwoners, lokale overheden, bedrijven en onderwijs tot maatschappelijke organisaties. Het is een instrument voor het crowdsourcen van vernieuwing waarmee je vooral ook de unusual suspects bereikt. Beleid en praktijk komen samen in concrete initiatieven. Zo ontwikkelden we onder meer een challenge voor vernieuwende ideeën in de verpleegzorg, een challenge voor nieuwe schoolconcepten in Amsterdam, een challenge om radicale vernieuwers in Nederland te vinden en te ondersteunen en de jaarlijkse European Social Innovation Competition (EUSIC) voor maatschappelijke vernieuwers in heel Europa.

aanpak
Broedplaatsen

voor professionals zoals leraren, schoolleiders

Broedplaatsen

Met onze Broedplaats-aanpak bieden we maatschappelijke professionals, zoals leraren en schoolleiders, een R&D-omgeving waarin zij nieuwe ideeën en interventies kunnen ontwerpen, ontwikkelen en vooral ook uitproberen. Tegelijkertijd werken zij aan hun eigen vernieuwend leiderschap en nieuwe netwerken. Deze ‘tussenruimte’ biedt de meerwaarde om over teams, afdelingen, organisaties of sectoren heen met en van elkaar te leren. Bijvoorbeeld met onderwijsprofessionals of om een afgebakend vraagstuk aan te pakken zoals de vorming van integrale kindcentra (IKC’s). Bovendien is een Broedplaats vaak het begin van een duurzame beweging of verbetering in de publieke infrastructuur.

programma
Pioniersprogramma’s

voor leraren, vernieuwers in het algemeen

Pioniersprogramma’s

Kennisland gelooft dat je kunt leren pionieren en dat er in alle geledingen van de samenleving potentiële pioniers te vinden zijn die baat hebben bij ondersteuning en verbinding. In 2002 lanceerde Kennisland Digitale Pioniers, een programma voor maatschappelijke internetpioniers. In 2008 startte Kennisland met het programma Onderwijs Pioniers (inmiddels het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF)) om te zorgen dat leraren zelf weer het initiatief konden nemen tot vernieuwing van het onderwijs. Kennisland heeft ook binnen organisaties diverse pioniersprogramma’s opgezet of pioniers begeleid die via een challenge geselecteerd werden, bijvoorbeeld zorgpioniers in Leven Lang Leven

programma
Leiderschapsprogramma's

voor organisaties, onderwijs, cultuur

Leiderschapsprogramma's

We onderzoeken samen met leiders in onderwijs, cultuur en andere sectoren wat vernieuwend leiderschap betekent. We ontdekken strategieën, tools en principes voor leren en innoveren in de context van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. De nadruk ligt daarbij op ontwikkeling van het eigen vermogen om leiding te geven aan vernieuwing. We werken met concrete vraagstukken uit de eigen praktijk. Belangrijke opbrengsten zijn: inzichten in het eigen leiderschap, concrete veranderingen in de eigen organisatie, nieuwe verbindingen met de samenleving en andere sectoren en de vorming van een duurzaam lerende community.

netwerken
Lerende community’s

voor leraren, sociale vernieuwers, leiders in cultuur

Lerende community’s

We leren uit boeken, van experts, van leiders in het veld, maar het meeste leren we van de praktijk, van verhalen, ervaringen, perspectieven en inzichten. Daarom bouwt KL aan duurzame lerende community’s op basis van onderling vertrouwen en openheid. Met alle mensen die bij een maatschappelijk vraagstuk betrokken zijn, want alleen dan vinden we de beste kansen voor vernieuwing en vooruitgang. Op het gebied van onderwijs, zoals de InnovatieImpuls Onderwijs en het LerarenOntwikkelFonds, sociale innovatie, zoals de Hivos Learning Community of cultuur, zoals Leiderschap in Cultuur

aanpak
Social Labs

voor gemeenten, buurten, beleidsmakers

Social Labs

Social labs zijn experimenteerruimtes voor maatschappelijke uitdagingen. Het social lab maakt complexe opgaven begrijpelijk door de perspectieven van burgers, professionals en beleidsmakers bij elkaar te brengen en betrekt deze groepen in het doen van onderzoek, analyse en de ontwikkeling van oplossend vermogen. Dit levert betere opbrengsten op voor de buurt, belangrijke inzichten voor het systeem en een instrumentarium voor beleidsmakers. Lees over onze social labs in bijvoorbeeld Nijmegen, Dordrecht, Amsterdam, Schiedam, Hong Kong en Wenen.

aanpak
Lobbyen en agenderen

voor vernieuwing in onderwijs, sociale innovatie, publiek domein, open data

Lobbyen en agenderen

Sinds de oprichting in 1999 pleiten we voor een sociaal-economische ontwikkeling van Nederland gebaseerd op kennis als bron van welvaart en welzijn: Nederland als kenniseconomie, als kennisland. Toen dit eenmaal op de politieke agenda stond, richtten we ons steeds meer op hoe we dat kunnen doen. In de jaren die volgen, lobbyden we onder andere voor modernisering van het Europese auteursrecht, open overheidsdata, een sterk publiek domein en open onderwijsmateriaal. We agenderen nog steeds het belang van sociale innovatie naast technologische innovatie en lobbyen voor duurzame vernieuwing in het onderwijs.

publicatie
Oplossingen, inspiratie, kennis en tools

voor iedereen die vooruit wil

Oplossingen, inspiratie, kennis en tools

KL heeft een rijke verzameling publicaties de wereld in gebracht. Wij vinden dat publicaties niet bedoeld zijn om in een ladekast te verdwijnen, maar zoveel mogelijk mensen moeten inspireren, prikkelen, helpen of verleiden tot actie. We schrijven onze publicaties zo toegankelijk mogelijk en delen daarin onze opgedane kennis, inzichten, aanpakken, methodes en tools. Onder een open licentie, zodat anderen kunnen voortbouwen op ons werk. Voor ons krijgt kennis pas waarde als die gedeeld wordt. Lees hier waarom en hoe we open delen.

Over KL

Kennisland onderzoekt en ontwerpt maatschappelijke vooruitgang.

Het gaat op veel vlakken goed met Nederland, tenminste op papier. Maar wie profiteert daar eigenlijk van? Oude ideeën, systemen en organisatievormen botsen vaak met nieuwe waarden, behoeften en mogelijkheden. Ons onderwijs is van hoog niveau, maar staat onder grote druk. Onze bevolking wordt steeds ouder en diverser, maar er zijn te weinig mensen die goede zorg kunnen of willen geven. Onze steden zijn booming, maar de ongelijkheid tussen inwoners groeit. En dat is nog maar een deel van de complexe maatschappelijke vraagstukken die een open, lerende, inclusieve en duurzame samenleving in de weg staan. Voor zo’n kennissamenleving zetten wij ons al bijna 25 jaar onvermoeibaar in. Met kennis in al haar vormen als bron van welvaart en welzijn, en door middel van sociale innovatie.

 

Wie er het dichtst op zit, weet er het meeste van.

Kennisland is op zijn best als het ingewikkeld wordt en als het iedereen aangaat. In plaats van ons te laten verlammen door de complexiteit van maatschappelijke problemen, stropen we onze mouwen op en gaan ermee aan de slag. Wij maken de samenleving slimmer, socialer en creatiever door in de praktijk te experimenteren met nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Want alleen dan komen de beste antwoorden én vragen naar boven. We passen wat we leren toe om diezelfde praktijk te verbeteren.

Wat we ook doen, we doen het samen met de betrokkenen. We gaan uit van de kennis en ervaring van mensen die het dichtst op het vraagstuk zitten, zoals leraren, verpleegkundigen en bewoners, maar ook beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers. Samen met hen leren en experimenteren we om tot toekomstbestendige, positieve verandering te komen waar de hele samenleving van profiteert, in plaats van alleen de happy few. Met onze projecten creëren we ruimte, tijd en middelen om uit de dagelijkse routine te stappen en tot vernieuwing te komen. Het wemelt gelukkig van de moedige mensen met dezelfde zorgen, dromen en ambities als wij. We vinden en verbinden hen in alle lagen van de samenleving en ontwerpen samen met hen, met gelijkwaardigheid als uitgangspunt, interventies, strategieën en methodes die maatschappelijke vooruitgang brengen.  

Bekijk hoe wij met onze projecten en op maat gemaakte aanpakken en methodes werken aan een betere samenleving.

Systeemwereld en leefwereld verbinden

We brengen de wereld waarin mensen leven en de wereld van systemen bij elkaar. Wij werken in de ruimte tussen beleidsmakers, organisaties en burgers. Wij maken van ‘doelgroepen’ weer mensen. We zijn niet bang om traditionele logica’s op te schudden of uit te dagen vanuit de vraag: werken ze nog wel voor de mensen die ermee moeten leven? We zoeken en maken ruimte voor vernieuwing. Want juist voorbij ingesleten paden vinden we betere wegen. Wij werken aan een samenleving waarin maatschappelijke systemen mensen ondersteunen in plaats van tegenwerken, waarin technologieën vooruitgang brengen in plaats van ongelijkheid. Ons doel is om kennis, ervaring en beleid samen te laten komen. 

Duurzame vernieuwing door vergroten lerend vermogen

Een oplossing die vandaag werkt, kan morgen achterhaald zijn. Daarom maken we anderen enthousiast en nieuwsgierig naar vernieuwing. Want vernieuwing leg je niet van bovenaf op, maar moet uit mensen zelf komen. Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om een continu lerende en onderzoekende houding. We dagen mensen uit om zelf onderdeel van de oplossing te zijn, binnen hun eigen invloedssfeer. Onze ambitie is om lerend vermogen in beleid te verankeren. Wij geloven in een open kennissamenleving. Daarom delen we alles wat we leren uit onze projecten en onderzoeken, zodat de hele samenleving van onze oplossingen en aanpakken kan profiteren.

Werk samen met ons aan een betere samenleving

KL is onderdeel van een stichting, een onafhankelijke club van academici, strategen, onderzoekers, ontwerpers, prototypers en lobbyisten. We zijn een drijvende kracht achter positieve vernieuwing, strijder voor de publieke zaak. Een betrouwbare, invoelende en toegewijde partner waarmee je snel kunt schakelen. Een kritische, maar optimistische bondgenoot met een aanstekelijk enthousiasme voor alles wat beter kan in onze samenleving. We geloven in de kracht van samenwerken en diversiteit. Daarom smeden we sterke en vaak onverwachte coalities met andere vooroplopers en dwarsdenkers. Werk je met ons mee aan een betere samenleving?

Zie hier een selectie van onze partners, opdrachtgevers, financiers en spin-offs.

Volg ons en laat je inspireren!

Laat je inspireren door onze projecten, publicaties, opiniestukken en events. Kies zelf hoe je ons wilt volgen: via LinkedIn en/of maximaal 1 KL Update per week in je inbox:

Geschiedenis

Kennisland (KL) is in 1998 opgericht met als doel Nederland als kenniseconomie op de kaart te zetten. KL ontwikkelde zich later tot een belangrijke speler op het gebied van sociale innovatie, onderwijs, auteursrecht en digitaal erfgoed. Door de jaren heen zijn we ook steeds vaker in internationaal verband gaan werken aan maatschappelijke vooruitgang. De bezieling waarmee Kennisland complexe maatschappelijke vraagstukken te lijf gaat, is in al die jaren onverminderd groot. Lees hier meer over onze geschiedenis en bekijk onze meest opzienbarende projecten.

Vacatures en stages

KL biedt een uitdagende werkomgeving, eigen verantwoordelijkheid en volop kansen om je verder te ontwikkelen en jezelf op een (inter)nationaal podium te presenteren. Regelmatig zijn we op zoek naar versterking. Ook kunnen er bij ons per jaar ongeveer vier stagiair(e)s aan de slag. Kijk hier naar ervaringen van mensen die bij KL stage hebben gelopen. Let op: voor het eerste semester van 2024 hebben we geen stageplekken beschikbaar.
  • Op dit moment hebben we geen vacature.

KL in het kort

Wij werken aan duurzame maatschappelijke vooruitgang.

  1. Wij maken de samenleving slimmer, socialer en creatiever door in de praktijk te experimenteren met nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Wat we ook doen, we doen het samen met de betrokkenen van een maatschappelijk vraagstuk.
  2. We maken van ‘doelgroepen’ weer mensen. Wij werken in de ruimte tussen beleidsmakers, organisaties en burgers. We brengen de wereld waarin mensen leven en de wereld van systemen bij elkaar. Zodat maatschappelijke systemen mensen ondersteunen in plaats van tegenwerken.
  3. We leren mensen zelf vernieuwen. Zo bouwen we aan een lerende samenleving, een kennissamenleving. Alleen zo komen we met elkaar tot duurzame vernieuwing.
Bekijk onze cases

Het zijn de mensen die het doen

Bij KL werken academici, strategen, onderzoekers, ontwerpers, prototypers, lobbyisten, technologen en activisten aan maatschappelijke vooruitgang. Maak kennis met ons team en bekijk de KL-alumni. Marieke van Doorninck geeft leiding aan KL. De Raad van Advies adviseert ons. Bekijk hier de leden.

Contact en praktische informatie

(Bank)gegevens
Rabobank
Bezuidenhoutseweg 5, 2594 AB, Den Haag
IBAN: NL62 RABO 0168 7809 76
Swift/BIC: RABONL2U
Kvk: 41158878
BTW: NL803281638B01

Volg ons
KL Update (nieuwsbrief)
LinkedIn

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/over-kl/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/over-kl/